Доставки - 263323-2018

20/06/2018    S116    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни хранителни продукти

2018/S 116-263323

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Сийка Василева
Телефон: +359 29377366
Електронна поща: s.vasileva@sofia.bg
Факс: +359 29377324
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=95297&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Хранителни продукти от бакалски тип“, включваща 32 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация,

— обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци“, включваща 56 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 429 029.60 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Хранителни продукти от бакалски тип“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София — ОП „Зоологическа градина —

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Хранителни продукти от бакалски тип“, включваща 32 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 144 282.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Плодове и зеленчуци“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София — ОП „Зоологическа градина — София“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Плодове и зеленчуци“, включваща 56 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 284 747.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да притежават удостоверение за регистрация от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) на обект/и за търговия с продукти или групи продукти за съответната обособена позиция съгласно Закона за храните.

За доказване на съответствието с изискванията на т. 1 участниците предоставят (декларират) в част IV, раздел „А“ в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наличие на удостоверение за регистрация на обект съгласно изискванията от Закона за храните с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, и точно позоваване на документа.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, като през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката.

2. Участникът за обособена позиция № 1 „Хранителни продукти от бакалски тип“ следва да разполага мин. с 1 брой специализирано транспортно средство, регистрирано в БАБХ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 за доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците).

* Забележка: Под дейност, сходна с предмета на поръчката за обособена позиция № 1, следва да се разбира доставка на хранителни продукти на едро.

** Забележка: Под дейност, сходна с предмета на поръчката за обособена позиция № 2, следва да се разбира доставка на плодове и зеленчуци на едро.

2. Участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 2 относно наличието на специализирано транспортно средство, регистрирано в БАБХ (вид на транспортното средство и рег. №, чия собственост е, № и дата на удостоверението за регистрация в БАБХ).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя:

— по т. 1: доказване на съответствието с изискването става със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците),

— по т. 2: изискването се доказва с представяне на документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП — декларация за специализираните транспортни средства, които ще бъдат използвани за извършване на доставките: вид на транспортното средство и рег. №, чия собственост е, № и дата на удостоверението за регистрация в БАБХ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/07/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/07/2018
Местно време: 10:30
Място:

ул. „Париж“ № 3, ет. 1, стая 109

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от ЗКОМПИ.

2. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

3. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойността на договора за всяка обособена позиция без включен ДДС.

4.1. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

5. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „най-ниска цена“.

5.1. Оценява се общата цена, формирана на база предложените от участниците единични цени и прогнозните количества за съответния вид продукти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/06/2018