Diensten - 264164-2019

07/06/2019    S109

België-Brussel: Studie over belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten bij bouwdiensten

2019/S 109-264164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 084-198226)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postadres: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/easme/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Studie over belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten bij bouwdiensten

Referentienummer: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Easme lanceert deze oproep tot inschrijving voor een studie over belemmeringen voor het gebruik van bouwproducten die legaal op de markt zijn gebracht in het kader van de bouwproductenverordening.

De doelstelling van deze studie is een aantal van de meest relevante nationale wettelijke belemmeringen voor de verlening van bouwdiensten, met name op grensoverschrijdend niveau, die verband houden met het gebruik van bouwmaterialen, in het kader van de toepasselijke EU-wetgeving te identificeren en in kaart te brengen als een bron van bewijsmateriaal voor de ontwikkeling van het toekomstige interne marktbeleid voor bouwdiensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-198226

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen:
In plaats van:

Deelname van in een derde land gevestigde entiteiten is mogelijk op voorwaarde dat het derde land in artikel 6 van de Cosme-verordening is opgenomen en een overeenkomst voor deelname aan het desbetreffende deel van het Cosme-programma heeft ondertekend. Gelieve punt 3.1) Deelname van de aanbestedingsstukken te lezen voor toegang tot deze aanbestedingsprocedure.

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Te lezen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VII.2)Overige nadere inlichtingen: