Dostawy - 264150-2020

08/06/2020    S109

Polska-Zielona Góra: Spektrometry

2020/S 109-264150

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Zielonogórski
Adres pocztowy: ul. Licealna 9
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-417
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Jędrzejczak
E-mail: bzp@uz.zgora.pl
Tel.: +48 601902300
Faks: +48 683282275

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uz.zgora.pl

Adres profilu nabywcy: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spektrometru ramanowskiego oraz drukarki 3D

Numer referencyjny: RA-ZP-14/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38433000 Spektrometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru ramanowskiego oraz drukarki 3D.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa spektrometru ramanowskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa spektrometru ramanowskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania w ciągu maks. 60 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drukarki 3D

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 04/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania w okresie od 1 do 4.12.2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. Gwarancja/rękojmia:

1. Część 1: min. 12 miesięcy.

2. Część 2: min. 12 miesięcy.

II. Termin wykonania:

1. Część 1: w ciągu maks. 60 dni od daty zawarcia umowy.

2. Część 2: w okresie od 1 do 4 grudnia 2020.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. prof. Z. Szafrana 21, pok. 104, 65-516 Zielona Góra, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

2. art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 8 ustawy.

3. Szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: JEDZ; szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

III.Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: JEDZ, informacja z KRK, zaświadczenie z US, zaświadczenie z ZUS, odpis z rejestru lub CEiDG, oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego lub decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składki na ubezpieczenie, oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi, oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej; szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

V. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie opublikuje tabel kursów średnich walut obcych,to Zamawiający będzie przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów średnich walut obcych, jaka nastąpi po dniu o publikowania o głoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. Zamawiający przewiduje zmiany do umowy – szczegóły znajdują się w dokumencie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

VII. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz Oferta – załącznik nr 2 do SIWZ;

2) wypełniony Formularz Cenowo-Techniczny/Formularze Cenowo-Techniczne – załącznik/i nr 1 do SIWZ;

3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII pkt 1 ppkt 1 i pkt 2 ppkt 1 SIWZ (JEDZ);

5) dowód wniesienia wadium – jeśli dotyczy;

6) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo;

7) jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa” – załącznik nr 7 do SIWZ i musi dołączyć załączniki konieczne dla uzasadnienia zastrzeżenia.

VIII. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania w przedmiotowym postępowaniu procedury określonej w art. 24aa ustawy.

IX. Kryteria oceny oferty:

dotyczy części 1:

1) Cena [C] – 60 %.

2) Termin wykonania [TW] – 30 %.

3) Parametry Fakultatywne [PF] – 10 %.

Dotyczy części 2:

1) Cena [C] – 60 %.

2) Parametry Fakultatywne [PF] – 30 %.

3) Wydłużony okres gwarancji/rękojmi [G/R] – 10 %.

X. Wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium.

2. Szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/

XI. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe terminy według art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020