Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 263153-2019

06/06/2019    S108

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de desarrollo de software

2019/S 108-263153

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Número de identificación fiscal: 30796482
Dirección postal: Žellova 2
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 829 24
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mária Šuleková
Correo electrónico: mariaulekova@agenturavo.sk
Teléfono: +421 903711533
Fax: +421 2856507
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.udzs-sk.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421155
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Dohľad nad verejným zdravotným poistením. Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS

Número de referencia: 3EESSI06219
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

Modul Národná brána (NG) má zabezpečiť transformáciu správ od kompetentných národných inštitúcií, ktoré budú s NG komunikovať v národnom formáte do medzinárodného formátu v profile ebMS3.0 AS4 a odoslať túto správu bezpečným spôsobom prostredníctvom siete GOVNET do prístupového bodu a ďalej do príslušnej inštitúcie v inom členskom štáte a opačne prijať správu z prístupového bodu, transformovať ju do národného formátu a odoslať ju kompetentným inštitúciám na spracovanie prostredníctvom webových služieb. Jadro NG má byť postavené na prepoužiteľnom komunikačnom module BMS, ktoré obsahuje Referenčná Implementácia Národnej Aplikácie (RINA) ktorú dodáva Európska komisia prostredníctvom projektu EESSI. Modul Národná aplikácia (NA) má zabezpečiť vstup, spracovanie a vystup informácií od užívateľov, ktoré sú zadané prostredníctvom grafického rozhrania, importom alebo prostredníctvom API rozhrania. Modul Národné Aplikačné Služby (NAS) má byť súčasťou NG a má zabezpečiť podporné funkcionality, ktoré zabezpečujú prevádzku aplikačnej a komunikačnej vrstvy.

EESSI má komplexne riešiť agendu elektronickej výmeny informácií v zmysle platnej legislatívy. Implementácia 3 prostredí: Testovacie, Akceptačné, Produkčné, Návrh architektúry riešenia. Definovanie hardwarových požiadaviek na základe navrhnutej architektúry. Dodávka hardware nie je súčasťou obstarávania.

EESSI musí byť navrhnutý ako cloud ready, teda musí byť schopný prevádzkovania v dátovom centre s virtuálnym

Prostredím. Použitie modulu RINA BMI WS dodávaného EÚ ako základ pre Národnú bránu.

Štruktúra správ je definovaná XSD schémami. Implementácia synchronizácie dátového modelu, schém a číselníkov medzi centrálnym nodom, prístupovým bodom, národnou bránou a národnou aplikáciou.

Očakávaný počet obojsmerne prenesených správ ročne je 700.000. Požadovaná dostupnosť systému je 99,9 %.

Služby poskytované pri prevádzke informačného systému.

Vypracovanie metodických dokumentov:

Havarijný plán

Riadenie zmien a konfigurácie EESSI.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Návrhu Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejnenej v profile verejného obstarávateľa a nezverejnenej časti súťažných podkladov.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
05/06/2019

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019