Usługi - 263560-2016

30/07/2016    S146

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

2016/S 146-263560

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Byczkowska, Maciej Zaborski
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdyniasport.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdyniasport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni olimpijskiej w Gdyni.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Pełna dokumentacja geotechniczna,

2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszystkich branżach dla inwestycji p.n. Budowa pływalni olimpijskiej z częścią biurową w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na działkach nr 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (numery archiwalne 520/53 KM 69, 522/53 KM 69, 530/53 KM 69, 519/53 KM 69), obręb Mały Kack,

3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000 Usługi projektowania fundamentów
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71354000 Usługi sporządzania map
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Pełna dokumentacja geotechniczna,

2. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszystkich branżach dla inwestycji p.n. Budowa pływalni olimpijskiej z częścią biurową w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na działkach nr 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (numery archiwalne 520/53 KM 69, 522/53 KM 69, 530/53 KM 69, 519/53 KM 69), obręb Mały Kack,

a) projektu budowlano – wykonawczego we wszystkich branżach zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,

b) kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx),

c)szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej),

3. oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z Rozdziałem 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

a) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne w celu prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia,

b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1:

1) w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia z czego co najmniej:

a) jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy zamkniętej pływalni o długości niecki basenowej co najmniej 25 m,

b) jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy obiektu użyteczności publicznej lub obiektu biurowego o kubaturze minimum 5.000 m³,

2) w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje przynajmniej:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania konstrukcji obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

c) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

d) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

e) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

f) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazać się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Pełny opis warunków udziału w postępowaniu zawiera Rozdział 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, którego wysokość wynosić będzie 5 % wartości umowy brutto.

2. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony w przypadkach określonych w Rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2016