Roba - 264789-2019

07/06/2019    S109    - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Rijeka: Medicinske naprave

2019/S 109-264789

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Primorsko-goranska županija
32420472134
Adamićeva 10
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Robert Urek
Telefon: +385 51351810
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pgz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0022691
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije po grupama predmeta nabave, 2 grupe

Referentni broj: 04/01-19/03
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava opreme za oftalmološke ordinacije Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - ambulanta Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab I Nabava računalne opreme za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 201 959.04 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava opreme za oftalmološke ordinacije Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - ambulanta Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grupa 1. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije na Krku na adresi Vinogradska 2b, Krk i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije na Rabu na adresi Palit 143, Rab,Grupa 2. Dom zdravlja Primorsko-g

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1. Nabava opreme za oftalmološke ordinacije Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - ambulanta Krk - ispostava Krk i i ambulanta Rab - ispostava Rab.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina garantnog roka / Ponder: 20,00
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Ponder: 10,00
Cijena - Ponder: 70,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 134 040.64 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt: „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ Referentna oznaka KK.08.1.1.02.0013.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava računalne opreme za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Raznih ordinacija Doma zdravlja Krka na adresi Vinogradska 2b i Malog Lošinja na adresi D. Skopinića 4 i Rabu na adresi Palit 143a i Lopar 487.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava računalne opreme za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina garantnog roka / Ponder: 20,00
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Ponder: 10,00
Cijena - Ponder: 70,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 67 918.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt: „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ Referentna oznaka KK.08.1.1.02.0013.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Po provedenom postupku javne nabave sklopit će se Ugovor o javnoj nabavi roba za svaku grupu predmeta nabave.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Primorsko-goranska županija - sala za sastanke IV. kat, Slogin kula 2, Rijeka, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/06/2019