Diensten - 263208-2020

05/06/2020    S108

Zweden-Stockholm: Openbare voorzieningen

2020/S 108-263208

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-255131)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholm Exergi AB
Nationaal identificatienummer: 556016-9095
Postadres: Jägmästargatan 2A
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 115 77
Land: Zweden
Contactpersoon: Mattias Omberg
E-mail: mattias.omberg@partners.stockholmexergi.se
Telefoon: +46 730357719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockholmexergi.se/

Adres van het kopersprofiel: http://e-avrop.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Saneringstjänster och processstäd

Referentienummer: UH-2020-103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stockholm Exergi AB (också benämnd "Beställaren") vill genom denna upphandling ingå flera ramavtal med ett antal leverantörer. Upphandlingen omfattar ramavtal för industrisanering och processtädning, blästring och sprängsotning samt cisternsanering för akuta och avhjälpande uppdrag samt för planerade stopp och revisioner på anläggningar tillhörande Stockholm Exergi AB. Upphandlingen är indelad i följande tre (3) varukorgar (tilldelningar enligt nedan), där Anbudssökanden kan välja att ansöka om att få lämna anbud på en av varukorgarna eller flera:

Tilldelning 1: Varukorg A: Industrisanering och processtädning för akuta och planerade uppdrag, Tilldelning 2: Varukorg B: Blästring och Sprängsotning, Tilldelning 2: Varukorg C: Cisternsanering

För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-255131

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: