Usługi - 264896-2020

08/06/2020    S109

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2020/S 109-264896

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-184
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.csioz.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.csioz.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowni.

Numer referencyjny: WZ.270.99.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego oraz na warunkach, jakich zostało udzielone zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp maksymalnie wyniesie 1 118 070,00 PLN brutto (909 000,00 PLN netto).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia opcjonalnego w zakresie zlecenia świadczenia usługi przez okres kolejnych 12 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji usługi obejmuje okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2020 r. (zamówienie podstawowe) wraz z możliwością zlecenia Wykonawcy świadczenia usługi przez kolejnych 12 miesięcy (zamówienie opcjonalne).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 12.00. Otwarcie ofert jest jawne i przeprowadzane będzie poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem wskazanym w SIWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość przeprowadzenia dla potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej w pomieszczeniu POPD nie później niż w dniu, w którym upływa połowa terminu składania ofert w godz. 10.00–12.00. Wykonawca, który wyrazi potrzebę uczestniczenia w wizji lokalnej, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowego postępowania przekaże następujące dane:

— nazwę firmy potencjalnego Wykonawcy,

— ilość osób ze strony potencjalnego Wykonawcy,

— imiona i nazwiska pracowników Wykonawcy,

— numery i serie dowodów osobistych ww. pracowników,

— numery telefonów ww. pracowników.

W celu umówienia się na wizję lokalną, podania danych, umówienia wejścia pracowników potencjalnego Wykonawcy do POPD w Centrum, proszę o kontakt z następującymi pracownikami CSIOZ:

1) Pan Marek Pudzianowski, e-mail: m.pudzianowski@csioz.gov.pl;

2) Pan Robert Duczkowski, e-mail: r.duczkowski@csioz.gov.pl;

Przedstawiciele Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej nie będą odpowiadać na pytania Wykonawców, wszelkie pytania Wykonawcy winni zadawać w formie pisemnej zgodnie z niniejszym rozdziałem.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 27 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” – Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

5. Warunki dotyczące sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zostały opisane w rozdziale V.1.2.3 i V.1.2.4 SIWZ.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę(-ów) w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

7. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 6 SIWZ.

9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XVIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020