Lieferungen - 264104-2020

08/06/2020    S109

Polen-Poznań: Krankenwagen

2020/S 109-264104

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Postanschrift: al. Niepodległości 34
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-714
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Suszka
E-Mail: zamowienia@umww.pl
Telefon: +48 616267080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umww.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.umww.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ-I-O.272.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114121 Krankenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do SIWZ (Część I zamówienia), załącznik nr 1.2. do SIWZ (Część II zamówienia) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

1) Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.

2) Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów).

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
34114121 Krankenwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”

I.

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.

II.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z §11 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy

W przypadku

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ

Na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej,

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

III.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2. c) SIWZ) może dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Serwis posprzedażny / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Skrócony termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części I zamówienia w wysokości 20 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

3. Realizacja umowy - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
34114121 Krankenwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”

I.

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.

II.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z §11 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy

W przypadku

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ

Na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej,

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

III.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2. c) SIWZ) może dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Serwis posprzedażny / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Skrócony termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części II zamówienia w wysokości 50 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

3. Realizacja umowy - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę co najmniej:

1) Dla Części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,

2) Dla Części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu C,

— wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

UWAGA 1

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane dostawy muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie dostaw poprzez podanie danych wymaganych przez Zamawiającego.

UWAGA 2

W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie zakończone i które spełniają warunki określone w pkt. 5.3.

UWAGA 3

Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli poszczególne dostawy spełniają warunki określone w pkt. 5.3.

UWAGA 4

Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 5.3., może wykazać jego spełnienie na podstawie jednej bądź wielu zrealizowanych lub realizowanych umów.

UWAGA 5

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego powyżej polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

UWAGA 6

W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

3. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1) na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1

a) pkt 12 ustawy pzp - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) pkt 13 ustawy pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

— o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),

— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

— skarbowe,

— o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

c) pkt 14 ustawy pzp - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b);

d) pkt 15 ustawy pzp - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) pkt 16 ustawy pzp - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) pkt 17 ustawy pzp - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) pkt 18 ustawy pzp - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) pkt 19 ustawy pzp - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) pkt 20 ustawy pzp - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) pkt 21 ustawy pzp - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);

k) pkt 22 ustawy pzp - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

Ciąg dalszy w sekcji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)

l) pkt 23 ustawy pzp - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5

a) pkt 1 ustawy pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

b) pkt 2 ustawy pzp – wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) pkt 3 ustawy pzp – wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt. 3.1) lit. c), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy pzp. z:

Ca) zamawiającym,

Cb) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

cc) członkami komisji przetargowej,

Cd) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy pzp

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

d) pkt 4 ustawy pzp – wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e) pkt 5 ustawy pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

f) pkt 6 ustawy pzp - wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w lit. e);

g) pkt 7 ustawy pzp - wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

h) pkt 8 ustawy pzp - wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1) lit. d), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z sekcji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”

4. Zamawiający zbada, czy wobec podmiotu udostępniającego Wykonawcy zdolność techniczną lub zawodową lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy pzp.

5. Procedura sanacyjna - samooczyszczenie - opisana w pkt 5.6. SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument.

6.1.1. Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016 r. str. 16).

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

6.1.4. Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

6.2. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6.3. Pozostałe zasady składania dokumentów określone zostały w SIWZ.

Dokumenty składane po otwarciu ofert

6.4. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

Ciąg dalszy w sekcji poniżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3)

1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, których przedmiotem była dostawa co najmniej:

— Dla Części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,

— Dla Części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu C,

— wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt 3.

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ;

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp –oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ;

Ciąg dalszy w sekcji III.2.2)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie tj. pkt. 2) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

3) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – Wykonawca złoży szczegółową specyfikację techniczną oferowanego ambulansu, zgodnie z załącznikiem nr 11.1. do SIWZ (dla Części I zamówienia) oraz załącznikiem nr 11.2. do SIWZ (dla Części II zamówienia).

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2):

Ciąg dalszy w sekcji VI.3)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, POLSKA, X piętro,pok. 1024 – Część A, salka konferencyjna.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie, każdej z Części zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd.

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

2) lit. b-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7.1) i pkt 6.7.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8. ma odpowiednie zastosowanie.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.2) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8.zdanie pierwsze ma odpowiednie zastosowanie.

Pozostałe warunki składania dokumentów zostały opisane w SIWZ.

7.1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

c) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl

7.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

7.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7.1.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ.

7.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

7.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

7.2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@umww.pl

7.2.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

7.2.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.2.2. adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

7.2.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

7.2.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone będą na stronie internetowej: https://www.umww.pl/

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

1) Dla Części I zamówienia - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

2) Dla Części II zamówienia - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium jest wnoszone odrębnie dla każdej części zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może wnieść wadium w wysokości sumy kwot wadium wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, wybranych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby z treści dokumentu wadialnego lub przelewu jednoznacznie wynikało, jakiej części zamówienia wadium dotyczy. W przypadku niezgodności sumy kwot wniesionego wadium z ilością części zamówienia, na które wykonawca złożył oferty oraz braku możliwości jednoznacznego przypisania wadium do poszczególnych części oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp).

8.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wnosi wadium w:

1) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego PKO 47 1020 4027 0000 1502 0400 8058 z podaniem tytułu: „Wadium – Dostawa 14 karetek dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – Część ….”;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 299).

8.3. W przypadku wadium wnoszonego w formach wymienionych w pkt. 8.2.2) – 8.2.5), treść dokumentu wadium musi zawierać wszystkie przesłanki artykułu 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

8.4. Wadium w formie, o której mowa w pkt. 8.2.1), zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ww. punkcie, przed upływem terminu składania ofert.

8.5. Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na okres terminu związania ofertą) należy, przed upływem terminu składania ofert, złożyć w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego poręczenie lub gwarancje.

8.6. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

8.7. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 8.2.2) – 8.2.5) musi:

1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);

2) wskazywać beneficjenta – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą),

4) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),

5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie,

6) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,

7) określać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego zobowiązania do zapłaty.

8.8. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt. 8.2.2) -8.2.5), nie zawierające zobowiązań, o których mowa wyżej – spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

8.9. Klauzula zabroniona w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych: Gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści zapisu lub zapisu o podobnej treści/znaczeniu: „Gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku, gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia” – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy.

Zwolnienie Gwaranta, przed upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia beneficjenta/Zamawiającego o zwolnieniu Gwaranta ze wszelkich zobowiązań.

9. Złożenie oferty

9.1. Wykonawca składa ofertę (formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf lub .doc lub .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

9.3. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

9.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Otwarcie ofert

10.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

10.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

10.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

10.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11. Warunki realizacji umowy – warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ.

12. Instrukcja wypełniania JEDZ

Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Pełna instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest również na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

12.1. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV sekcji a i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje w części IV możliwość złożenia przez wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez zamawiającego. Tym samym, w przypadku takiego zastrzeżenia zamawiającego, wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona co do zasady na dalszym etapie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 Pzp).

12.2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ zgodnie oraz w zakresie opisanym w instrukcji wypełniania jednolitego dokumentu.

Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, przez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.

1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:

- art. 8 ustawy Pzp,

- art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem 3a i 3b ustawy Pzp,

- art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,

- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.),

- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.

1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

1.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

1.8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z powyższego nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.

Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą.

Opierając się na zapisach art. 8a ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Na mocy art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: x
Ort: x
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art. 179–198g Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/06/2020