Dostawy - 264330-2020

08/06/2020    S109

Polska-Łódź: Urządzenia sieciowe

2020/S 109-264330

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354353
Faks: +48 426354326

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego

Numer referencyjny: 12/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego.

3.2. System musi być dostarczony jako specjalizowane urządzenia sieciowe (appliance) pracujące w modelu klastra wysokiej dostępności.

3.3. Wymagana jest praca firewalli w modelach Active-Standby i Active-Active oraz aby każde z urządzeń potrafiło pracować niezależnie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności.

3.4. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 720 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego.

3.2. System musi być dostarczony jako specjalizowane urządzenia sieciowe (appliance) pracujące w modelu klastra wysokiej dostępności.

3.3. Wymagana jest praca firewalli w modelach Active-Standby i Active-Active oraz aby każde z urządzeń potrafiło pracować niezależnie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności.

3.4. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

3.6. Przedmiot zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Student's Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00/Z302/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 r.

3.7. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.9. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie sprzętu i instalację systemu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania, wdrożenie systemu i wsparcie powdrożeniowe.

3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.13. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (Arkusz cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

3.15. Zamawiający zaleca zapoznanie się przez Wykonawców z instrukcją wypełnienia arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, którego treść będzie podstawą do oceny technicznej złożonej oferty.

3.16. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00/Z302/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077116
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trecom Łódź Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7010372362
Adres pocztowy: Czyżewska 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-908
Państwo: Polska
E-mail: krzysztof.jastrzembski@trecom.pl
Tel.: +48 224834937

Adres internetowy: www.trecom.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 116 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 720 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – 60 %;

2. Waf – 20 %;

3. Gartner – 20 %.

II. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 12 SIWZ.

III. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ.

IV. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 14 SIWZ.

V. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 23 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020