Bygge og anlæg - 263425-2014

Vis forkortet udgave

02/08/2014    S147

Danmark-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder

2014/S 147-263425

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Herlev Hospital
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Herlev Ringvej 75
By: Herlev
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Att: Anette Madsen
Mailadresse: anette.madsen@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.herlevhospital.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Orbicon A/S
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Lautrupvang 4B
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Andreas Claus Hansen
Mailadresse: nythospitalherlev@orbicon.dk
Telefon: +45 44858687
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Orbicon A/S
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Lautrupvang 4B
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Andreas Claus Hansen
Mailadresse: nythospitalherlev@orbicon.dk
Telefon: +45 44858687
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Anmodning skal fremsendes elektronisk til byggeweb A/S (se under pkt. VI.3))
CVR-nummer: Danmark
Land: Danmark
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Sundhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Nyt Hospital Herlev, delprojekt A — EA08 El.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Herlev Ringvej 75
2730 Herlev.

NUTS-kode DK012 Københavns omegn

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Nyt Hospital Herlev, delprojekt A
Nyt Hospital Herlev bliver et af Region Hovedstadens store områdehospitaler med forventning om i 2018 at dække et optageområde på omkring 435 000 borgere, og for særlige lægefaglige specialer ca. 750 000 borgere — samt have omkring 825 senge.
Nærværende udbygningsprojekt, delprojekt A, for Herlev Hospital omhandler en udbygning for disponering af de primære akutrelaterede funktioner. Byggeriet indeholder en akutmodtagelse indeholdende observationsafsnit, et akut operationsafsnit, en intensiv afdeling, et fødeafsnit, en neonatalafdeling og sengeafdelinger for kardiologi, gynækologi, obstetrik, en gastroenhed samt et pædiatrisk afsnit.
I forbindelse med delprojekt A skal der udføres:
— udbygning af de akutte funktioner i alt ca. 56 000 m²
— landskab/anlæg på ca. 10 hektar
— parkering i terræn til 200 p-pladser
— parkeringshus til 500 p-pladser
— center for fordybelse og tro på ca. 260 m².
Arbejderne på hospitalsbygningerne og tilhørende udearealer fordeles på i alt 16 stor- og fagentrepriser: EA01 Råhus, EA02 Lukning, EA03 Aptering, EA04 Murer, EA05 Gulv, EA06 Maler, EA07 Skiltning, EA08 El, EA09 Elevatorer, EA10 CTS, EA11 VVS, EA12 Ventilation, EA13 Rørpost, EA14 Gartner, EA15 Byggeplads og EA16 Skurby.
Opførelse af parkeringshuset udbydes som en selvstændig hovedentreprise, EA17 P-hus.
Samtidig med delprojekt A udbydes ligeledes center for fordybelse og tro, EA18 CFT, i en selvstændig hovedentreprise. Dette er et selvstændigt fondsfinansieret projekt, der udføres sideløbende med de øvrige entrepriser.
Hver af de i alt 18 entrepriser udbydes med en separat udbudsbekendtgørelse, og de udbydes alle parallelt.
Nærværende udbud EA08 El vedrører følgende arbejder:
— lavspænding
— højspænding
— føringsveje
— kommunikationsanlæg
— sikring, overvågning og varsling.

For yderligere information henvises der til hjemmesiden: www.herlevhospital.dk/nythospital

Det vil være muligt for de bydende at blive prækvalificeret til en eller flere af entrepriseudbuddene og dermed deltage i flere udbud, men der må ikke være indbyrdes afhængighed mellem tilbud til de forskellige entrepriser.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000 Bygge- og anlægsarbejder, 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter, 45310000 Udførelse af elektriske installationer

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Tilvalg af højere kvalitet IP-kameraer (skønnet værdi 400 000 DKK).
Skærmning af lavspændingskabler (skønnet værdi 1 100 000 DKK).
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 45 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form.
Såfremt den økonomiske aktør er et konsortium eller anden form for sammenslutning skal samtlige deltagere hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal af tilbuddet fremgå en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere, som ordregiver, med bindende virkning, kan indgå kontrakt med.
Der skal afgives virksomhedsoplysninger, jf. pkt. lll.2.1) for hver af de deltagende virksomheder i konsortiet eller sammenslutningen.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der gøres opmærksom på, at aftalen vil blive indgået på dansk, samt at det er et krav, at arbejdssproget i forhold til ordregiver, myndigheder og andre samarbejdspartnere er dansk.
Der gøres opmærksom på, at der i kontrakten vil indgå sociale klausuler.
Endvidere skal dette byggeri evalueres iht. bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. hvorfor kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelser herom. Dette betyder, at entreprenøren skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens § 10-11, som skal overholdes og som derfor nøje skal gennemgås af ansøger.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøger skal vedlægge oplysninger om ansøgers firmanavn og selskabsform, adresse, CVR-nr. samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på ansøgers kontaktperson. Ansøgere opfordres til at afgive dokumentationen i »Skabelon A — Firmaoplysninger«, der er tilgængelig på Byggeweb, jf. pkt. VI.3).
2) Ansøger skal vedlægge erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love, jf. LBK nr. 336 af 13.5.1997. Ansøgere opfordres til at afgive dokumentationen i »Skabelon B — T&L Offentlig Gæld«, der er tilgængelig på Byggeweb, jf. pkt. VI.3), eller i hvert fald at anvende samme tekstindhold for at undgå tvivl om, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig.
3) Ansøger skal vedlægge erklæring på tro og love om, at ansøger ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde. Ansøgere opfordres til at afgive dokumentationen i »Skabelon C — T&L Artikel 45«, der er tilgængelig på Byggeweb, jf. pkt. VI.3), eller i hvert fald at anvende samme tekstindhold for at undgå tvivl om, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig.
Såfremt ansøger er et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under 1)-3) angives for hver enkelt virksomhed.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Ansøger skal vedlægge kopi af forsikringspolice på eksisterende erhvervsansvarsforsikring med angivelse af forsikringsselskab, dækningssummer og selvrisiko. Som alternativ til at vedlægge police kan ansøger indhente en underskrevet erklæring hos hvem, ansøger har tegnet erhvervsansvarsforsikring, anført alle ovenstående forsikringsoplysninger.
5) Ansøgere, og hvis ansøger er et konsortium det samlede konsortium, skal vedlægge dokumentation for, at ansøger på ansøgningstidspunktet ville kunne stille en sædvanlig entreprenørgaranti, jf. AB 92, § 6. Ved erklæringens udfærdigelse kan det lægges til grund, at garantien skal udgøre 21 800 000 DKK ekskl. moms.
Det accepteres, at dokumentationen ikke gives præcist på ansøgningsdatoen, men kan afgives på en dato mellem offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse og ansøgningstidspunktet. Ansøgere opfordres til at afgive dokumentationen i »Skabelon D — T&L Garanti«, der er tilgængelig på Byggeweb, jf. pkt. VI.3), eller i hvert fald at anvende samme tekstindhold for at undgå tvivl om, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig. Dokumentationen kan også afgives i anden form, men skal dokumentere, at ansøger ville kunne stille en sædvanlig entreprenørgaranti af den pågældende størrelse på det oven for angivne tidspunkt. Dokumentation for ansøgers garantiramme er f.eks. således ikke tilstrækkelig, medmindre det samtidig oplyses fra garantistiller, hvor stort et restbeløb, der på ansøgningstidspunktet er til rådighed på garantirammen og at garantistiller i øvrigt ville stille garantien og at garantistiller ikke er bekendt med forhold, der skulle forhindre at garanti ville kunne blive stillet på det forventede kontrakt tildelingstidspunkt.
Såfremt ansøger er et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under 4) angives for hver enkelt virksomhed.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
6) Ansøger skal vedlægge referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende byggeopgaver, som den udbudte, jf. punkt II.1.5) eller tilsvarende komplekse bygge- og anlægsopgaver for perioden 2010-2014 med angivelse af ordregiver og kontaktperson, opgavebeskrivelse, entrepriseform, kontraktsum og kontraktperiode. Der må angives maksimalt 10 referencer.
Ansøgere opfordres til at afgive dokumentationen i »Skabelon E — Referenceliste«, der er tilgængelig på Byggeweb, jf. pkt. VI.3). Derudover kan ansøgerne vedlægge evt. uddybende referenceark for de oplistede referencer. Disse uddybende referenceark må dog maksimalt fylde én (1) A4-side pr. reference. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.
Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger ved kontakt til den angivne kontaktperson for referencerne.
7) Ansøger skal vedlægge nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for maksimalt 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (dvs. maksimalt 3 »faktablade«).
Hvis ansøger har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøger desuden aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en »karakterbog«).
Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de 4 områder. Oplysningerne skal være påtegnet af en uvildig tredjepart.
Såfremt ansøger er et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under 6) angives samlet for sammenslutningen/konsortiet, dvs. at der maksimalt må afleveres én liste med 10 referencer samt op til 10 uddybende referenceark i alt.
Oplysninger under 7) skal angives for hver enkelt virksomhed i konsortiet/sammenslutningen.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiver vil vælge tilbudsgivere ud fra en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i ansøgningsmaterialet.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
3.9.2014 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikation vil blive afholdt digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodning om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskravene alene kan ske via Byggeweb Udbud.
Bemærk: Ved afgivning af oplysningerne under pkt. III.2.1), III.2.2) samt III.2.3) henstilles til at ordregivers skabeloner benyttes. Disse er tilgængelige for download via Byggeweb.
Webadgangen vil være tilgængelig fra onsdag den 30.7.2014 kl. 12:00.

Vejledning til adgang og support: Adgang sker via www.byggeweb.dk med ansøgers egen personlige brugerprofil.

Har du allerede et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Login« og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter offentligt udbud«.
4. Indtast Byggeweb udbudsnummer TN612307 og tryk »Søg«.
5. Udbuddet »Prækvalifikation, Nyt Hospital Herlev, Delprojekt A — EA01-EA16« fremkommer, vælg »OK«.
6. Åbn udbuddet ved at vælge »Byggeweb Udbud« og udbudsnavn »Prækvalifikation, Nyt Hospital Herlev, Delprojekt A — EA01-EA16« i oversigten.
7. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.
Mangler du et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen.

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb Udbud, kan Byggeweb Support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35245250 eller support@byggeweb.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og inden for afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.
Aflevering af ansøgning:
Udbudsportalen på Byggeweb består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.
Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå, som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til byggeweb, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller lignende.
Som ansøger er der i hele perioden personlig adgang til portalen, helt frem til fristen for aflevering, hvor portalen automatisk lukker for yderligere afleveringer. Såfremt ansøgning ikke er gennemført inden afleveringsfristen, betragtes afleveringen ikke som gennemført.
Efterfølgende udbud og tilbudsgivning vil ligeledes blive gennemført digitalt via Byggeweb.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.7.2014