Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 263584-2020

08/06/2020    S109

България-Горна Оряховица: Строителни и монтажни работи

2020/S 109-263584

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Горна Оряховица
Национален регистрационен номер: 000133673
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Град: Горна Оряховица
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5100
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Чолакова — специалист „Обществени поръчки“
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Телефон: +359 618-60874
Факс: +359 618-60203
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.g-oryahovica.org/
Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на строително монтажни работи по проект BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на парк „Градска градина“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6 (шест) основни части, както следва:

— части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“,

— част „Конструкции“,

— част „Геодезия“,

— част „ВиК и поливни системи“,

— част „Електрозахранване“,

— част „Видеонаблюдение“.

Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в техническа спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 188 808.26 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Парк „Градска градина“ в гр. Горна Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6 (шест) основни части, както следва:

— части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“,

— част „Конструкции“,

— част „Геодезия“,

— част „ВиК и поливни системи“,

— част „Електрозахранване“,

— част „Видеонаблюдение“.

Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Тежест: 55
Цена - Тежест: 45
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 188 808.26 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG161ПO001/5-2/2012/037 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Конкретният срок за изпълнение на строителството е съгласно предложение за изпълнение на участника, част от техническото предложение, като не следва да се правят предложения за изпълнение по-големи от 180 (сто и двадесет) календарни дни.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя за IV (четвърта) група, III (трета) категория строежи, а за чуждестранни лица, участници в процедурата — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Забележка: Възложителят е определил групата и категорията в съответствие с видовете работи, които ще се изпълняват, както и съгласно разрешението за строеж.

В случай на участие на обединение критерият за подбор се доказва съгласно условието на чл. 59, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.

Доказване:

За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират в съответната част на еЕЕДОП обстоятелството, като посочат публичен безплатен регистър, от който да се провери вписването за посочената по-горе група и категория строежи или еквивалент. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да разполагат с валидна към момента на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ в строителството по чл. 171 от ЗУТ с покритие за минимум четвърта група трета категория строежи съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалент. За чуждестранни лица се прилага разпоредбата на чл. 171а от ЗУТ, като се предвижда и за чуждестранните лица прилагане на хипотезата „еквивалентен“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират в съответната част на еЕЕДОП обстоятелството, като посочат сумата и номер на застрахователната полица, а когато е възможно — и публичен регистър, от който може да се направи служебна проверка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да декларират в еЕЕДОП минимално изискуемите технически лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с професионалната компетентност (по смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки) съгласно минималните изисквания на възложителя, както следва:

1.1. Технически ръководител — да има квалификация „строителен инженер“ или „строителен техник“ съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна.

1.2. Експерт „Контрол по качеството“ — да притежава правоспособност за контрол върху качеството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

1.3. Лице по безопасност и здраве в строителството: да притежава актуално удостоверение за „длъжностно лице за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: Посочените от участника лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип, ако отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 07/01/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/07/2020
Местно време: 14:00
Място:

Зала 222 на Община Горна Оряховица

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участници, техни упълномощени представители, които представят изрично за настоящата процедура пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Настоящата процедура стартира под условие съгласно чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

2. В настоящата процедура възложителят определя гаранция за изпълнение от 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена по сметка на възложителя:

IBAN: BG04FINV91503316803795

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка, клон Горна Оряховица

— банкова гаранция — безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на възложителя, със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът се удължава или се издава нова.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освобождаване се уреждат с проекта на договор между изпълнителя и възложителя. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договор с изпълнителя.

3. На отстраняване в настоящата процедура подлежат участници, за които се установят основания съгласно чл. 54, чл. 55 при условията на чл. 56 и чл. 107 от Закона за обществените поръчки.

4. Договорът за обществена поръчка може да се изменя при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/06/2020