Dostawy - 264183-2020

08/06/2020    S109

Polska-Łódź: Serwery

2020/S 109-264183

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Pawelczyk
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354287
Faks: +48 426354326

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego w postaci serwerów oraz zasilaczy UPS wraz z finansowaniem

Numer referencyjny: 9/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów plików i zasilaczy awaryjnych wraz z finansowaniem oraz konfiguracja sprzętu i udzielenie wsparcia technicznego przez cały okres trwania umowy, z możliwością wykupu urządzeń po zakończeniu dostawy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 650 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48823000 Serwery plików
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów plików i zasilaczy awaryjnych wraz z finansowaniem oraz konfiguracja sprzętu i udzielenie wsparcia technicznego przez cały okres trwania umowy, z możliwością wykupu urządzeń po zakończeniu dostawy. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1. dostawę 4 serwerów plików jako specjalizowanych urządzeń z możliwością ich wykupu po zakończeniu okresu dzierżawy;

3.1.2. dostawę 6 zasilaczy awaryjnych UPS z możliwością ich wykupu po zakończeniu okresu dzierżawy;

3.1.3. dostarczenie urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

3.1.4. konfiguracje i uruchomienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3.2. W załączniku nr 1a do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3.3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1a skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3.5. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

3.6. Wykonawca dostarczy do każdego sprzętu wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki w wersji elektronicznej.

3.7. Wykonawca zapewni usunięcie awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym.

3.8. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.

3.9. Sprzęt i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3.12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.14. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

3.16. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników:

a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych i serwerów oraz notebooków)

— za pomocą testu PassMark – CPU Mark publikowany na stronie:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php – według wyników testu z 10.2.2020.

3.17. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów równoważności i warunków gwarancji został dokładnie opisany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płątności / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00.PZ1/17, umowa POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z 28.6.2018.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Umieszczono ogłoszenie wstępne, numer 2019/S 234-573158 z 4.12.2019.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077167
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9/ZP/2020
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego w postaci serwerów oraz zasilaczy UPS wraz z finansowaniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trecom Łódź Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Urzędnicza 36
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-312
Państwo: Polska
E-mail: krzysztof.jastrzembski@trecom.pl

Adres internetowy: www.trecom.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 650 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 824 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (punktacja SIWZ):

9.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

9.1.1. oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ).

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ);

9.6.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SIWZ);

9.6.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

9.6.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SIWZ);

9.7. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1 oświadczenie Wykonawcy oferowanych serwerów, informujące o pochodzeniu urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz jego produkcję zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ;

10.2 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że:

— dostarczony sprzęt jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor,

— dostarczone zasilacze awaryjne są w pełni kompatybilne z wdrożonym przez Zamawiającego oprogramowaniem:

• Intelligent Power Manager,

• Intelligent Power Protector,

— wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

10.3 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z 30.8.2002 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) – załącznik nr 2c do SIWZ.

3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

— łączna cena brutto oferty (C) – 60 %,

— termin płatności (T) – 40 %.

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, zawiera pkt 21 SIWZ.

4) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ.

5) Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020