Dienstleistungen - 263084-2020

Submission deadline has been amended by:  317792-2020
05/06/2020    S108

Bulgarien-Kozloduy: Reparatur- und Wartungsdienste

2020/S 108-263084

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „AETs Kozloduy“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 106513772
Postanschrift: ploshtadka AETs „Kozloduy“
Ort: Kozloduy
NUTS-Code: BG313 Враца
Postleitzahl: 3321
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Trayan Yordanov
E-Mail: tiyordanov@npp.bg
Telefon: +359 97374185
Fax: +359 97376007
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kznpp.org
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/62764
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/62764
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Техническо обслужване на системи и оборудване, произведени, доставени и инсталирани от фирми Areva NP GmbH и Siemens AG на 5 и блок, ОРУ и БПС

Referenznummer der Bekanntmachung: БД АЕЦ Търговия №43350
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Дейностите, предмет на поръчката, са: профилактично техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка на резервни части и консумативи за оборудването, поддържане на база данни на оборудването, диагностика на оборудването и технически консултации.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 337 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG313 Враца
Hauptort der Ausführung:

Площадка АЕЦ „Козлодуй“

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Дейностите, които трябва да се изпълнят, са: профилактично техническо обслужване на системи и оборудване — произведени, доставени и инсталирани от фирми Areva NP GmbH и Siemens AG на ОРУ, БПС, СОППЗ и 5, 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с обем и периодичност, определени в техническото задание, диагностика на оборудването и технически консултации, планирани и непланирани дейности по ремонт, преработка или замяна, възстановяващи способността на отказалите системи и компоненти по време и извънпланов годишен ремонт, отстраняване на дефекти или отклонения от регламентираните технически характеристики на оборудването, корекции и реконфигуриране на софтуер при грешки или отклонения в работата му, подмяна на части и модули поради изчерпан проектен ресурс, дефект или отказ и възстановяване на експлоатационните и метрологични характеристики на съоръженията, доставка на резервни части и консумативи.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 337 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Кандидатът да разполага с персонал и/или ръководители с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата

2. Кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на валиден сертификат за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Кандидатът да разполага с персонал и/или ръководители с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— не по-малко от 4 специалисти с 3 кв. група по ПБЗР-ЕУ, или по-висока,

— не по-малко от 3 специалисти с 4 кв. група по ПБЗР-ЕУ, или по-висока,

— не по-малко от 3 специалисти с 5 кв. група по ПБЗР-ЕУ,

— не по-малко от 4 специалисти с 5 кв. група по ПБР-НУ.

2. Кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват, покриващ дейностите по ТЗ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

На основание чл. 144, ал. я от ЗОП възложителят установява следните обективни правила и критерии за участие:

Кандидатите трябва да представят:

1. За извършване на дейностите по техническо обслужване и ремонт на система за пожароизвестяване Sinteso — актуални документи от производителя, че са оторизирани да извършват дейности по монтаж, програмиране, ПНР и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителното оборудване.

2. Лиценз или надлежно разрешение от притежателите на софтуерните лицензи на продукта, определен в предмета на техническото задание, да изменя конкретната софтуерна уредба и създава вторични продукти за конкретната софтуерна уредба и да представи гаранция на възложителя за неговото осигуряване срещу каквото и да е негово нарушение на съществуващите лицензионни условия в резултат на действие или бездействие на изпълнителя.

Продължава в т. VI.3).

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на до 5 % от стойността абонаментните такси аз целия срок на договора.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF, с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

2. банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Възложителят заплаща ежемесечно абонаментна такса в рамките на 30 дни след представяне на месечен отчет за изпълнените дейности и оригинална фактура.

Възложителят заплаща стойността на вложените резервни части в рамките на 30 дни след представяне на съответните документи, описани в договора.

Възложителят заплаща стойността на доставените резервни части и консумативи, които не са включени в списъка, с доставка на резервни части и консумативи в срок до 30 дни от представяне на одобрена оферта/предложение за работа и други документи описани в договора.

Възложителят заплаща извършените дейности по техническо обслужване на месечна база в рамките на 30 дни след представяне на съответните документи, описани в договора.

Възложителят заплаща стойността на непланираните дейности в рамките на 30 дни след завършване на изпълнението след представяне на съответните документи, описани в договора.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Специфични национални основания за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194— 208, чл. 213а— 217, чл. 219— 252 и чл. 254а— 255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

II. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, са:

— по отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП,

— по отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ,

— по отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: МТСП.

III. Продължение от т.III.1.4) „Обективни правила и критерии за участие“:

3. Документи, удостоверяващи притежанието на технически средства и софтуерни продукти като: специализиран софтуер за диагностика и оценка KUS; специализиран софтуер за диагностика и оценка FLUS; специализиран софтуер за оценка на умората на тръбопроводи от оборудване I контур на база данните от система 5,6AC (FAMOS).

4. Документите по т. 1—3 следва да се приложат към изисквания за лично състояние и критерии за подбор, въпрос 1.2. „Обективни правила и критерии за участие в съответствие с т. III.1.4. от обявлението“. Непредставяне на информацията и документите е основание за отстраняване по чл. 107, т. 1 от ЗОП.

5. Кандидатите следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За кандидатите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване, посочени в VI.3), т. I от обявлението.

IV. Получените заявления ще се отворят (декриптират) на 3.07.2020 г. от 13:30 часа, за което възложителят осигурява възможност на кандидатите за проследяване на действията на комисията по отваряне на документите.

V. Навсякъде в решението, обявлението, техническото задание, както и в документите свързани с възлагането на настоящата поръчка, където се споменават конкретни модел, технология, марка и/или стандарт, да се чете „и/или еквивалент/но“

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/06/2020