Υπηρεσίες - 263052-2018

20/06/2018    S116    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Πολωνία-Βαρσοβία: Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων

2018/S 116-263052

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex — Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.frontex.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3751
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Frontex — Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://frontex.europa.eu/

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/520/2018/MS/JL
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79430000 Υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το πεδίο εφαρμογής της 4ετούς σύμβασης-πλαισίου είναι η διεξαγωγή 2 ετήσιων ασκήσεων διαχείρισης κρίσεων (CME), στις οποίες περιλαμβάνεται μια συνιστώσα επικοινωνίας κρίσης, η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη άσκηση και μια άσκηση επί χάρτου για τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού της Frontex, και να δοκιμάσει την οργανωτική ετοιμότητα για κρίσεις. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ενημέρωσης στο προσωπικό που ασχολείται με τις ασκήσεις, έτσι ώστε οι ετήσιες εκπαιδευτικές συνεδρίες στις ομάδες διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης και της ετήσιας ενημερότητας του προσωπικού της Frontex σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, να παραδίδονται εγκαίρως πριν από την άσκηση.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Έδρα του Frontex, Warsaw, Πολωνία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πεδίο εφαρμογής της 4ετούς σύμβασης-πλαισίου είναι η διεξαγωγή 2 ετήσιων ασκήσεων διαχείρισης κρίσεων (CME), στις οποίες περιλαμβάνεται μια συνιστώσα επικοινωνίας κρίσης, η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη άσκηση και μια άσκηση επί χάρτου για τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού της Frontex, και να δοκιμάσει την οργανωτική ετοιμότητα για κρίσεις. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ενημέρωσης στο προσωπικό που ασχολείται με τις ασκήσεις, έτσι ώστε οι ετήσιες εκπαιδευτικές συνεδρίες στις ομάδες διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης και της ετήσιας ενημερότητας του προσωπικού της Frontex σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, να παραδίδονται εγκαίρως πριν από την άσκηση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Πιθανή ανανέωση για άλλα 2 χρόνια. Η ανανέωση θα εφαρμοστεί αυτομάτως, εκτός εάν ένα από τα μέρη (ο αντισυμβαλλόμενος ή ο Frontex) λάβει επίσημη ειδοποίηση από το άλλο μέρος, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τρέχουσας διάρκειας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— ο Υποψήφιος πρέπει να είναι αναγνωρισμένη νομική οντότητα και εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει άδεια εκτέλεσης της μελλοντικής σύμβασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος (ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας του επικεφαλής της κοινοπραξίας). Ως απόδειξη του ανωτέρω πρέπει να υποβληθεί ένα πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους σε ειδικό οργανισμό (όπως επιβάλλεται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν απαιτείται ή δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε παρόμοιο μητρώο λόγω του καταστατικού ή της νομικής κατάστασής του, πρέπει να δοθεί σχετική εξήγηση.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/07/2018
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/07/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Έδρα του Frontex, Warsaw, Πολωνία.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι εκπρόσωποι των Υποψηφίων είναι ευπρόσδεκτοι (1 εκπρόσωπος ανά Υποψήφιο κατ' ανώτατο όριο). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώσουν τον Frontex μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: procurement@frontex.europa.eu σχετικά με τη συμμετοχή τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergruenewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/06/2018