Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 264127-2022

Submission deadline has been amended by:  352084-2022
18/05/2022    S96

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

2022/S 096-264127

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 017511575
Adres pocztowy: ul. Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Jahns
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście

Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.08.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45221111 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Ujście.

Charakterystyczne parametry

Podstawowe parametry techniczne obiektu do rozbiórki:

- dług. całkowita: ~79,75 m;

- rozp. teoretyczna przęseł: 19,50+27,00+19,50 [m];

- światło poziome (przęsło środkowe): ~25,46 m;

- szer. całkowita: ~10,00 m;

- szer. jezdni: ~7,00 m;

- kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~90°;

- kl. obciążenia:C wg PN-85/S-10030;

- rok budowy:1953-1954

Par. zaproj. obiektu

- posadowienie: pośrednie;

- światło pionowe:4,22 m do rzędnej maksymalnej zwierciadła wody 0,3% dla proj.mostu;

- światło poziome:64,50 m;

- dług. całkowita obiektu:86,70 m;

- dług. całkowita przęsła:67,90 m;

- rozp. teoretyczna przęsła:65,90 m;

- rzędna początku mostu:55,42 m n.p.m.;

- rzędna końca mostu:55,47 m n.p.m.;

- kąt skrzyżowania z przeszkodą:~90°;

- szerokość jezdni: 2x4,00=8,00 m;

- szer. chodnika:1,50 m;

- szer. ciągu pieszo-rowerowego:3,50 m;

- kl.obciążenia:A wg PN-S/85/10030+STANAG 150

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233140 Roboty drogowe
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie swoim zakresem obejmuje m. in. budowę nowego mostu w miejsce istniejącego znajdującego się w kilometrze 190+859 drogi krajowej nr 11 przez rzekę Noteć w miejscowości Ujście (powiat pilski, województwo wielkopolskie).

W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę w jego miejsce nowej konstrukcji przy przeprowadzeniu ruchu mostem objazdowym.

W wyniku rozbudowy obiekt uzyska wyższą klasę nośności oraz poprawią się walory użytkowe przeprawy, m. in. dzięki jej rozbudowie o ciąg pieszo-rowerowy. Elementy wyposażenia nowej konstrukcji, w szczególności bariery ochronne drogowe, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie komfortu użytkowników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Optymalizacja dokumentacji projektowej zgodnie z zamieszczonym PFU / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Utrzymanie ruchu dwukierunkowego na odcinku drogowym pomiędzy obiektami / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 740 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset czterdzieści tysięcy).

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia kwoty zabezp. należytego wykonania umowy w 10 % wartości zadania brutto.

3. Zamawiający przewiduje na wniosek Wykonawcy, udzielenie jednorazowej zaliczki na wykonanie robót, w wysokości 20 % wynagrodzenia kosztorysowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w powyższych punktach zostaną spełnione wyłącznie jeżeli warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - spełnią łącznie;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektów mostowych – o określonych poniżej parametrach.

2) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów mostowych o długości całkowitej obiektu wynoszącej min. 45 m wykonywanych na drogach klasy G i wyższych za minimalną kwotę 8 000 000,00 zł brutto każdy.

b) osób:

1. ­Kierownik Budowy – 1

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami mostowymi bez ograniczeń, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem /od uzyskania uprawnień/ na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru, przy zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich, przy czym co najmniej jedno zadanie o długości całkowitej przęsła wynoszącej min. 30 m na drogach klasy G i wyższych.

2. Kierownik Robót Mostowych – 1

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami mostowymi bez ograniczeń, z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem /od uzyskania uprawnień/ na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru, przy zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich, przy czym co najmniej jedno zadanie o długości całkowitej przęsła wynoszącej min. 20 m na drogach klasy G i wyższych.

3. Główny specjalista ds. technologii i materiałów

Osoba posiadająca co najmniej doświadczenie zawodowe jak opisane poniżej:

- Minimum 24 miesiące doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

- Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji jednego zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. G na stanowiskach: Główny Technolog lub Technolog lub Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub Inżynier ds. materiałowych lub Kierownik Zespołu w Laboratorium, Kierownik Laboratorium lub Naczelnik Wydziału Technologii.

- Ukończenie kursu Antykorozji Mostów Stalowych (SAMS) prowadzonego przez IBDiM - przedstawić ważny certyfikat IBDiM ukończenia Studium Antykorozji Mostów Stalowych (SAMS) pn. "Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych". Certyfikat jest również znany pod tytułem ,,Certyfikat IBDiM ukończenia Studium Antykorozji Mostów Stalowych (SAMS) na temat: Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach stalowych”.

- Ukończone kursu Antykorozji Betonu prowadzonego przez IBDiM - przedstawić ważny certyfikat IBDiM ukończenia Studium Antykorozji pn. "Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych". Certyfikat jest również znany pod tytułem ,,Certyfikat IBDiM ukończenia cyklu kursów dotyczących Projektowania i nadzoru nad wykonywaniem antykorozyjnych zabezpieczeń na konstrukcjach betonowych’’.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość podziału warunku dla Głównego specjalisty ds. technologii i materiałów opisanego powyżej na maksymalnie trzy osoby zgodnie z poniższą rozpiską:

­Główny specjalista ds. technologii i materiałów – 1 osoba

Osoba ta posiadać musi co najmniej doświadczenie zawodowe jak opisane poniżej:

- Minimum 24 miesiące doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert;

-Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. G na stanowiskach: Główny Technolog lub Technolog lub Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub Inżynier ds. materiałowych lub Kierownik Zespołu w Laboratorium, Kierownik Laboratorium lub Naczelnik Wydziału Technologii.

Z uwagi na brakującą ilość miejsca w ogłoszeniu szczegółowe kryteria kwalifikacji dot. Głównego Spec. ds. mat w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w tomie II i tomie III SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 i art 109 ust 1 ustawy Pzp. Ponadto wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 pkt 1–2 i 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert – od 24 do 36 miesięcy z zachowaniem bądź nie optymalizacji materiałowej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU. Termin liczy się bez okresów zimowych ( od 16 grudnia do 15 marca).

14. Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji materiałowej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU.

15. Zamawiający nie dopuszcza zmian rozwiązań konstrukcyjnych stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, innych uzgodnień i decyzji w tym warunków decyzji ZRID i zgłoszenia robót budowlanych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych — Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2022