Tjänster - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgien-Bryssel: Undersökning om hinder för användningen av byggprodukter inom byggtjänster

2019/S 109-264164

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 084-198226)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag, EASME.A.3.1 – Integrated maritime policy
Postadress: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/easme/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om hinder för användningen av byggprodukter inom byggtjänster

Referensnummer: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Easme lanserar denna anbudsinfordran för att undersöka hindren för användning av byggprodukter som släpps ut lagligt på marknaden enlig byggproduktförordningen.

Målet med denna undersökning är att i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning, identifiera och rama in några av de mest relevanta nationella rättsliga faktorer med koppling till användningen av byggmaterial, som hindrar tillhandahållande av byggtjänster, särskilt på gränsöverskridande nivå. Dessa hinder ska utgöra bevisunderlag för utveckling av framtida inre marknadspolitik för byggtjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-198226

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.14)
Plats där texten ska ändras: Kompletterande information
I stället för:

Enheter som är etablerade i ett tredjeland får delta under förutsättning att det tredjelandet anges i artikel 6 i Cosmeförordningen och har tecknat ett avtal om deltagande i den relevanta delen av Cosmeprogrammet. Läs punkt 3.1. Deltagande av förfrågningsunderlagen för tillgång till detta upphandlingsförfarande.

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Ska det stå:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VII.2)Övriga upplysningar: