Bygge og anlæg - 264209-2019

07/06/2019    S109    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aalborg: Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder

2019/S 109-264209

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
A. Enggaard A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Jesper Schou
E-mail: jesper.s@enggaard.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.enggaard.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Jannie Weje Stepien
E-mail: jwn@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: A/S
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: A/S

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af delentreprise 11 Tagdækning, vedr. Spritten - bygning A & B

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45261000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

A. Enggaard A/S (herefter AE) opfører i 2 bygninger på den tidligere Spritfabrikgrund i Aalborg, 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger til Himmerland Boligforening, som er ordregiver i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Endvidere opføres 90 ejerboliger.

Samlet byggeperiode ca. 21 måneder.

Tidsplan for udførelse den udbudte delentreprise fremgår af udbudsmaterialet. Under delentreprisen, er de angivne måneder udtryk for den samlede byggeperiode og ikke er byggperioden for delentreprisen. Delentreprisen skal forventeligt påbegyndes ultimo august 2019.

AE udbyder følgende delentreprise som offentligt udbud i henhold til Udbudsloven:

11. Tagdækningsentreprisen:

Delentreprisen har tidligere været udbudt, men blev annulleret som følge af, at det tilbud der blev modtaget, oversteg bygherrens budget og markedsprisen i øvrigt. Nærværende udbud er således et genudbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af tagisolering, tagpapdækning, faldsikring, taglemme/røgventilation, tagterrasse, sedumtag og inddækninger ved indeliggende altaner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til udbudsmaterialet.

ESPD er en XML-fil. Tilbudsgiver skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på iBinder. Alternativt kan ESPD udfyldes direkte på iBinder ved anvende "opret svar" funktionen.

Det er ikke muligt at åbne XML-filen direkte fra pc'en.

ESPD afleveres i pdf-format.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II og III: Udfyldes.

Del II: Udfyldes (Såfremt tilbudsgiver har underentreprenører, som denne baserer sig på i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed, sættes i tilbudsgivers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underentreprenører sætter kryds i NEJ i feltet).

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår, vedlægges som bilag til ESPD, et revisorattesteret dokument der dokumenterer, at tilbudsgiver er solid/har hvad der, i økonomisk henseende, svarer til en positiv egenkapital.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår de mest betydelige sammenlignelige opgaver, som omhandlet i den udbudte delentreprise, som tilbudsgiver har udført eller er i gang med at udføre inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for tilbudsfristen udløb. Med sammenlignelige opgaver menes opgaver indenfor det fag, som omhandlet i den udbudte delentreprise, hvor arbejdet er udført på et etagebyggeri med minimum 3 etager.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes, ikke krav om underskrift.

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med tilbudsgiver.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår er det et krav, at tilbudsgiver, jf. revisorattestet dokument, er solid/har hvad der, i økonomisk henseende, svarer til en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til udbudsmaterialet.

ESPD er en XML-fil. Tilbudsgiver skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på iBinder. Alternativt kan ESPD udfyldes direkte på iBinder ved anvende "opret svar" funktionen.

Det er ikke muligt at åbne XML-filen direkte fra pc'en.

ESPD skal afleveres i pdf-format.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II og III: Udfyldes.

Del II: Udfyldes (Såfremt tilbudsgiver har underentreprenører, som denne baserer sig på i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed, sættes i tilbudsgivers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underentreprenører sætter kryds i NEJ i feltet).

Del III: Udfyldes

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår, vedlægges som bilag til ESPD, et revisorattesteret dokument der dokumenterer, at tilbudsgiver er solid/har hvad der, i økonomisk henseende, svarer til en positiv egenkapital.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår de mest betydelige sammenlignelige opgaver, som omhandlet i den udbudte delentreprise, som tilbudsgiver har udført eller er i gang med at udføre inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for tilbudsfristen udløb. Med sammenlignelige opgaver menes opgaver indenfor det fag, som omhandlet i den udbudte delentreprise, hvor arbejdet er udført på et etagebyggeri med minimum 3 etager.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes, ikke krav om underskrift.

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med tilbudsgiver.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for tilbudsfristens udløb, have udført, eller være i gang med at udføre, mindst én sammenlignelig opgave, som omhandlet i den udbudte delentreprise.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 09:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen, af de på iBinder modtagne tilbud, men umiddelbart efter tilbudsfristens udøb sendes en liste ud til alle tilbudsgivere med tilbudssummer og eventuelle forbehold.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xkcaedjfon

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Den tilbudsgiver som udpeges skal verificere de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

Følgende dokumentation skal fremsendes:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1.

Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for afgivelse af dokumentation.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at der skal fremsendes dokumentation, som anført i e-Certis. Såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav:

Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår betragtes det revisorattesteret dokument som dokumentation. Der fremlægges ikke dokumentation for teknisk og faglig egnethed, idet referencerne anført i ESPD er fyldestgørende.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Andre juridiske enheder (fx underentreprenører), som tilbudsgiver har baseret sig på for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet, samt teknisk og faglig formåen, skal ligeledes fremsende relevant dokumentation inden for den oplyste frist.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det økonomiske og finansielle minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven. I denne erklæring skal det ligeledes fremgå, at den anden juridiske enhed sammen med tilbudsgiver hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det tekniske og faglige minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Konsortium:

Alle deltagere i konsortiet skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en konsortieerklæring der statuerer, at konsortiedeltagerne hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på konsortiets vegne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019