Servicios - 263269-2019

06/06/2019    S108

Nederland-Boxtel: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 108-263269

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WSD
Nationaal identificatienummer: 21596262
Postadres: Schouwrooij 20
Plaats: Boxtel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5281 RE
Land: Nederland
Contactpersoon: Gert Kuperus
E-mail: m.v.doremalen@wsd-groep.nl
Telefoon: +31 411650111
Fax: +31 411650259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wsd-groep.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b045d2b40da287b61a1b747fb1e9a920
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b045d2b40da287b61a1b747fb1e9a920
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitzendkrachten

Referentienummer: WSD ref INK-2019/WSD01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

WSD heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden die WSD in de regio uitvoert in opdracht van diverse opdrachtnemers, regelmatig behoefte aan de tijdelijke inhuur van uitzendkrachten. Deze behoefte aan extra krachten ontstaat door pieken in de werkzaamheden, vervanging bij ziekte of andere redenen. Het betreft met name medewerkers groenvoorziening, medewerkers logistiek en industrie en aangedragen kandidaten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: medewerkers groenvoorziening

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 1) Begeleiding medewerker / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 2) Werving en selectie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 3) Social Return / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocument.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: medewerkers logistiek en industrie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 1) Begeleiding medewerker / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 2) Werving en selectie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 3) Social Return / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocument.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen vervalsing mededinging,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen crimineel verleden,

— Geen ernstige beroepsfout.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019