Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 263274-2019

06/06/2019    S108

Danmark-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2019/S 108-263274

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Munch
E-mail: nmu@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e63abbc7-1614-4bdb-b07f-fbdb41cb6ba3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e63abbc7-1614-4bdb-b07f-fbdb41cb6ba3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e63abbc7-1614-4bdb-b07f-fbdb41cb6ba3/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeafatle 17.11 Managementsupport

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder rammeaftale 17.11 om managementsupport. Rammeaftalen omfatter levering af managementkonsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.

De 5 delaftaler er:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling.

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering.

Delaftale 3: Analyser/evalueringer.

Delaftale 4: Systemer og styring.

Delaftale 5: Human Resources.

For det nærmere indhold af ydelser under delaftalerne henvises til pkt. II.2.4 for de respektive delaftaler.

Rammeaftalerne kan anvendes af SKI's kunder, i) hvis kunden var kunde på tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse, og (ii) kunden stadig er kunde på tidspunktet for anvendelse af rammeaftalen. Kundeliste fremgår af udbudsmaterialet, jf. bilag A.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, det vil sige, at delaftalerne ikke etablerer et eksklusivt forhold mellem Rammeaftalens leverandører og SKI's kunder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 Strategi- og organisationsudvikling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 ”Strategi- og organisationsudvikling” dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.

Strategianalyse:

Strategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.

Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Problemformulering, metodevalg og målgruppe

• Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på te-lefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview

• Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, mar-kedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropolo-giske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.

• Dataenes validitet og pålidelighed

• Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling

• Udarbejde analyserapport.

Strategiudvikling

Strategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.

Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennem-førelse af:

• Mission, vision og mål

• Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau

• Politisk og/eller forretningsstrategi

• Forretningsmodel

• Nye forretningsområder

• Corporate Social Responsibility

• Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer

• Internationalisering/globalisering

• Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.

Strategiimplementering

Strategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.

Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Operationalisering af strategi (handlingsplaner)

• Gennemføre handlingsplaner

• Design af ledelsesinformation

• Project management

• Overvågning af det eksterne miljø

• Håndtering af trusler og muligheder.

Organisationsanalyse og -design

Organisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.

Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder

• Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign

• Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/ udviklings-potentialet inden for analysefeltet

• Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet

• Fastlægge krav til organisationsdesign

• Designe detaljeret organisationsstruktur

• Udvikling af ledelsesstruktur

• Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation

• Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaver

Strukturimplementering

Strukturimplementering vedrører omstrukturering af organisations-design.

Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter

• Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring

• Gennemføre og monitorere organisationsændring

• Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring

• Forandringsledelse

• Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 14
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 Forretningsprocesser og effektivisering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 ”Forretningsprocesser og effektivisering” dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).

Procesanalyse og procesoptimering

Procesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et over-blik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, her-under variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.

Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.

• forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser

• benchmarking

• automatisering af dataflow og informationsstrømme

• operationsanalyse

• outsourcing

• porteføljestyring

• arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)

• procesanalyse

• ressourcestyring

• workflow management

• project management

• planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsproces-ser

• afdækning og udnyttelse de forretningsmæssige muligheder inden for digitalisering, herunder rådgive om de typer af forandringer i ledelse, organisering, arbejdsprocesser mv., der er nødvendige for at sikre en succesfuld implementering af digitaliseringen

• udvikling af ny forretningsmodel baseret på digitalisering

Udlicitering

Udlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.

Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• beskrive opgave der skal udliciteres

• rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)

• sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst

• udlicitering af offentlige opgaver

Offentlig-privat samarbejde (OPS)

OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktions-omfang og kvalitet.

OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere:

• kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber

• kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller

• rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP

• netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 14
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud. point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 Analyser/evalueringer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 ”Analyser/evaluering” dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.

Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.

Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.

Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgende art:

• udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)

• udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)

• kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder

• analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse

• beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultat-dokumentation mv.

• policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter

• målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)

• økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 14
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 Systemer og styring

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 ”Systemer og styring” dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.

Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.

Finans- og økonomistyring

Finans- og økonomistyring vedrører principper og modeller for sty-ring af virksomhedens/organisationens økonomi.

Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• fastlæggelse af økonomistyringsprincipper

• planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller

• økonomisk og finansiel rådgivning

• optimering af økonomifunktionen og tilhørende processer.

Kvalitets- og risikostyring

Kvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.

Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring

• fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring

• skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer

• rådgive om kontrolsystemer

• rådgive om compliances med krav og standarder

• fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 14
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 Human Resources

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 ”Human Resources” dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.

Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærds-udvikling samt personalepolitik.

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.

Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov

• intern talentudvælgelse og –udvikling

• lederskab og ledelsesfilosofi

• værdibaseret ledelse

• situationsbestemt ledelse

• principper for delegering

• coaching

• 360 grads evalueringer

• rådgive om motivation

• håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø

• konflikthåndtering

• videnstyring og –deling

• kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål

• karriereplanlægning

• efteruddannelse.

Kultur- og adfærdsudvikling

Kultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.

Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de forretningsmæssige /organisatoriske behov

• fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur

• udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding

• planer for lokal implementering

• konsekvensanalyse af planlagte tiltag.

Personalepolitik

Personalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.

Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennem-førelse af:

• personalepolitiske emner

• politik for fastholdelse af medarbejderelønpolitik

• fastlægge incitamentsstruktur

• fastlægge principper for uddannelsesplanlægning

• seniorpolitik.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder. Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 14
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 14 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere forventeligt 14 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der afspejler bredden i leverandørmarkedet, således der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 14 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Referencer (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning

Ansøgerne skal oplyse den samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En ydelsesspecifik omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en ydelsesspecifik omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige ydelsesspecifikke omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point. 10.

Referencer

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil for så vidt angår referencer ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af management konsulentbistand inden for de obligatoriske ydelsesområder for de respektive delaftaler. Vurderingen vil ske på baggrund af de 6 fremsendte referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af de obligatoriske ydelsesområder, jf. Bilag B til hver af de 5 delaftaler.

Det vægter positivt, at referencernes leverede ydelser vedrører de obligatoriske ydelsesområder i både bredden og dybden. I forbindelse hermed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede referencer, ligesom det vægter positivt, at der er tale om omfattende projekter med et deraf følgende betydeligt antal fakturerede timer. Det begrundes med, at afsluttede og omfattende projekter bedst vurderes at understøtte den efterspurgte bredde og dybde.

Ved bredden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter alle delaftalens obligatoriske ydelsesområder, og ved dybden forstås, at referencerne - enkeltvis eller samlet - omfatter de for hvert ydelsesområde anførte ydelser. Der henvises til Bilag B for de respektive delaftaler.

Vurderingerne af referencerne vil ske ud fra følgende pointskala fra 1 – 10 point. Pointskalaen fremgår af udbudsbetingelser, punkt 7.3.2.

Samlet udvælgelse:

De opnåede point på for henholdsvis ydelsesspecifik omsætning og referencer vægtes som anført ovenfor, og de 14 ansøgere med den højeste vægtede score vil blive opfordret til at afgive tilbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne for hver delaftale er angivet i punkt II.2.9.

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde jf. bilag B Ydelsesbeskrivelse for den respektive delaftale for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af delaftalens obligatoriske ydelsesområder. Den ydelsesspecifikke omsætning indgår som et udvælgelsesparameter i forbindelse med prækvalifikationen. Oplysning herom skal angives i ESPD'ets Del IV, afsnit B, under "specifik årsomsætning".

2) Ansøgers soliditetsgrad. Under ” Finansielle nøgletal ” anføres ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens samlede aktiver. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Oplysning herom angives i ESPD'ets Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Finansielle nøgletal.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Ansøger skal udfylde og indgive et ESPD for hver delaftale, der ønskes at ansøge om prækvalifikation til.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning:

Det er et minimumskrav, at ansøger oplyser sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens obligatoriske ydelsesområde jf. bilag B Ydelsesbeskrivelse for den respektive delaftale for det seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af delaftalens obligatoriske ydelsesområder. Den ydelsesspecifikke omsætning indgår som et udvælgelsesparameter i forbindelse med prækvalifikationen, jf. punkt 7.3.

Minimumskravene til soliditetsgrad:

Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning

• Ansøgers erklæring i ESPD’et vedrørende ydelsesspecifik omsætning udgør som udgangspunkt endelig dokumentation. SKI forbeholder sig dog at bede om yderligere redegørelse og eventuelt dokumentation i form af en revisorerklæring, såfremt den anførte ydelsesspecifikke omsætning fremstår urealistisk eller på anden måde giver anledning hertil.

Minimumskravene til soliditetsgrad

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad fremgår eller alternativt, hvor den samlede egenkapitals værdi og samlede aktivers værdi fremgår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre 6 referencer på tilsvarende leverancer udført indenfor de seneste 3 år. Beskrivelserne skal indeholde:

”Beskrivelse”: Beskrivelse af referencens indhold.

Ansøger må højest anvende 2.000 tegn inkl. mellemrum til beskrivelsen af referencens indhold. Det er ikke muligt at anvende tegninger, figurer eller lignende illustrationer i besvarelsen – der må alene skrives tekst. Såfremt ansøger anvender mere end 2.000 tegn inkl. mellemrum lægges alene vægt på de første 2.000 tegn inkl. mellemrum i forbindelse med udvælgelsen, jf. punkt 7.3.

”Beløb”: Udfyld beløb i DKK ex. moms. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, anføres værdien af det på datoen for ansøgningsfrist, jf. punkt 6, udførte arbejde.

”Dato”: Anfør slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet anføres datoen for ansøgningsfrist.

”Modtagere”: Anfør kundens navn og kontaktperson samt gerne e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Ansøger skal anføre i alt 6 referencer, da udvælgelsen vil ske på baggrund af 6 referencer. Såfremt ansøger anfører mere end 6 referencer, vil SKI anvende de 6 nyeste referencer, dvs. dem med de seneste anførte startdatoer til brug for udvælgelsen ved prækvalifikation.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C.

En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), oplyser kun 6 referencer i alt. Der oplyses altså ikke 6 referencer pr. deltager i sammenslutningen, men kun 6 i alt. Såfremt sammenslutningen fremsender mere end 6 referencer, vil SKI anvende de 6 nyeste referencer, dvs. dem med de seneste anførte startdatoer til brug for udvælgelsen ved prækvalifikation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger/tilbudsgiver har 6 referencer på leverancer af tilsvarende management konsulentbistand. Ved referencer på ”tilsvarende managementkonsulentbistand” forstås leverancer, der omfatter et eller flere af den relevante delaftales obligatoriske ydelsesområder, og som er udført indenfor de seneste tre år regnet fra datoen for ansøgningsfrist.

De fremsendte referencer anført i ESPD’et udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for de oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen, der er afgivet ESPD’et i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.5. Tilsvarende hæfter en ansøger/tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.6.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 50
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes udbudt på ny i perioden 2021-2023 afhængigt af eventuel forlængelse af aftalerne, jf. pkt. II.2.7

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135 og 136. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU) er gjort til obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 til de enkelte delaftaler: Rammeaftalens samlede anslåede værdi er DKK 1.000 - 1.275 mio. Den samlede anslåede værdi for Delaftale 1 er DKK 300-400 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 2 er DKK 450 - 550 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 3 er DKK 100 - 125 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 4 er DKK 100 - 125 mio. Den samlede anslåede værdi på Delaftale 5 er DKK 50 - 75 mio. De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallernes nedre grænse er således udtryk for SKI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens og delaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallernes øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen og delaftalerne i deres løbetid. Henset til at intervallerne er udtryk for kvalificerede skøn, vil den konkrete omsætning på rammeaftalen dog kunne afvige fra intervallerne, og således ligge både over intervallernes øvre grænse og under intervallernes nedre grænse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det i afsnit IV.1.3) angivne antal deltagere i rammeaftalen er udtryk for det samlede antal deltagere på tværs af de fem delaftaler. Se under de enkelte delaftaler for oplysninger om antal deltagere i den enkelte delaftale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019