Bygge og anlæg - 264323-2019

07/06/2019    S109

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 109-264323

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Holbæk, afd. 1234-0, c/o forretningsførerorganisationen Lejerbo
CVR-nummer: 26770750
Postadresse: Gl. Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Metin Uysal
E-mail: meu@lejerbo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://lejerbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalentrepriseaftale, Lejerbo Ny Taastrupvej, Holbæk

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lejerbo ønsker at opføre 57 almene boliger fordelt på 9 bygninger. Boligerne opføres fortrinsvis som 2-etagersrækkehuse med en lille privat have. Mod vest skal der dog opføres 2 boliglænger med 1-etages boliger i stueetagen og 2-etagers boliger på 1. og 2. sal.

Arbejdet udbydes i totalentreprise på baggrund af et projektforslag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 71 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
45210000 Byggearbejde
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

4300 Holbæk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lejerbo ønsker at opføre 57 almene boliger fordelt på 9 bygninger. Boligerne opføres fortrinsvis som 2-etagersrækkehuse med en lille privat have. Mod vest skal der dog opføres 2 boliglænger med 1-etages boliger i stueetagen og 2-etagers boliger på 1. og 2. sal.

Boligbebyggelsen opføres på en grund beliggende syd for Holbæk Bymidte mellem Roskildevej og jernbanen mod København. På grunden, som ligger på nordsiden af Ny Taastrupvej ligger i dag bygningen til det forhenværende Abildgården Specialcenter. Bygningen er opført omkring år 1990. Nedrivning af denne bygningn samt rydning af grunden hører med til totalentrepriseopgaven.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitativ og teknisk værdi / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 71 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen vil det blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring (såvel projektering som udførelse) af følgende:

— Nybyggeri af boliger i totalentreprise, hvor ansøgeren havde rollen som totalentreprenør,

— Projektering af nybyggeri af boliger i totalentreprise med ansøgeren som projekterende,

— Nybyggeri af boliger med en entreprisesum svarende til den udbudte opgaves.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

De omtalte dokumenter er gjort tilgængelige sammen med det øvrige udbudsmateriale på Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal/), hvor det kan tilgås ved anvendelse af TN-nummeret: TN998153A.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum opfylder følgende krav i hvert af de seneste 3 regnskabsår:

— Nettoomsætning på minimum 80 000 000 DKK,

— Egenkapital på minimum 20 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad på minimum 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger referencer til dokumentation af erfaring. Krav til dokumentation for teknisk og faglig formåen hos ansøgeren:

Ansøger skal mindst kunne dokumentere Mindst én (1) reference til dokumentation for erfaring med nybyggeri af boliger i totalentreprise med en entreprisesum på mindst 45 000 000 DKK ekskl. moms. med nybyggeri af almene familieboliger, ældreboliger eller plejeboliger inden for de seneste 5 år.

Referencen til dokumentation for opfyldelse af mindstekravet må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet (= afleveringsforretning) for mere en 5 år siden.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019