S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgicko-Brusel: Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách

2019/S 109-264164

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 084-198226)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Poštová adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách

Referenčné číslo: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) otvára túto výzvu na predkladanie ponúk na štúdiu prekážok pri používaní stavebných výrobkov, ktoré boli legálne uvedené na trh v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch.

Cieľom tejto štúdie je identifikovať a vymedziť v rámci platných právnych predpisov EÚ niektoré z najrelevantnejších prekážok vnútroštátneho práva, ktoré bránia poskytovaniu služieb v oblasti stavebníctva, najmä na cezhraničnej úrovni, ktoré súvisia s používaním stavebných materiálov, ako zdroj dôkazov rozvoja budúcej politiky vnútorného trhu v oblasti stavebných služieb.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/06/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 084-198226

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.14)
Miesto, kde má byť text upravený: Dodatočné informácie
Namiesto:

Účasť subjektov so sídlom v tretej krajine je možná pod podmienkou, že tretia krajina je uvedená v článku 6 nariadenia o COSME a podpísala dohodu o účasti v príslušnej časti programu COSME. Pozri bod 3.1. Účasť na špecifikáciách obstarávania pre prístup k tomuto obstarávaciemu konaniu.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

má byť:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: