Υπηρεσίες - 264164-2019

07/06/2019    S109

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη σχετικά με τα εμπόδια χρήσης των προϊόντων δομικών κατασκευών στις κατασκευαστικές υπηρεσίες

2019/S 109-264164

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 084-198226)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Ταχ. διεύθυνση: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/easme/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σχετικά με τα εμπόδια χρήσης των προϊόντων δομικών κατασκευών στις κατασκευαστικές υπηρεσίες

Αριθμός αναφοράς: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο EASME δρομολογεί την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη των φραγμών στη χρήση των προϊόντων δομικών κατασκευών που διατίθενται νομίμως στην αγορά, βάσει της ρύθμισης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει και να πλαισιώσει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, ορισμένους από τους πλέον σημαντικούς εθνικούς νομικούς φραγμούς στην παροχή υπηρεσιών κατασκευών, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση δομικών υλικών, ως πηγή τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη μελλοντικής πολιτικής για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών δομικών κατασκευών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/06/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 084-198226

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.14)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αντί:

Η συμμετοχή φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού COSME και έχει υπογράψει συμφωνία συμμετοχής στο σχετικό τμήμα του προγράμματος COSME. Διαβάστε το σημείο 3.1. Συμμετοχή της συγγραφής υποχρεώσεων για την πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Διάβαζε:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: