Suministros - 263323-2018

20/06/2018    S116    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Productos alimenticios diversos

2018/S 116-263323

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Stolichna obshtina
Número de identificación fiscal: 000696327
Dirección postal: ul. „Moskovska“ No. 33
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Siyka Vasileva
Correo electrónico: s.vasileva@sofia.bg
Teléfono: +359 29377366
Fax: +359 29377324

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sofia.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=95297&companyId=20779
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
15800000 Productos alimenticios diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Хранителни продукти от бакалски тип“, включваща 32 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация,

— обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци“, включваща 56 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 429 029.60 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Хранителни продукти от бакалски тип“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000 Productos alimenticios diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София — ОП „Зоологическа градина —

II.2.4)Descripción del contrato:

„Хранителни продукти от бакалски тип“, включваща 32 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 144 282.60 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Плодове и зеленчуци“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000 Productos alimenticios diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София — ОП „Зоологическа градина — София“

II.2.4)Descripción del contrato:

„Плодове и зеленчуци“, включваща 56 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 284 747.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участниците следва да притежават удостоверение за регистрация от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) на обект/и за търговия с продукти или групи продукти за съответната обособена позиция съгласно Закона за храните.

За доказване на съответствието с изискванията на т. 1 участниците предоставят (декларират) в част IV, раздел „А“ в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наличие на удостоверение за регистрация на обект съгласно изискванията от Закона за храните с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, и точно позоваване на документа.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, като през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката.

2. Участникът за обособена позиция № 1 „Хранителни продукти от бакалски тип“ следва да разполага мин. с 1 брой специализирано транспортно средство, регистрирано в БАБХ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 за доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците).

* Забележка: Под дейност, сходна с предмета на поръчката за обособена позиция № 1, следва да се разбира доставка на хранителни продукти на едро.

** Забележка: Под дейност, сходна с предмета на поръчката за обособена позиция № 2, следва да се разбира доставка на плодове и зеленчуци на едро.

2. Участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 2 относно наличието на специализирано транспортно средство, регистрирано в БАБХ (вид на транспортното средство и рег. №, чия собственост е, № и дата на удостоверението за регистрация в БАБХ).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя:

— по т. 1: доказване на съответствието с изискването става със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците),

— по т. 2: изискването се доказва с представяне на документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП — декларация за специализираните транспортни средства, които ще бъдат използвани за извършване на доставките: вид на транспортното средство и рег. №, чия собственост е, № и дата на удостоверението за регистрация в БАБХ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/07/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

ул. „Париж“ № 3, ет. 1, стая 109

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от ЗКОМПИ.

2. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

3. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойността на договора за всяка обособена позиция без включен ДДС.

4.1. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

5. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „най-ниска цена“.

5.1. Оценява се общата цена, формирана на база предложените от участниците единични цени и прогнозните количества за съответния вид продукти.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/06/2018