Services - 264638-2020

Submission deadline has been amended by:  304736-2020
08/06/2020    S109

Pologne-Sulechów: Services traiteur

2020/S 109-264638

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresse postale: Zwycięstwa 1
Ville: Sulechów
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 66-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Julita Szukała-Wachowska
Courriel: spzoz@spzozsulechow.med.pl
Téléphone: +48 601756889
Fax: +48 683852219

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.spzozsulechow.med.pl/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.spzozsulechow.med.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przygotowywanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie – II przetarg

Numéro de référence: 8/ZP-PN/2020
II.1.2)Code CPV principal
55520000 Services traiteur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie codziennego i całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosować wdrażane zasady systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany będzie również w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanych placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowania posiłków, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw. P...

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
55321000 Services de préparation de repas
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Lieu principal d'exécution:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: 66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie codziennego i całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosować wdrażane zasady systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany będzie również w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanych placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowania posiłków, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw. Produkcja i dystrybucja posiłków winna gwarantować bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Produkcja posiłków winna odbywać się z produktów świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych obowiązujących w szpitalach – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres świadczenia usług:

1) przygotowywanie, gotowanie posiłków wg norm i zasad żywienia przypisanych placówkom służby zdrowia, w ilościach wynikających ze stanu hospitalizowanych z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, oraz płatnych posiłków dla zainteresowanych pracowników, zgodnie z zasadami systemu HACCP:

— kaloryczność nie mniej niż 2 300 kalorii,

— temperatury dostarczanych posiłków:

a) wędliny od 0 do +4 oC;

b) nabiał od 0 do +8 oC;

c) zupa nie mniej niż +70 oC;

d) ziemniaki, ryż, kasze itp. nie mniej niż 70 oC;

e) mięso, gulasze nie mniej niż 65 oC:

— poziom składników odżywczych:

a) zgodnie z załączonym przykładowym jadłospisem – załącznik nr 3 do SIWZ;

• co najmniej 3 x w tygodniu powinna być podana cała porcja mięsa (w tym w niedzielę – obowiązkowo), nie gulasz i pulpet,

• dla diet specjalnych 2 rodzaje surówek, mogą być również warzywa po obróbce termicznej,

• dla diety cukrzycowej oraz podwieczorku powinny być urozmaicone różnymi produktami i nie potarzać się w ciągu 5 kolejnych dni,

• w jadłospisach śniadań i kolacji oprócz składników podstawowych muszą znajdować się dodatkowo świeże warzywa, owoce bądź ich przetwory,

• pieczywo – żytnie, pszenne lub razowe (zgodnie z zamówionymi dietami),

• do smarowania pieczywa należy dostarczyć masło,

• posiłki powinny być uzupełnione dodatkami takimi jak sól, cukier, musztarda, ketchup itp. (dostarczane w codziennych porcjach, odpowiednio do złożonych zamówień posiłków). Uzupełnianie posiłków dodatkami, odbywać się będzie na etapie porcjowania,

• sporządzane posiłki muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym oraz zdrowotnym przy szczególnym zachowaniu norm dziennych racji żywieniowych dla placówek służb zdrowia;

2) dostarczanie posiłków do Zamawiającego pod adresy: Sulechów, ul. Zwycięstwa 1 oraz al. Niepodległości 19.

Dostarczanie pojemników z posiłkami do kuchenek oddziałowych winno odbywać się w sposób gwarantujący zachowanie właściwej temperatury, czystości i jakości posiłków, tj. przy użyciu wózków transportowych, kontenerów, bemarów i innych tego typu odpowiednich urządzeń:

a) po wyładowaniu posiłków puste termosy itp. przekazywane są od razu kierowcy;

b) za należyte utrzymanie kuchenek oddziałowych odpowiada Zamawiający. Rozdzielenie posiłków należy do Zamawiającego;

c) Zamawiający zapewnia zastawę stołową poza sprzętem wymienionym w pkt I.3 ppkt 12 i 21, który pozostaje własnością Wykonawcy;

d) Zamawiający nie posiada się pomieszczenia, które może być udostępnione Wykonawcy na potrzeby związane z dostawą posiłków;

e) w przypadku, kiedy Wykonawca zaplanuje w jadłospisie kolację, która nie będzie zawierała dań podawanych na ciepło – gorąco, nie będzie można dostarczyć ją razem z obiadem i podwieczorkiem w jednym transporcie ponieważ Zamawiający nie posiada możliwości przechowywania posiłków;

f) nie istni...

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

5. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie usług objętych umową, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:

1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych powyżej;

2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych powyżej;

Przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych pow...

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/07/2020
Heure locale: 09:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/07/2020
Heure locale: 10:00
Lieu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: 66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1, POLSKA.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Maj 2023

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, s.1 ze zm.) – informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, POLSKA.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, POLSKA, kontakt: spzoz@spzozsulechow.med.pl, telefon: +48 797606252;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17
Ville: Warszawa
Pays: Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adresse postale: ul. Postępu 17
Ville: Warszawa
Pays: Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/06/2020