Služby - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgicko-Brusel: Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách

2019/S 109-264164

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 084-198226)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Poštová adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách

Referenčné číslo: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) otvára túto výzvu na predkladanie ponúk na štúdiu prekážok pri používaní stavebných výrobkov, ktoré boli legálne uvedené na trh v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch.

Cieľom tejto štúdie je identifikovať a vymedziť v rámci platných právnych predpisov EÚ niektoré z najrelevantnejších prekážok vnútroštátneho práva, ktoré bránia poskytovaniu služieb v oblasti stavebníctva, najmä na cezhraničnej úrovni, ktoré súvisia s používaním stavebných materiálov, ako zdroj dôkazov rozvoja budúcej politiky vnútorného trhu v oblasti stavebných služieb.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/06/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 084-198226

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.14)
Miesto, kde má byť text upravený: Dodatočné informácie
Namiesto:

Účasť subjektov so sídlom v tretej krajine je možná pod podmienkou, že tretia krajina je uvedená v článku 6 nariadenia o COSME a podpísala dohodu o účasti v príslušnej časti programu COSME. Pozri bod 3.1. Účasť na špecifikáciách obstarávania pre prístup k tomuto obstarávaciemu konaniu.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

má byť:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: