Usługi - 264165-2019

07/06/2019    S109

Belgia-Bruksela: EPALE (Elektroniczna platforma na potrzeby nauczania dorosłych w Europie): centralne biuro wsparcia

2019/S 109-264165

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 086-204753)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Adres pocztowy: Avenue du Bourget 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Adres profilu nabywcy: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EPALE (Elektroniczna platforma na potrzeby nauczania dorosłych w Europie): centralne biuro wsparcia

Numer referencyjny: EACEA/2019/01
II.1.2)Główny kod CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Agencja pragnie zawrzeć umowę o świadczenie usług w celu przejęcia i wdrożenia centralnego biura wsparcia wielojęzycznej elektronicznej platformy na potrzeby nauczania dorosłych w Europie (EPALE). Centralne biuro wsparcia będzie również odpowiedzialne za działania związane z budowaniem społeczności, dzięki którym EPALE będzie dobrze znana grupom docelowym, a użytkownicy będą zaangażowani w działania platformy EPALE. Działania te obejmują promowanie, animowanie i tworzenie treści, wykorzystanie mediów społecznościowych, organizację konferencji i wydarzeń oraz wsparcie, szkolenia i koordynację sieci krajowych usług wsparcia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 086-204753

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:

Data: 14.6.2019

Czas lokalny: 14:30

Miejsce:

EACEA, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: zob. adres internetowy w pkt I.3).

Powinno być:

Data: 27.6.2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

EACEA, Room J-59 08/069 (16p), rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: zob. adres internetowy w pkt I.3).

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 13/06/2019
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 26/06/2019
Czas lokalny: 23:59
VII.2)Inne dodatkowe informacje: