Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Έργα - 264183-2019

07/06/2019    S109

Μάλι-Μπαμάκο: Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και βοηθητικός εξοπλισμός για το νέο κτίριο στέγασης, Στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro - Αποστολή Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι

2019/S 109-264183

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Ένωση, Training Mission in Mali (EUTM Mali)
Ταχ. διεύθυνση: Azalai Hotel Nord Sud, avenue du Mali
Πόλη: Bamako
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: PO Box 1060, ACI 2
Χώρα: ΜΑΛΙ
Αρμόδιος για πληροφορίες: POC: J8 Head
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mhq.j8@eutmmali.eu
Τηλέφωνο: +22 344976111
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4945
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4945
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4945
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και βοηθητικός εξοπλισμός για το νέο κτίριο στέγασης, Στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro - Αποστολή Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι

Αριθμός αναφοράς: 4M-12/2019/EUTM-MALI/MHQ/J8
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45400000 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προτείνεται να εγκατασταθεί μια ηλιακή φωτοβολταϊκή συστοιχία στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro, Μάλι. Η εγκατάσταση πρέπει είναι ένα σύστημα ενσωματωμένο στο κτίριο και συνδεδεμένο με το δίκτυο και να λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο γεννητριών. Στόχος του σχεδιασμού είναι να μεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος προκειμένου να διασφαλίσει την ιδιοκατανάλωση της επιτόπου παραγόμενης ενέργειας. Η ελάχιστη αποδεκτή παραγόμενη ισχύ από την εγκατάσταση είναι 80 kWp. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τα εξής:

— σχεδιασμό ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος συνδεδεμένου με το δίκτυο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις έργου για εγκατάσταση σε νέο οικοδομικό τετράγωνο διαμονής, στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro,

— εγκατάσταση και σύνδεση αυτής με την εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,

— έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης

— εκπαίδευση του προσωπικού της Αποστολής Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM) στη λειτουργία της εγκατάστασης και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πινάκων ηλιακών φωτοβολταϊκών συστοιχιών και συναφών ηλεκτρικών εργασιών και εργασιών υποδομών για την υποστήριξη των πινάκων στη στέγη.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προτείνεται να εγκατασταθεί μια ηλιακή φωτοβολταϊκή συστοιχία στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro, Μάλι. Η εγκατάσταση πρέπει είναι ένα σύστημα ενσωματωμένο στο κτίριο και συνδεδεμένο με το δίκτυο και να λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο γεννητριών. Στόχος του σχεδιασμού είναι να μεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος προκειμένου να διασφαλίσει την ιδιοκατανάλωση της επιτόπου παραγόμενης ενέργειας. Η ελάχιστη αποδεκτή παραγόμενη ισχύ από την εγκατάσταση είναι 80 kWp. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τα εξής:

— σχεδιασμό ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος συνδεδεμένου με το δίκτυο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις έργου για εγκατάσταση σε νέο οικοδομικό τετράγωνο διαμονής, στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro,

— εγκατάσταση και σύνδεση αυτής με την εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,

— έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης,

— εκπαίδευση του προσωπικού της Αποστολής Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM) στη λειτουργία της εγκατάστασης και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πινάκων ηλιακών φωτοβολταϊκών συστοιχιών και συναφών ηλεκτρικών εργασιών και εργασιών υποδομών για την υποστήριξη των πινάκων στη στέγη.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 31/07/2019
Λήξη: 01/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

1) Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο νομικής οντότητας και να το υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται εκεί.

Στην περίπτωση κοινοπραξίας/ομίλου οικονομικών φορέων:

— η επικεφαλής οντότητα πρέπει να υποβάλει το έντυπο νομικής οντότητας μαζί με την αίτηση συμμετοχής,

— τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας των επιλεγμένων κοινοπραξιών θα κληθούν, όταν είναι απαραίτητο, να υποβάλουν το έντυπο νομικής οντότητας μαζί με την προσφορά τους.

2) Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα κληθεί να συμπληρώσει το έντυπο και να το υποβάλει μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση κοινοπραξιών/ομίλων οικονομικών φορέων, μόνον η επικεφαλής οντότητα θα κληθεί να υποβάλει το εν λόγω έντυπο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 500 000,00 EUR κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν, παρέχοντας συστάσεις, τρεις (3) τοποθεσίες όπου έχουν αναλάβει σχέδια με ελάχιστη εγκατάσταση ύψους 80kWp, τα τελευταία 3 έτη. Οι συστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη ο οποίος ανέθεσε την εργασία τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης πρέπει να συνοδεύουν τον κατάλογο των εργασιών. Η αποδοχή της εγκυρότητας των συστάσεων θα υπόκειται σε επιβεβαίωση από το εργοδότη ή τον φορέα της εγκατάστασης, ως προς την ικανοποίησή τους σχετικά με την απόδοση και τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων όσον αφορά την απόδοση των επιχειρήσεων που παρασχέθηκαν από τον πάροχο προτού ξεκινήσει η εγκατάσταση.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης θα γνωστοποιηθούν με την πρόσκληση υποβολής προσφορών στους επιλεγμένους υποψήφιους.

Το προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση των Γαλλικών ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τις αρχές του Μάλι.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/07/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/07/2019
Τοπική ώρα: 18:00
Τόπος:

Hôtel Azalai Nord–Sud, ACI 2000 — ΜΠΑΜΑΚΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου, στις 18:00. Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο, το όνομα του οποίου πρέπει να διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mhq.j8@eutmmali.eu το αργότερο έως την 5η Ιουλίου, στις 16:00.

Το δημόσιο μέρος της συνεδρίασης αποσφράγισης των προσφορών θα περιοριστεί αυστηρά στο εξής:

— επαλήθευση ότι η κάθε προσφορά έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: The Court of First Instance of Brussels
Ταχ. διεύθυνση: Place Poelaert 1
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Athena Special Committee
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi, 175
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2815844
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Secretary General, DGA4 Athena
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2815844
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/05/2019