Werken - 263813-2020

08/06/2020    S109

Polen-Kalisz: Wegwerkzaamheden

2020/S 109-263813

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 079-185721)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Postadres: ul. Złota 43
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Donata Gadzinowska
E-mail: zp@mzdik.kalisz.pl
Telefoon: +48 625985200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzdik.kalisz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I

Referentienummer: ZP.271.1.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; wzmocnienie istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni; przebudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond turbinowych; przebudowę i budowę chodników; budowę ścieżek pieszo-rowerowych; budowę ścieżek rowerowych; przebudowę zjazdów; przebudowę i budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej; usunięcie kolizji z siecią: wodociągową, gazową, teletechniczną, elektroenergetyczną; przebudowę i budowę: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej; wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome); opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; obsługę geodezyjną, geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą.

3. Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-185721

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
In plaats van:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

— dwóch robót budowlanych z których każda obejmowała: budowę lub przebudowę ulicy/drogi zawierających w swoim zakresie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1200 mb. lub o powierzchni min. 7200m2 i wykonanie nawierzchni z elementów betonowych prefabrykowanych o powierzchni min. 4000m2 na drodze min. klasy "Z",

(...)

Te lezen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

— dwóch robót budowlanych, z których każda obejmowała: budowę lub przebudowę ulicy/drogi zawierających w swoim zakresie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1 200 mb lub o powierzchni min. 7 200 m2 i wykonanie nawierzchni z elementów betonowych prefabrykowanych i/lub nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni min 4 000 m2 na drodze, min klasy „Z”, każda.

(...)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: