El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 263865-2019

06/06/2019    S108

Dinamarca-Holte: Servicios de orientación y asesoramiento

2019/S 108-263865

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Rudersdal Kommune
Número de identificación fiscal: 29188378
Dirección postal: Øverødvej 2
Localidad: Holte
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Código postal: 2840
País: Dinamarca
Persona de contacto: Camilla Månsson
Correo electrónico: camma@rudersdal.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84e8e04a-f214-4d5d-976e-1e0c9a5fae6b/homepage
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84e8e04a-f214-4d5d-976e-1e0c9a5fae6b/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84e8e04a-f214-4d5d-976e-1e0c9a5fae6b/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84e8e04a-f214-4d5d-976e-1e0c9a5fae6b/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af job- og uddannelsesrettede indsatser til ledige borgere i Rudersdal Kommune

II.1.2)Código CPV principal
85312300 Servicios de orientación y asesoramiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Opgaven vedrører job- og uddannelsesrettede indsatser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og integrationsloven (tilbud efter LAB § 32, stk. 1, nr. 2 og IL § 23a, samt LAB § 31b og IL § 23d) med virkning fra den 1.11.2019. Målet med dette udbud er, at lægge grundstenen til et samarbejde mellem kommunen og leverandøren. Et samarbejde hvor der er vilje til at finde løsninger, der skaber de bedst mulige forudsætninger for, at borgerne kommer i job/uddannelse. Det skal udføres i tråd med Beskæftigelsesområdets strategi for beskæftigelsesindsatsen, hvor der i forhold til alle ydelsesmålgrupper er et styrket jobrettet fokus både i samtaleforløb og i den konkrete plan for den enkeltes indsats. Under hele kontraktperioden skal parterne udvikle/afprøve nye metoder, tilgange mv. Opgavens indhold er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes indledning samt afsnit 1.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 116 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000 Servicios de formación para el perfeccionamiento personal
85322000 Programa de acción municipal
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rudersdal Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Der henvises til punkt ll.1.4. Ordregiver forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre opgave- og procesbeskrivelsen (hvor det er muligt) beskrevet i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiverne opfordres derfor løbende at holde sig orienteret via Ethics, link angivet i punkt l.3.

Rudersdal Kommune historiske årlige forbrug på job- og uddannelsesrettede indsatser har været på ca. 29 000 000 DKK.

Den udbudte rammeaftale træder i kraft den 1.11.2019 og ophører den 31.10.2023. Endvidere har Rudersdal Kommune en option på forlængelse i 4 x 12 måneder. Vilkårene for Rudersdal Kommunes udnyttelse af optionen fremgår af udbudsmaterialets rammeaftale.

Den anslåede værdi angivet i punkt II.1.5 er alene ud fra rammeaftalens 4-årige periode, såfremt alle optioner udnyttes vil den anslåede værdi forventeligt være ca. 232 000 000 DKK.

Begge parter kan opsige rammeaftalen med 6 måneders skriftligt varsel.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 01/11/2019
Fin: 31/10/2023
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Det er et generelt mindstekrav for deltagelse i udbuddet, at den vindende Leverandør med egen organisation og uden brug af andre enheder (underleverandører) udfører de centrale opgaver (hovedydelserne) under aftalen selv. Rudersdal Kommune betragter job- og uddannelsesafsøgende samt job- og uddannelsesformidlende forløb som de centrale opgaver (hovedydelser), som skal udføres direkte af den vindende Leverandør, mens mestringsforløb, dokumentation af arbejdsevne og funktionsevne, samt mentorindsatser kan udføres af underleverandører. Det betyder, at Ansøger om prækvalifikation ikke kan basere sig på en anden enheds uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer (tekniske og faglige formåen) vedrørende udførelsen af de centrale opgaver, da det er den vindende Leverandør selv, der skal udføre det i aftaleperioden.

Der er 7 mindstekrav til egnethed som Ansøger skal opfylde før de kan blive prækvalificeret. Ordregiver henviser til afsnit VI.2.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Som nævnt vil en stor del af denne aftale indeholde, at parterne sammen i kontraktperioden udvikler og afprøver nye og eksisterende metode, tilgange, produkter, digitale platforme mv. Nogle af løsningerne/produkterne vil være mere bekostelige at udvikle end andre. Derfor skal parterne sammen oprette en udviklingspulje, som skal finansiere sådanne udviklinger. Udviklingspuljen skal bestå af X % (parterne fastlægger dette på det første kick-off møde) af leverandørens vederlag. Såfremt der skal udvikles et produkt/løsning, som begge parter vil kunne få gavn af både i, men også udenfor samarbejdet. F. eks. at Leverandøren kan anvende denne løsning til øvrige kunder, så skal udviklingen ikke finansieres af udviklingspuljen, men derimod af Leverandøren som en del af samarbejdet. Udviklingspuljen skal således kun anvendes, hvis Rudersdal Kommune ønsker en udvikling, der er så Rudersdal-specifik, at Leverandøren ikke kan anvende det til andre kunder. For yderligere se rammeaftalens afsnit 11.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
La información sobre los procedimientos a nivel nacional se encuentra disponible en: www.ethics.dk
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med de angivne procentsatser (vægtning):

— Kvalitet (Tilbudsgivers løsningsforslag til cases + redegørelse for samarbejde med Rudersdal Kommune) - 60%,

— Pris (prisliste) - 40%.

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 02/07/2019
Hora local: 08:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med mulighed for forhandling på baggrund af Tilbudsgivers tilbud. Rudersdal Kommune forbeholde sig således ret til at forhandle, uden at dette dog indebærer en pligt hertil. For nærmere se udbudsbetingelsernes afsnit 5.5.

Udbudsprocessen indeholder en prækvalifikationsrunde, hvilket indebærer, at alene de tre (3) prækvalificerede Tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. Ansøgere om prækvalifikation skal opfylde nedenstående egnethedskrav:

1) Det er et mindstekrav, at Ansøger indenfor de seneste tre (3) år har haft fast kontrakt af minimum et (1) års varighed med minimum tre (3) kommuner om forløb til borgere indenfor de 2 hovedydelser (job- og uddannelsesformidling samt -afsøgning) De angivne referencekommuner skal være sammenlignelige med Rudersdal Kommune, forstået således at indbyggertallet skal ligge +/- 30% af Rudersdal Kommunes indbyggertal (56 133 borgere.) Dvs. indbyggertallet skal være imellem 39 293 og 72 973;

2) Det er et mindstekrav, at Ansøger har minimum fem (5) medarbejdere (udførende personale), der besidder kompetencer (oparbejdet ved minimum 2 års erhvervserfaring) i forhold til at varetage opgaver indenfor henholdsvis job- og uddannelsesformidling samt -afsøgning (de 2 hovedydelser);

3) Det er et mindstekrav, at Ansøger mindst to (2) gange indenfor de seneste tre (3) år, selvstændigt – eller i et samarbejde med kunden - har taget initiativ til udvikling af nye eller eksisterende produkter/indsatser/tilgange i relation til job- og uddannelsesformidling samt -afsøgning (de 2 hovedydelser);

4) Det er et mindstekrav, at Ansøger indenfor de seneste to (2) år, har samarbejdet med virksomheder, både små (>5 ansatte), mellemstore (5-25 ansatte) og store (over 25 ansatte), omkring etablering af virksomhedsrettede forløb for borgere indenfor de 2 hovedydelser (job- og uddannelsesformidling samt -afsøgning) og at der blandt disse er virksomheder tæt placeret på nuværende kunder (kommuner). Derudover er det et mindstekrav, at de virksomheder Ansøger har samarbejdet med indenfor de seneste to (2) år, befinder sig indenfor mindst to (2) forskellige hovedafdelinger af brancher med dokumenteret gode jobmuligheder. Ansøger skal anvende følgende link til at angive hovedafdelingerne af brancher (https://indberet.virk.dk/integration/ERST/Branchekode) for eksempel skrive ”Bygge- og anlægsvirksomhed”;

5) Det er et mindstekrav, at Ansøger indenfor de seneste tre (3) år, deltager/har deltaget i minimum to (2) eksterne samarbejdsrelationer (eksempelvis med uddannelsesinstitutioner, andre aktører, private virksomheder mv.) med henblik på faglig udvikling af medarbejdere, produktudvikling, videndeling, i forhold til henholdsvis job- og uddannelsesformidling samt afsøgning (de 2 hovedydelser);

6) Det er et mindstekrav, at Ansøger har en tilstrækkelig stabil og fast tilknyttet medarbejderstab, herunder freelancer som har været fast tilknyttet Ansøger, ift. at levere ydelser indenfor job- og uddannelsesformidling samt afsøgning (de 2 hovedydelser). Der må derfor ikke have været udskiftet (har været afgang af medarbejdere) mere end 40% af medarbejderstaben hen over de sidste tre (3) år (2016+2017+2018);

7) Det er et mindstekrav at Ansøger har en samlet årsomsætning ift. ydelser der er omfattet af dette udbud (efter LAB § 32, stk. 1, nr. 2 og § 31b samt IL § 23a og § 23d) på 29 000 000 DKK i hver af de seneste 2 regnskabsår (2017 og 2018). Der må ikke være et forbehold fra ekstern revisor for virksomhedens fortsatte drift eller forbehold for regnskabsaflæggelsen, der strider mod gældende danske regnskabsregler el.lign.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen fremsende en tro- og loveerklæring om at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Såfemt der er mere end 3 egnede tilbudsgivere vil Ordregiver foretage udvælgelse på baggrund af de oplistede kriterier nævnt i udbudsbetingelsernes afsnit 4.5.

Leverandøren skal overholde arbejdsklausulen, se rammeaftalens afsnit 22.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019