29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 263560-2016

30/07/2016    S146

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

2016/S 146-263560

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Byczkowska, Maciej Zaborski
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdyniasport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni olimpijskiej w Gdyni.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Pełna dokumentacja geotechniczna,

2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszystkich branżach dla inwestycji p.n. Budowa pływalni olimpijskiej z częścią biurową w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na działkach nr 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (numery archiwalne 520/53 KM 69, 522/53 KM 69, 530/53 KM 69, 519/53 KM 69), obręb Mały Kack,

3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000 Usługi projektowania fundamentów
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71354000 Usługi sporządzania map
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Pełna dokumentacja geotechniczna,

2. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszystkich branżach dla inwestycji p.n. Budowa pływalni olimpijskiej z częścią biurową w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na działkach nr 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (numery archiwalne 520/53 KM 69, 522/53 KM 69, 530/53 KM 69, 519/53 KM 69), obręb Mały Kack,

a) projektu budowlano – wykonawczego we wszystkich branżach zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,

b) kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx),

c)szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej),

3. oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z Rozdziałem 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

a) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne w celu prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia,

b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1:

1) w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia z czego co najmniej:

a) jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy zamkniętej pływalni o długości niecki basenowej co najmniej 25 m,

b) jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy obiektu użyteczności publicznej lub obiektu biurowego o kubaturze minimum 5.000 m³,

2) w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje przynajmniej:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania konstrukcji obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

c) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

d) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

e) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku,

f) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania obiektów objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem na tym stanowisku.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazać się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Pełny opis warunków udziału w postępowaniu zawiera Rozdział 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, którego wysokość wynosić będzie 5 % wartości umowy brutto.

2. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony w przypadkach określonych w Rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2016