Services - 264182-2016

30/07/2016    S146

Denmark-Copenhagen: Logging services

2016/S 146-264182

Qualification system – utilities

This notice is a call for competition

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Banedanmark
National registration number: 18632276
Postal address: Amerika Plads 15
Town: København Ø
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 2100
Country: Denmark
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Internet address(es):
Main address: www.bane.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=830
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder.

II.1.2)Main CPV code
77210000 Logging services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211000 Services incidental to logging
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Kvalifikationsordningen omfatter følgende 3 specialiserede fagområder. Disse er:

1. Bortkørsel af bevoksning, træer og flis via. sporkørende materiel

2. Bortkørsel af bevoksning, træer og flis via. terrænkørende materiel

3. Totalrydning af bevoksning, hvilket indebærer følgende:

o Rydning og knusning af buske, krat og mindre træer (al bevoksning med en diameter <10 cm i 1 meters højde)

o Rydning og knusning af større træer (al bevoksning med en diameter ≥10 cm i 1 meters højde)

o Rydning og knusning af bevoksning og opvækst

o Top-kapning af træer

o Flisning eller knusning af vedmasser med terrænkørende materiel

o Rydning af rødder og stubbefræsning

Kvalifikationsordningen er opdelt i de 3 specialiserede fagområder. Se desuden punkt III.1.9).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.8)Duration of the qualification system
Indefinite duration
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne herom anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument Del IV, afsnit B under punktet »Samlet årsomsætning«.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Ansøger skal have en omsætning på minimum 5 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, —»Samlet årsomsætning «. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument(ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100=soliditetsgrad. Oplysninger skal angives i ESPD,Del IV,afsnit B—»Finansielle nøgletal«.

Ansøger bedes angive nøgletallet for det seneste disponible regnskabsår i feltet »Nøgletal«. I feltet »Beskrivelse« bedes ansøger angive, at nøgletallet er soliditetsgrad og beregningen heraf.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'et, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'et, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B- »Finansielle nøgletal«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

1) Liste over de betydeligste referencer gennem de sidste 3 år inden for et eller flere af de 3 specialiserede fagområder. Oplysningerne angives Del IV, afsnit C,- »for så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type«.

Ordregiver ser gerne, at ansøger angiver hvilket af de 3 specialiserede fagområder referencen vedrører samt

omsætning på de enkelte opgaver, tidspunkter for levering af ydelserne.

Ansøger skal som minimum have 1 relevant reference inden for ét af de 3 specialiserede fagområder, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4) for at blive optaget på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

For at få kunne blive opfordret til at afgive tilbud på kontrakter inden for et af de 3 specialiserede fagområder, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4), skal ansøger have minimum 1 relevant reference inden for det pågældende specialiserede fagområde.

Ønsker ansøger at blive opfordret til at afgive tilbud på kontrakter inden for alle tre af de specialiserede fagområder, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4), skal ansøger således afgive en relevant reference for hvert af de 3 specialiserede fagområder.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Det er en betingelse, at ansøgeren har en erhvervsansvarsforsikring.

Ansøger skal oplyse størrelsen på sin erhvervsansvarsforsikring.

Ansøger skal således vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

— Størrelsen på sin erhvervsansvarsforsikring. Oplysning herom anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument Del IV, afsnit B under punktet »Erhvervsansvarsforsikring«.

Ordregiver anvender oplysningen, når denne skal vurdere hvilke af de på kvalifikationsordningen optagede ansøgere, som skal opfordres til at afgive tilbud.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Banedanmark er omfattet af ILO-konventionen nr. 94, hvorfor det vil være et kontraktmæssigt krav, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, sikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Banedanmarks sikkerhedsreglement, og at de medarbejdere, som leverer ydelsen besidder gyldigt » Pas på, på banen«-kort.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tjenesteydere/leverandører, skal deltagerne hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.2)Administrative information
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

Oplysningerne herom anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument Del III, afsnit A, B og C.

Ad III.1.9)

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders enten angående økonomisk og finansiel kapacitet eller angående teknisk og faglig kapacitet, skal ansøger godtgøre, at den råder over disse ressourcer, f.eks. ved at fremlægge et tilsagn herom fra disse enheder. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil, som findes på http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=830

Ad IV.2.4) Tilbud skal afgives på dansk. Dog kan standarddokumenter være udarbejdet på engelsk og tysk.

Ordregiver kræver underskrift på det fælleseuropæiske udbudsdokument.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Town: København Ø
Postal code: 2100
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291095
Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/07/2016