Dostawy - 264701-2019

07/06/2019    S109

Polska-Zakopane: Techniki operacyjne

2019/S 109-264701

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
Adres pocztowy: Oswalda Balzera 15
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Malik
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Tel.: +48 182012061
Adresy internetowe:
Główny adres: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 1 szt. Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych

Numer referencyjny: STG-271-POIŚ-11/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33160000 Techniki operacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, niepowystawowego, Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych wyprodukowanego w roku 2019 wraz ze szkoleniem personelu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 162 631.52 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33160000 Techniki operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA, Blok Operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, niepowystawowego, Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych wyprodukowanego w roku 2019 wraz ze szkoleniem personelu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 162 631.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dostawa 1 szt. Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych:

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy:

Co najmniej jednego toru wizyjnego o wartości co najmniej 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2019
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. O. Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA, Budynek administracji, gabinet Dyrektora ds Administracyjno-ekonomicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2019