Dostawy - 264429-2017

08/07/2017    S129    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Części przenośników

2017/S 129-264429

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Polywka
Tel.: +48 327572922
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Faks: +48 327572304
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Centrum Logistyki Materiałowej
ul. Lompy 14
Katowice
40-040
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Polywka
Tel.: +48 327572922
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018 w ramach składów konsygnacyjnych.

Numer referencyjny: 701700595
II.1.2)Główny kod CPV
42419800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018 w ramach składów konsygnacyjnych.

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 66. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Krążniki do przenośników taśmowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

Część nr: 1-66
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa krążników do przenośników taśmowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

2. Podział przedmiotu zamówienia na części:

1. Krążnik gładki 89x250-1-20x9x14 – 1500 szt.

2. Krążnik gładki 89x1050-1-20x9x14 – 220 szt.

3. Krążnik gładki 89x1050-1-20x40x14 – 590 szt.

4. Krążnik gładki 108x380-1-20x9x14 – 71224 szt.

5. Krążnik gładki 108x465-1-20x9x14 – 4000 szt.

6.Krążnik gładki 108x530-1-20x9x14 – 31915 szt.

7.Krążnik gładki 108x600-1-20x9x14 – 1480 szt.

8. Krążnik gładki 108x670-1-20x9x14 – 2000 szt.

9 .Krążnik gładki 133x380-1-20x9x14 – 1266 szt.

10 .Krążnik gładki 133x465-1-20x9x14 – 11725 szt.

11.Krążnik gładki 133x315-1-20x9x14 – 380 szt.

12. Krążnik gładki 133x530-1-20x9x14 – 3540 szt.

13. Krążnik gładki 133x600-1-20x9x14 – 3320 szt.

14. Krążnik gładki 133x670-1-20x9x14 – 5350 szt.

15. Krążnik gładki 133x750-1-20x9x14 – 2270 szt.

16.Krążnik gładki 133x950-1-20x9x14 – 337 szt.

17.Krążnik gładki 133x1050-1-20x9x14 – 440 szt.

18.Krążnik gładki 133x1150-1-20x9x14 – 1635 szt.

19.Krążnik gładki 133x1400-1-20x9x14 – 1215 szt.

20.Krążnik gładki 133x1600-1-20x9x14 – 1170 szt.

21.Krążnik gładki 133x1800-1-20x9x14 – 315 szt.

22.Krążnik gładki 159x465-1-30x12x497 – 290 szt.

23.Krążnik gładki 159x530-1-30x12x562 – 1270 szt.

24.Krążnik gładki 159x600-1-30x12x632 – 1180 szt.

25.Krążnik gładki 159x750-1-30x20x798 – 895 szt.

26. Krążnik gładki 159x1150-1-30x70x22x1298 – 154 szt.

27. Krążnik gładki 159x1200-1-30x70x22x1348 – 200 szt.

28.Krążnik gładki 159x1400-1-30x20x1448 – 100 szt.

29. Krążnik gładki 159x1400-1-30x70x22x1548 – 440 szt.

30. Krążnik gładki 159x1600-1-30x20x1648 – 130 szt.

31. Krążnik gładki 159x1600-1-30x70x22x1748 – 300 szt.

32. Krążnik gładki 159x1800-1-30x20x1848 – 80 szt.

33. Krążnik gładki 159x1800-1-30x70x22x1948 – 200 szt.

34.Krążnik gładki 159x2200-1-30x20x2248 – 80 szt.

35. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 wzmocniony – 34740 szt.

36.Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 wzmocniony – 14020 szt.

37.Krążnik gładki 133x380-1-25x9x14 wzmocniony – 600 szt.

38.Krążnik gładki 133x380-1-25x12x18 wzmocniony – 440 szt.

39. Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 wzmocniony – 40965 szt.

40.Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 wzmocniony wulkanizowany – 1640 szt.

41.Krążnik gładki 133x530-1-25x9x14 wzmocniony – 3910 szt.

42. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 wzmocniony – 25884 szt.

43. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 wzmocniony wulkanizowany – 100 szt.

44. Krążnik gładki 133x750-1-25x9x14 wzmocniony – 5885 szt.

45. Krążnik gładki 133x750-1-25x12x18 wzmocniony – 850 szt.

46.Krążnik gładki 133x1400-1-25x9x14 wzmocniony – 320 szt.

47. Krążnik gładki 133x1400-1-25x22x18 wzmocniony – 210 szt.

48. Krążnik gładki 133x1600-1-25x9x14 wzmocniony – 462 szt.

49. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 wzmocniony – 4950 szt.

50 .Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 wzmocniony – 2700 szt.

51. Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 wzmocniony – 18910 szt.

52. Krążnik gładki 133x530-1-25x9x14 wzmocniony – 13200 szt.

53. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 wzmocniony – 7110 szt.

54.Krążnik gładki 133x750-1-25x9x14 wzmocniony – 1700 szt.

55.Krążnik gładki 133x750-1-25x20x14 wzmocniony – 5215 szt.

56 .Krążnik gładki 133x850-1-29,5/35x20x960 odciskowy – 150 szt.

57.Krążnik gładki 133x1050-1-29,5/35x20x1116 odciskowy – 627 szt.

58 .Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/35x20x1260 odciskowy – 938 szt.

59. Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/35x20x1350 odciskowy – 1384 szt.

60 .Krążnik gładki 133x1350-1-29,5/35x20x1502 odciskowy – 215 szt.

61. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/35x20x1510 odciskowy – 564 szt.

62. Krążnik gładki 133x1600-1-29,5/35x20x1710 odciskowy – 260 szt.

63. Krążnik gładki 159x1400-1-29,5/35x20x1510 odciskowy – 72 szt.

64. Krążnik pierścieniowy 4-133x63,5x465-1-20x9x491- 355 szt.

65. Krążnik pierścieniowy 4-159x70x530-1-30x12x562 – 230 szt.

66. Krążnik pierścieniowy 4-159x70x600-1-30x12x632 – 130 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż dla zadania:

Nr 1 – 14 000 PLN

Nr 2 – 5 000 PLN

Nr 3 – 13 000 PLN

Nr 4 – 650 000 PLN

Nr 5 – 41 000 PLN

Nr 6 – 355 000 PLN

Nr 7 – 17 000 PLN

Nr 8 – 25 000 PLN

Nr 9 – 20 000 PLN

Nr 10 – 135 000 PLN

Nr 11 – 5 000 PLN

Nr 12 – 48 000 PLN

Nr 13 – 57 000 PLN

Nr 14 – 85 000 PLN

Nr 15 – 40 000 PLN

Nr 16 – 8 000 PLN

Nr 17 – 11 000 PLN

Nr 18 – 49 000 PLN

Nr 19 – 42 000 PLN

Nr 20 – 49 000 PLN

Nr 21 – 14 000 PLN

Nr 22 – 7 000 PLN

Nr 23 – 32 000 PLN

Nr 24 – 31 000 PLN

Nr 25 – 28 000 PLN

Nr 26 – 8 000 PLN

Nr 27 – 11 000 PLN

Nr 28 – 6 000 PLN

Nr 29 – 27 000 PLN

Nr 30 – 8 000 PLN

Nr 31 – 20 000 PLN

Nr 32 – 6 000 PLN

Nr 33 – 16 000 PLN

Nr 34 – 7 000 PLN

Nr 35 – 450 000 PLN

Nr 36 – 200 000 PLN

Nr 37 – 14 000 PLN

Nr 38 – 8 000 PLN

Nr 39 – 650 000 PLN

Nr 40 – 83 000 PLN

Nr 41 – 68 000 PLN

Nr 42 – 460 000 PLN

Nr 43 – 6 000 PLN

Nr 44 – 110 000 PLN

Nr 45 – 16 000 PLN

Nr 46 – 13 000 PLN

Nr 47 – 9 000 PLN

Nr 48 – 22 000 PLN

Nr 49 – 93 000 PLN

Nr 50 – 56 000 PLN

Nr 51 – 435 000 PLN

Nr 52 – 304 000 PLN

Nr 53 – 190 000 PLN

Nr 54 – 51 000 PLN

Nr 55 – 158 000 PLN

Nr 56 – 8 000 PLN

Nr 57 – 28 000 PLN

Nr 58 – 45 000 PLN

Nr 59 – 67 000 PLN

Nr 60 – 14 000 PLN

Nr 61 – 30 000 PLN

Nr 62 – 21 000 PLN

Nr 63 – 6 000 PLN

Nr 64 – 10 000 PLN

Nr 65 – 12 000 PLN

Nr 66 – 8 000 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 535 000 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp. zobowiązany będzie złożyć oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż dla zadania:

Nr 1 – 14 000 PLN

Nr 2 – 5 000 PLN

Nr 3 – 13 000 PLN

Nr 4 – 650 000 PLN

Nr 5 – 41 000 PLN

Nr 6 – 355 000 PLN

Nr 7 – 17 000 PLN

Nr 8 – 25 000 PLN

Nr 9 – 20 000 PLN

Nr 10 – 135 000 PLN

Nr 11 – 5 000 PLN

Nr 12 – 48 000 PLN

Nr 13 – 57 000 PLN

Nr 14 – 85 000 PLN

Nr 15 – 40 000 PLN

Nr 16 – 8 000 PLN

Nr 17 – 11 000 PLN

Nr 18 – 49 000 PLN

Nr 19 – 42 000 PLN

Nr 20 – 49 000 PLN

Nr 21 – 14 000 PLN

Nr 22 – 7 000 PLN

Nr 23 – 32 000 PLN

Nr 24 – 31 000 PLN

Nr 25 – 28 000 PLN

Nr 26 – 8 000 PLN

Nr 27 – 11 000 PLN

Nr 28 – 6 000 PLN

Nr 29 – 27 000 PLN

Nr 30 – 8 000 PLN

Nr 31 – 20 000 PLN

Nr 32 – 6 000 PLN

Nr 33 – 16 000 PLN

Nr 34 – 7 000 PLN

Nr 35 – 450 000 PLN

Nr 36 – 200 000 PLN

Nr 37 – 14 000 PLN

Nr 38 – 8 000 PLN

Nr 39 – 650 000 PLN

Nr 40 – 83 000 PLN

Nr 41 – 68 000 PLN

Nr 42 – 460 000 PLN

Nr 43 – 6 000 PLN

Nr 44 – 110 000 PLN

Nr 45 – 16 000 PLN

Nr 46 – 13 000 PLN

Nr 47 – 9 000 PLN

Nr 48 – 22 000 PLN

Nr 49 – 93 000 PLN

Nr 50 – 56 000 PLN

Nr 51 – 435 000 PLN

Nr 52 – 304 000 PLN

Nr 53 – 190 000 PLN

Nr 54 – 51 000 PLN

Nr 55 – 158 000 PLN

Nr 56 – 8 000 PLN

Nr 57 – 28 000 PLN

Nr 58 – 45 000 PLN

Nr 59 – 67 000 PLN

Nr 60 – 14 000 PLN

Nr 61 – 30 000 PLN

Nr 62 – 21 000 PLN

Nr 63 – 6 000 PLN

Nr 64 – 10 000 PLN

Nr 65 – 12 000 PLN

Nr 66 – 8 000 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 535 000 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy przenośników taśmowych, elementów przenośników taśmowych oraz części do przenośników taśmowych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp. zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2) spełniają opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 22 000 PLN

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi dla zadania:

nr 4 -16 000 PLN

nr 5 -1 000 PLN

nr 6 -9 000 PLN

nr 10 -3 000 PLN

nr 12 -1 000 PLN

nr 13 -1 000 PLN

nr 14 -2 000 PLN

nr 15 -1 000 PLN

nr 18 -1 000 PLN

nr 19 -1 000 PLN

nr 20 -1 000 PLN

nr 35 -11 000 PLN

nr 36 -5 000 PLN

nr 39 -16 000 PLN

nr 40 -2 000 PLN

nr 41 -2 000 PLN

nr 42 -11 000 PLN

nr 44 -3 000 PLN

nr 49 -2 000 PLN

nr 50 -1 000 PLN

nr 51 -11 000 PLN

nr 52 -8 000 PLN

nr 53 -5 000 PLN

nr 54 -1 000 PLN

nr 55 -4 000 PLN

nr 58 -1 000 PLN

nr 59 -2 000 PLN

Dla pozostałych zadań zamawiający odstępuje od żądania wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczególowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw towarów

i dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w ramach składów konsygnacyjnych.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzić aukcję elektronicznej w zakresie zadań od 1 do 66. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 060-112594
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2017
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

40-040 Katowice, ul. Lompy 14

Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2017