Services - 264182-2016

Nem javított gépi fordítás

30/07/2016    S146

Dánia-Koppenhága: Fakitermelési szolgáltatások

2016/S 146-264182

Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Dánia
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
NUTS-kód: DK0

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bane.dk

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=830
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kivágási tevékenység minősítési rendszere.

II.1.2)Fő CPV-kód
77210000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77211000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK0
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A minősítési rendszer a következő 3 szakterületet tartalmazza. Ezek:

1 A növényzet, a fák és a faforgács helyszíni kiürítése;

2 A növényzet, a fa és a faforgács kiürítése; terepjárók;

3 Teljes vegetációs tartomány, amely tartalmazza a következőket:

o bokrok, cserjék és kisebb fák eltávolítása és zúzása (minden 10 cm-nél kisebb és legfeljebb 1 méter átmérőjű kitámasztószerkezet);

o a nagy fák előzúzása és zúzása (minden olyan kitámasztószerkezet, amelynek átmérője legalább 10 m, legalább 1 m);

o Az állomány és a növedék őrlése és zúzása;

o fák felső határértéke

o Famegmunkálás vagy a fa felaprítása terepjáró berendezéssel

O gyökere és őrlési őrlési vizsgálat;

A minősítési rendszer a 3 szakterületre oszlik. Lásd még a III.1.9. pontot.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.8)Az előminősítési rendszer időtartama
Határozatlan időtartam
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.9)Az előminősítési szempontok
Az előminősítési szempontok:

A kérelmezőnek csatolnia kell a következő információkat tartalmazó egységes európai közbeszerzési dokumentumot:

Az utolsó pénzügyi évre vonatkozó kérelmek teljes forgalma, attól függően, hogy a kérelmező mikor jött létre vagy kezdte meg működését. A vonatkozó információkat a közös közbeszerzési dokumentum IV. részének B. szakaszában fel kell tüntetni a „Teljes éves árbevétel” cím alatt.

„A legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi év” a kérelmező pénzügyi jelentésének szabályaival és gyakorlatával összhangban lezárt legutóbbi pénzügyi jelentés.

A felperesnek legalább 5 000 000 DKK forgalmat kell teljesítenie az utolsó pénzügyi évben.

Az előminősítési szempontok igazolási módjai:

Amennyiben a vállalkozás más szervezetek kapacitásán alapul, a vállalkozás és az említett szervezetek teljes forgalmaként számítva.

Amennyiben a kérelmező más szervezetek kapacitására támaszkodik, ezt az európai közbeszerzési dokumentum II. részének C. szakaszában, valamint a többi szervezet (ek) ben kell feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) kitöltésével.

Amennyiben az igénylő egy konzorcium tagja, ezt meg kell említeni az európai közbeszerzési dokumentum II. részének A. szakaszában, és minden részt vevő gazdasági szereplőnek külön európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie, amely tartalmazza a szükséges információkat.

Vállalkozások társulása (konzorcium) esetében a forgalom kiszámítása a vállalkozások utolsó üzleti évre vonatkozó teljes árbevételeként történik.

A beszerzést végző szerv a forgalmat az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kapott információk alapján számítja ki, a IV. rész B. szakasza, – „Teljes éves árbevétel”. Bár az információkat külön ESPD tartalmazza, azokat együttesen értékelik.

Az előminősítési szempontok:

A kérelmezőnek csatolnia kell a következő információkat tartalmazó egységes európai közbeszerzési dokumentumot:

Az utolsó pénzügyi év szolvenciamutatója, attól függően, hogy a kérelmező mikor jött létre vagy kezdte meg működését. A szolvenciamutatót a társaság teljes eszközállományának arányában számítják ki, a vállalat teljes eszközéhez viszonyítva. A szolvenciamutató számítása (teljes saját tőke/összes eszköz) x 100 = szolvenciamutató. Az információkat az ESPD-ben, a IV. rész „Pénzügyi mutatók” című részében kell megadni.

Kérjük a pályázókat, hogy adják meg az utolsó pénzügyi év kulcsadatait a „Kulcsadatok” mezőben. A „Leírás” mezőben kérjük, jelezze, hogy a fő adat a szolvenciamutató és annak kiszámítása.

„A legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi év” a kérelmező pénzügyi jelentésének szabályaival és gyakorlatával összhangban lezárt legutóbbi pénzügyi jelentés.

A kérelmezőknek a legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi évben legalább 15%-os szolvenciamutatóval kell rendelkezniük.

Az előminősítési szempontok igazolási módjai:

Ha a gazdálkodó egység más gazdálkodó egységek kapacitásán alapul, a tőkemegfelelési mutatót úgy kell kiszámítani, hogy a gazdálkodó egység és a többi egység teljes saját tőkéje a teljes eszközükhöz viszonyítva, százalékban kifejezve.

Ha az igénylő más szervezetek kapacitására támaszkodik, ezt meg kell adni az ESPD-ben, a II. rész C. szakaszában, és a másik szervezet (ek) nek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteniük, amely megadja a szükséges információkat.

Vállalkozások társulása (konzorcium) esetében a szolvenciamutatót úgy számítják ki, mint a társaságok által az összes eszközükkel kapcsolatban birtokolt szavatoló tőke teljes összegét, százalékban kifejezve.

Ha az igénylő egy konzorcium tagja, ezt az ESPD-ben, a II. rész A. szakaszában kell megadni, és minden részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie, amely tartalmazza a szükséges információkat.

Az értékpapírosítást kezdeményező a szolvenciamutatót az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) megadott információk alapján számítja ki, a IV. rész „Pénzügyi mutatók” című szakasza szerint. Bár az információkat külön ESPD tartalmazza, azokat együttesen értékelik.

Az előminősítési szempontok:

A kérelmezőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a következő információkat kell feltüntetnie:

1) A 3 szakterület közül egy vagy több tekintetében az elmúlt 3 évben a főbb hivatkozások felsorolása. A IV. rész C. szakaszában előírt információk – szolgáltatási szerződések esetében: a meghatározott típusú szolgáltatások nyújtása;”;

A gazdálkodó egység fel szeretné tüntetni, hogy a 3 szakterület közül melyik vonatkozik, és

az egyes feladatok forgalma, a szolgáltatások nyújtásának ütemezése.

A kérelmezőnek legalább 1 releváns referenciával kell rendelkeznie a kivágási vállalkozások képesítési rendszerébe felveendő 3 szakterületen (lásd a rendelet II.2.4. pontját).

Az előminősítési szempontok igazolási módjai:

Annak érdekében, hogy a 3 szakszakon belül (lásd a II.2.4. szakaszt) kiírt szerződésekre pályázatot lehessen írni, a kérelmezőnek legalább 1 releváns referenciával kell rendelkeznie az érintett szakterületen.

Ezért ha a pályázónak mindhárom szakterületre vonatkozóan ajánlati felhívást kell kiírnia (lásd a rendelet II.2.4. szakaszát), a kérelmezőnek a 3 szakterületre vonatkozó megfelelő hivatkozást kell benyújtania.

Amennyiben a kérelmező más szervezetek kapacitására támaszkodik, ezt a közös európai közbeszerzési dokumentum II. részének C. szakaszában fel kell tüntetni, és minden más jogalany vagy szervezet külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot ad ki, amely megadja a szükséges információkat.

Amennyiben az igénylő egy konzorcium tagja, ezt az európai közbeszerzési dokumentum II. részének A. szakaszában meg kell említeni, és minden részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie, amely tartalmazza a szükséges információkat.

Az előminősítési szempontok:

A szakmai felelősségbiztosítás a kérelmező előfeltétele.

A kérelmezőnek közzé kell tennie a szakmai felelősségbiztosítás méretét.

Ennek megfelelően a pályázóknak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a következő információkkal kell ellátniuk:

— Szakmai felelősségbiztosítás. Az erre vonatkozó információkat a „Szakmai felelősségbiztosítás” pontban a közös közbeszerzési dokumentum IV. részének B. részében kell feltüntetni.

A beszerzést végző szerv ezt az információt használja annak értékelése céljából, hogy a minősítő rendszerben jogosult pályázók közül melyik kap ajánlatot.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Banedanmarkra az ILO egyezmény száma vonatkozik. 94 szerződéses követelmény lesz a nyertes ajánlattevő és a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók számára a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók számára (beleértve a különleges ellátásokat is), a munkaidőre és más munkafeltételekre, amelyek az adott szakmai területen a legreprezentatívabb szociális partnerek által Dániában kötött kollektív szerződés alapján, és a dán területre vonatkoznak.

Szerződéses követelmény, hogy a munkát a Banedanmark biztonsági szabályzatának megfelelően végezzék el, és hogy a szolgáltatást nyújtó személyzet érvényes „Pas on the Pas on the futópálya-kártyákon” érvényes.

Amennyiben a megbízást szolgáltatók/szolgáltatók társulása kapja, a résztvevők egyetemlegesen felelősek a pályázatért és az odaítélt szerződés teljesítéséért.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Dán

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia a pályázót a pályázati eljárásban való részvételből, ha a kérelmező a Kbt. 135. § és 136. § -ban említett kötelező kizárási okok közé tartozik.

Ezen túlmenően a beszerzést végző szerv kizárja a pályázókat a közbeszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben a közbeszerzési törvény 137. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok vonatkozik rájuk. 1, 2, 3, 4, illetve 6.

A vonatkozó információkat a közös közbeszerzési dokumentum III. részének A., B. és C. részében kell feltüntetni.

III.1.9. pont)

Ha a kérelmező más szervezetekre támaszkodik, akár gazdasági, akár pénzügyi kapacitás, illetve műszaki és szakmai kapacitás tekintetében, a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik ezekkel a forrásokkal, például azáltal, hogy e szervezetek kötelezettségvállalását bemutatja. A gazdálkodó egység erre a célra sablont készített, amely a következő címen érhető el: http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=830

A IV.2.4. pontot a dán nyelven kell benyújtani. A szabványos dokumentumok azonban angol vagy német nyelven is elkészíthetők.

A beszerzést végző szerv a páneurópai közbeszerzési dokumentum aláírását írja elő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Dánia
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetcím: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (Appleal Board for Public Procurement, stb.) szerint (a törvény letölthető a következő címről: www.retsinformation.dk) a fellebbezésre a következő határidők vonatkoznak:

Azt a panaszt, amelyet nem választottak ki, a közbeszerzési eljárásban részt vevő fellebbezési tanács elé kell terjeszteni a közbeszerzési törvény 171. § -ának (2) bekezdése, illetve a törvény 2. § -ának (1) bekezdése alapján az érintett kérelmezők értesítésének napjától számított 20 naptári napon belül. 1, ha az értesítéshez indokolást mellékelnek.

Más helyzetekben az ajánlatokat érintő panaszokat a Közbeszerzési Döntőbizottság elé kell terjeszteni:

1) 45 naptári nap azt követően, hogy az ajánlatkérő értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában arról, hogy az ajánlatkérő szerződést kötött. Az időszak a hirdetmény közzétételét követő napon kezdődik.

(2) 30 naptári nap, amely azt az időpontot követő naptól számított, amikor az ajánlatkérő tájékoztatta az érintett ajánlattevőket arról, hogy a verseny vagy dinamikus beszerzési rendszer újbóli megnyitására vonatkozó keretmegállapodást létrehozó keretmegállapodáson alapuló szerződést megkötötték, amennyiben az értesítés indokolja döntését.

(3) 6 hónappal azt követően, hogy az ajánlatkérő megkötötte a keretmegállapodást attól az időponttól számítva, amikor az ajánlatkérő tájékoztatta az érintett pályázókat és ajánlattevőket (lásd a törvény 2. § -ának (2) bekezdését) vagy a Kbt. 171. § (4) bekezdését.

(4) 20 naptári nap, amely az ajánlatkérő határozatának közlését követő naptól számított, lásd a Kbt. 185. § (2) bekezdését.

Legutóbb, legkésőbb akkor, amikor a panaszt a Közbeszerzési Fellebbezési Testület elé terjesztik, a panaszos írásban tájékoztatja az ajánlatkérőt arról, hogy a panaszt benyújtják a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, és hogy a panaszt a szerződéskötési tilalmi időszakban nyújtották-e be, vö. a törvény 6. § -ának (4) bekezdésével. Azokban az esetekben, amikor a fellebbezési időszak alatt nem nyújtották be a fellebbezést, a fellebbező azt is közli, hogy a fellebbezést a törvény 12. § -ának (1) bekezdésével összhangban kérik-e.

A közbeszerzési e-mail cím tekintetében a fellebbezési tanácsot a VI.4.1. pont tartalmazza.

A fellebbviteli bizottság jogorvoslati kérelme ügyében a következő internetcímen található meg: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánia
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetcím: www.kfst.dk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2016