Dostawy - 263850-2021

26/05/2021    S100

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 100-263850

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 092-237666)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Karpiński
E-mail: mkarpinski@gcm.pl
Tel.: +48 323598955
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.44.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków:

— zad. 1 – pieluchomajtki,

— zad. 2 – podkład higieniczny.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 092-237666

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/08/2021
Powinno być:
Data: 04/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: