Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 263705-2017

08/07/2017    S129

Polska-Gdańsk: Usługi publicznego transportu kolejowego

2017/S 129-263705

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Jeryś
E-mail: zampub@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268735
Faks: +48 583268557
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pomorskie.eu
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kolejowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych leżących na terenie województwa pomorskiego.

II.1.2)Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Planowany tryb udzielenia zamówienia: Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

Linie komunikacyjne:

1. Szkieletowe:

1.1. Tczew – Gdańsk – Wejherowo (kolej aglomeracyjna),

1.2. Gdańsk – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia,

1.3. Słupsk – Lębork – Gdynia / Gdańsk,

1.4. Elbląg – Malbork – Tczew – Gdynia,

1.5. (Olsztyn / Iława) – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk / Gdynia,

1.6. (Bydgoszcz / Laskowice Pomorskie) – Smętowo – Tczew – Gdynia,

1.7. Kościerzyna – Gdynia,

1.8. Kościerzyna – Gdańsk,

1.9. Kartuzy – Gdańsk.

2. Dowozowa Hel – Władysławowo – Gdynia,

3. Uzupełniająca Słupsk – Ustka

Przewidywana data rozpoczęcia zamówienia: X 2017 – XI 2017 r.

Przewidywane rozpoczęcie wykonywania przewozów 9.12.2018 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Planowany tryb udzielenia zamówienia: Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

Linie komunikacyjne:

1. Szkieletowe:

1.1. Tczew – Gdańsk – Wejherowo (kolej aglomeracyjna),

1.2. Gdańsk – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia,

1.3. Słupsk – Lębork – Gdynia / Gdańsk,

1.4. Elbląg – Malbork – Tczew – Gdynia,

1.5. (Olsztyn / Iława) – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk / Gdynia,

1.6. (Bydgoszcz / Laskowice Pomorskie) – Smętowo – Tczew – Gdynia,

1.7. Kościerzyna – Gdynia,

1.8. Kościerzyna – Gdańsk,

1.9. Kartuzy – Gdańsk.

2. Dowozowa Hel – Władysławowo – Gdynia,

3. Uzupełniająca Słupsk – Ustka

Przewidywana data rozpoczęcia zamówienia: X 2017 – XI 2017 r.

Przewidywane rozpoczęcie wykonywania przewozów 9.12.2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/10/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2017