Lavori - 264327-2019

07/06/2019    S109    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Romania-Borșa: Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali

2019/S 109-264327

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: U.A.T. Borșa
Numero di identificazione nazionale: 3627544
Indirizzo postale: Str. Floare de Colț nr. 1A
Città: Borșa
Codice NUTS: RO114 Maramureş
Codice postale: 435200
Paese: Romania
Persona di contatto: Mihaela Mihali
E-mail: mihalimihaela@yahoo.com
Tel.: +40 262342322
Fax: +40 262342864

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: WWW.PRIMARIA.BORSA.RO

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa, Maramureș

Numero di riferimento: 3627544/2019/30
II.1.2)Codice CPV principale
45212223 Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

„Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa, Maramureș”, compuse din: lucrări de amenajare a pârtiei de schi olimpică și continuare lucrări de construcție telegondolă și parcare etajată instalație de transport pe cablu telegondolă

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Numarul de zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 74 330 274.72 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45223300 Lavori di costruzione di parcheggi
45234200 Sistemi di trasporto a fune
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO114 Maramureş
Luogo principale di esecuzione:

Borsa.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

„Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa, Maramureș”, compuse din: lucrări de amenajare a pârtiei de schi olimpică și continuare lucrări de construcție telegondolă și parcare etajată instalație de transport pe cablu telegondolă.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica. / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica. / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica. / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 20
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

POR

II.2.14)Informazioni complementari

Contractul va conține clauză suspensivă – doar după semnarea contractului de finanțare se va semna și contractul de lucrări cu ofertantul câștigător. Autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitatea pentru nefinanțarea proiectului.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Operatorul Economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control. În cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, secțiunea A din DUAE (solicitare).

Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț Susținător) nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, secțiunea B din DUAE (solicitare).

Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terța parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile menționate la articolul 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, secțiunea C din Partea DUAE (solicitare).

Operatorii economici nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere dacă aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 167 alin. (2) și 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și anume dacă:

(i) Operatorul economic, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor,

(ii) Cuantumul impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate de operatorul economic și restante este mai mic de 10 000 RON (pentru echivalența monetară se va face referire la cursul de schimb publicat de BNR din ziua publicării anunțului de participare,

(iii) Autoritatea contractantă stabilește, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic, că operatorul economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că operatorul economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

Entitatea contractantă consideră dovezile prezentate ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității prin faptul că operatorii economici au adoptat măsuri de conformitate care vizează:

(i) Remedierea consecințelor oricăror infracțiuni sau abateri și

(ii) Prevenirea eficientă a săvârșirii unor noi infracțiuni sau a altor fapte ilicite.

În conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă exclude din participarea la procedura de atribuire orice operator economic care se află într-o situație de conflict de interese, în sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 și care nu poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Pentru a preveni, a identifica și a remedia î [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanții trebuie sa fi avut media cifrei de afaceri globale anuale în ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim: 140 000 000 RON. Pentru conversia lei/altă monedă, ofertanții vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzător anilor pentru care face dovada îndeplinirii acestei cerințe de calificare, respectiv 2016, 2017, 2018. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Completare cerinței corespunzătoare în formularul DUAE. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta situații financiare sau extrase din situațiile financiare prin care face dovada îndeplinirii cerinței privind situația economică și financiară. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte aceste documente, acesta va face dovada situației sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat Justificare. In conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă poate viza elemente cum ar fi:

(a) Un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Autoritatea a stabilit acest indicator întrucât dovedirea performantei economice a ofertantului, a capacitații sale de a susține financiar un angajament contractual de o asemenea amploare și complexitate reprezintă un indicator prin a cărui demonstrare operatorul economic este considerat calificat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Astfel, într-un contract de o asemenea complexitate, autoritatea contractanta consideră că unul dintre cele mai mari riscuri îl reprezintă probleme în gestionarea unui cash-flow pozitiv și adecvat printr-un management de proiect calitativ și o existență continuă a finanțării contractului de lucrări din partea ofertantului câștigător. Astfel, cifra de afaceri a acestuia poate demonstra că dispune de suficiente venituri astfel încât să poată susțină în totalitate, pe toată perioada de execuție asumata, contractul de lucrări ce se dorește a fi încheiat prin prezenta procedură. Media cifrei de afaceri globale anuale impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similara care se poate demonstra astfel: ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare și/sau furnizare de echipamente similare în ultimii 5 ani (pentru stabilirea unui nivel adecvat de concurență), raportați la data limita de depunere a ofertelor, în valoare de cel puțin 70 000 000 RON, la nivelul a maxim 1 contract. Pentru scopul acestei proceduri:

(i) Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers, plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către autoritatea contractantă,

(ii) „Lucrari executate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept lucrari executate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul lucrarilor menționate. În cazul unei asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor asocierii. Dacă un operator economic (ofertant) își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, conform art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, acesta trebuie:

(i) Să depună împreună cu oferta, până la termenul-limită de depunere a ofertelor, următoarele:

(a) Acordul de asociere,

(b) Câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare operator economic (ofertant individual, membrii asocierii, subcontractanți, terți susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: „Criterii de selecție" Secțiunea C: „Capacitatea tehnică și profesională", rubrica „Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" completat și semnat de fiecare operator economic cu care participa în comun la procedura de atribuire; să bifeze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: secțiunea A: „Informații privind operatorul economic", „Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.

Proportia de subcontractare. În cazul în care ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul contractului/acordului-cadru, iar subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, ofertantul (ofertant individual, fiecare membru al unei asocierii sau terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: „Criterii de selecție", secțiunea C: „Capacitatea tehnică și profesională", din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul „Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. Documentele suport ce vor fi prezentate la cererea autorității contractante: ca urmare a unei solicitări exprese din partea autorității contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, ofertantul (ofertant individual sau asociere de operatori economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor operatorilor economici care au legătură cu ofertantul în această procedură (membrii ai asocierii, terți susținători, subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la:

(a) Procesul-verbal de recepție la terminarea serviciilor, respectiv a lucrărilor/proces-verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă minim urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor), recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă minim următoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului,

(b) Orice alte dovezi nominalizate de ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu lucrarile executate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea II: „Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea: „Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează" și Partea IV: „Criterii de selecție", secțiunea C: „Capacitatea tehnică și profesională", „Proporția de subcontractare". Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract [...] Informațiile privind partea/părțile pe care ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune acordul de subcontractare. Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin acordul/acordurile de subcontractare cu operatorul economic/operatorii economici care îndeplinește/îndeplinesc rolul de terț susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă, în ceea ce privește principalele servicii prestate în mod corespunzător. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui operator economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns).

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2019
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/01/2020
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: București
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23.5.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care cons

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2019