El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 263274-2019

06/06/2019    S108

Dinamarca-Copenhague: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

2019/S 108-263274

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Número de identificación fiscal: 17472437
Dirección postal: H.C. Hansens Gade 4
Localidad: København S
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2300
País: Dinamarca
Persona de contacto: Niels Munch
Correo electrónico: nmu@ski.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ski.dk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e63abbc7-1614-4bdb-b07f-fbdb41cb6ba3/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e63abbc7-1614-4bdb-b07f-fbdb41cb6ba3/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e63abbc7-1614-4bdb-b07f-fbdb41cb6ba3/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Indkøbscentral

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rammeafatle 17.11 Managementsupport

II.1.2)Código CPV principal
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder rammeaftale 17.11 om managementsupport. Rammeaftalen omfatter levering af managementkonsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.

De 5 delaftaler er:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling.

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering.

Delaftale 3: Analyser/evalueringer.

Delaftale 4: Systemer og styring.

Delaftale 5: Human Resources.

For det nærmere indhold af ydelser under delaftalerne henvises til pkt. II.2.4 for de respektive delaftaler.

Rammeaftalerne kan anvendes af SKI's kunder, i) hvis kunden var kunde på tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse, og (ii) kunden stadig er kunde på tidspunktet for anvendelse af rammeaftalen. Kundeliste fremgår af udbudsmaterialet, jf. bilag A.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, det vil sige, at delaftalerne ikke etablerer et eksklusivt forhold mellem Rammeaftalens leverandører og SKI's kunder.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 1 Strategi- og organisationsudvikling

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 1 ”Strategi- og organisationsudvikling” dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.

Strategianalyse:

Strategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.

Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Problemformulering, metodevalg og målgruppe

• Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på te-lefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview

• Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, mar-kedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropolo-giske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.

• Dataenes validitet og pålidelighed

• Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling

• Udarbejde analyserapport.

Strategiudvikling

Strategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.

Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennem-førelse af:

• Mission, vision og mål

• Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau

• Politisk og/eller forretningsstrategi

• Forretningsmodel

• Nye forretningsområder

• Corporate Social Responsibility

• Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer

• Internationalisering/globalisering

• Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.

Strategiimplementering

Strategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.

Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Operationalisering af strategi (handlingsplaner)

• Gennemføre handlingsplaner

• Design af ledelsesinformation

• Project management

• Overvågning af det eksterne miljø

• Håndtering af trusler og muligheder.

Organisationsanalyse og -design

Organisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.

Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder

• Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign

• Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/ udviklings-potentialet inden for analysefeltet

• Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet

• Fastlægge krav til organisationsdesign

• Designe detaljeret organisationsstruktur

• Udvikling af ledelsesstruktur

• Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation

• Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaver

Strukturimplementering

Strukturimplementering vedrører omstrukturering af organisations-design.

Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter

• Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring

• Gennemføre og monitorere organisationsændring

• Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring

• Forandringsledelse

• Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 300 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 14
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 2 Forretningsprocesser og effektivisering

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 2 ”Forretningsprocesser og effektivisering” dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).

Procesanalyse og procesoptimering

Procesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et over-blik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, her-under variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.

Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.

• forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser

• benchmarking

• automatisering af dataflow og informationsstrømme

• operationsanalyse

• outsourcing

• porteføljestyring

• arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)

• procesanalyse

• ressourcestyring

• workflow management

• project management

• planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsproces-ser

• afdækning og udnyttelse de forretningsmæssige muligheder inden for digitalisering, herunder rådgive om de typer af forandringer i ledelse, organisering, arbejdsprocesser mv., der er nødvendige for at sikre en succesfuld implementering af digitaliseringen

• udvikling af ny forretningsmodel baseret på digitalisering

Udlicitering

Udlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.

Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• beskrive opgave der skal udliciteres

• rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)

• sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst

• udlicitering af offentlige opgaver

Offentlig-privat samarbejde (OPS)

OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktions-omfang og kvalitet.

OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere:

• kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber

• kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller

• rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP

• netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 450 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 14
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud. point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 3 Analyser/evalueringer

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 3 ”Analyser/evaluering” dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.

Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.

Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.

Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgende art:

• udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)

• udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)

• kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder

• analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse

• beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultat-dokumentation mv.

• policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter

• målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)

• økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 14
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 4 Systemer og styring

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 4 ”Systemer og styring” dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.

Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.

Finans- og økonomistyring

Finans- og økonomistyring vedrører principper og modeller for sty-ring af virksomhedens/organisationens økonomi.

Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• fastlæggelse af økonomistyringsprincipper

• planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller

• økonomisk og finansiel rådgivning

• optimering af økonomifunktionen og tilhørende processer.

Kvalitets- og risikostyring

Kvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.

Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring

• fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring

• skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer

• rådgive om kontrolsystemer

• rådgive om compliances med krav og standarder

• fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 14
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 5 Human Resources

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 5 ”Human Resources” dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.

Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærds-udvikling samt personalepolitik.

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.

Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov

• intern talentudvælgelse og –udvikling

• lederskab og ledelsesfilosofi

• værdibaseret ledelse

• situationsbestemt ledelse

• principper for delegering

• coaching

• 360 grads evalueringer

• rådgive om motivation

• håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø

• konflikthåndtering

• videnstyring og –deling

• kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål

• karriereplanlægning

• efteruddannelse.

Kultur- og adfærdsudvikling

Kultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.

Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de forretningsmæssige /organisatoriske behov

• fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur

• udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding

• planer for lokal implementering

• konsekvensanalyse af planlagte tiltag.

Personalepolitik

Personalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.

Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennem-førelse af:

• personalepolitiske emner

• politik for fastholdelse af medarbejderelønpolitik

• fastlægge incitamentsstruktur

• fastlægge principper for uddannelsesplanlægning

• seniorpolitik.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 14
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Udvælgelseskriterierne for hver delaftale er angivet i punkt II.2.9.

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde jf. bilag B Ydelsesbeskrivelse for den respektive delaftale for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af delaftalens obligatoriske ydelsesområder. Den ydelsesspecifikke omsætning indgår som et udvælgelsesparameter i forbindelse med prækvalifikationen. Oplysning herom skal angives i ESPD'ets Del IV, afsnit B, under "specifik årsomsætning".

2) Ansøgers soliditetsgrad. Under ” Finansielle nøgletal ” anføres ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens samlede aktiver. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Oplysning herom angives i ESPD'ets Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Finansielle nøgletal.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Ansøger skal udfylde og indgive et ESPD for hver delaftale, der ønskes at ansøge om prækvalifikation til.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning:

Det er et minimumskrav, at ansøger oplyser sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde jf. bilag B Ydelsesbeskrivelse for den respektive delaftale for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af delaftalens obligatoriske ydelsesområder. Den ydelsesspecifikke omsætning indgår som et udvælgelsesparameter i forbindelse med prækvalifikationen, jf. punkt 7.3.

Minimumskravene til soliditetsgrad:

Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning

• Ansøgers erklæring i ESPD’et vedrørende ydelsesspecifik omsætning udgør som udgangspunkt endelig dokumentation. SKI forbeholder sig dog at bede om yderligere redegørelse og eventuelt dokumentation i form af en revisorerklæring, såfremt den anførte ydelsesspecifikke omsætning fremstår urealistisk eller på anden måde giver anledning hertil.

Minimumskravene til soliditetsgrad

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad fremgår eller alternativt, hvor den samlede egenkapitals værdi og samlede aktivers værdi fremgår.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal anføre 6 referencer på tilsvarende leverancer udført indenfor de seneste 3 år. Beskrivelserne skal indeholde:

”Beskrivelse”: Beskrivelse af referencens indhold.

Ansøger må højest anvende 2.000 tegn inkl. mellemrum til beskrivelsen af referencens indhold. Det er ikke muligt at anvende tegninger, figurer eller lignende illustrationer i besvarelsen – der må alene skrives tekst. Såfremt ansøger anvender mere end 2.000 tegn inkl. mellemrum lægges alene vægt på de første 2.000 tegn inkl. mellemrum i forbindelse med udvælgelsen, jf. punkt 7.3.

”Beløb”: Udfyld beløb i DKK ex. moms. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, anføres værdien af det på datoen for ansøgningsfrist, jf. punkt 6, udførte arbejde.

”Dato”: Anfør slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet anføres datoen for ansøgningsfrist.

”Modtagere”: Anfør kundens navn og kontaktperson samt gerne e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Ansøger skal anføre i alt 6 referencer, da udvælgelsen vil ske på baggrund af 6 referencer. Såfremt ansøger anfører mere end 6 referencer, vil SKI anvende de 6 nyeste referencer, dvs. dem med de seneste anførte startdatoer til brug for udvælgelsen ved prækvalifikation.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C.

En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), oplyser kun 6 referencer i alt. Der oplyses altså ikke 6 referencer pr. deltager i sammenslutningen, men kun 6 i alt. Såfremt sammenslutningen fremsender mere end 6 referencer, vil SKI anvende de 6 nyeste referencer, dvs. dem med de seneste anførte startdatoer til brug for udvælgelsen ved prækvalifikation.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et minimumskrav, at ansøger/tilbudsgiver har 6 referencer på leverancer af tilsvarende management konsulentbistand. Ved referencer på ”tilsvarende managementkonsulentbistand” forstås leverancer, der omfatter et eller flere af den relevante delaftales obligatoriske ydelsesområder, og som er udført indenfor de seneste tre år regnet fra datoen for ansøgningsfrist.

De fremsendte referencer anført i ESPD’et udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for de oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen, der er afgivet ESPD’et i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.5. Tilsvarende hæfter en ansøger/tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.6.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 50
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/07/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 30/08/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 8 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Rammeaftalen forventes udbudt på ny i perioden 2021-2023 afhængigt af eventuel forlængelse af aftalerne, jf. pkt. II.2.7

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135 og 136. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU) er gjort til obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 til de enkelte delaftaler: Rammeaftalens samlede anslåede værdi er DKK 1.000 - 1.275 mio. Den samlede anslåede værdi for Delaftale 1 er DKK 300-400 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 2 er DKK 450 - 550 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 3 er DKK 100 - 125 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 4 er DKK 100 - 125 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 5 er DKK 50 - 75 mio. De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallernes nedre grænse er således udtryk for SKI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens og delaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallernes øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen og delaftalerne i deres løbetid. Henset til at intervallerne er udtryk for kvalificerede skøn, vil den konkrete omsætning på rammeaftalen dog kunne afvige fra intervallerne, og således ligge både over intervallernes øvre grænse og under intervallernes nedre grænse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det i afsnit IV.1.3) angivne antal deltagere i rammeaftalen er udtryk for det samlede antal deltagere på tværs af de fem delaftaler. Se under de enkelte delaftaler for oplysninger om antal deltagere i den enkelte delaftale.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019