Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 264918-2019

Submission deadline has been amended by:  406614-2019
07/06/2019    S109

Bulgaria-Sofía: Sistema de monitorización del tráfico ferroviario

2019/S 109-264918

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
Número de identificación fiscal: 130823243
Dirección postal: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1233
País: Bulgaria
Persona de contacto: Desislava Slavcheva
Correo electrónico: d.slavcheva@rail-infra.bg
Teléfono: +359 2932-3079
Fax: +359 2931-0663
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rail-infra.bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpq5oRLt7nsjw%3d%3d
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Número de identificación fiscal: 130823243
Dirección postal: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1233
País: Bulgaria
Persona de contacto: инж. Ерол Мустафов
Correo electrónico: d.slavcheva@rail-infra.bg
Teléfono: +359 2932-3546
Fax: +359 2931-0663
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rail-infra.bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Número de identificación fiscal: 130823243
Dirección postal: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Localidad: София
Código postal: 1233
País: Bulgaria
Persona de contacto: Евгения Русимова
Teléfono: +359 2932-6115
Correo electrónico: d.slavcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
Código NUTS: BG411 София (столица)
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rail-infra.bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: поддържане на железопътната инфраструктура

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Проект. и внедр. на система за управл. на влаковата работа в ДП НКЖИ, вкл. система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение, по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
34943000 Sistema de monitorización del tráfico ferroviario
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обществената поръчка включва следните обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“,

— обособена позиция 2 „Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“,

— обособена позиция 3 „Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“,

— обособена позиция 4 „Изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“,

— обособена позиция 5 „Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“,

— обособена позиция 6 „Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 17 790 500.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34943000 Sistema de monitorización del tráfico ferroviario
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código NUTS: BG321 Велико Търново
Código NUTS: BG331 Варна
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

За етапи 1, 2, 3, 4 и 6 — в ЦУ на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110. Посещения на регионите, засягащи договора (София, Варна, Пловдив и Горна Оряховица).

За етап 5 — в гр. София, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Descripción del contrato:

Етап 1: Детайлно проектиране на СУВР; Етап 2: Разработка на СУВР; Етап 3: Внедряване на СУВР в тестова среда; Етап 4: Тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда; Етап 5: Обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда; Етап 6: Внедряване на СУВР в реална среда.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Т1i е Предложение за системно проектиране - 2,4,5,7 или макс.бр.т.9 / Ponderación: 9
Criterio de calidad - Nombre: Т2i е Предложение за инсталиране и пускане в действие - 4,7,11,15,19,22или макс.бр.т.26 / Ponderación: 26
Criterio de calidad - Nombre: Т3i е Предложение за вътрешна и външна интеграция и гаранционна поддръжка - 4,9,10 или макс.бр.т.14 / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Т4i - Предложение за Работен график - 2,3,5,6,8,9 или макс.бр.т.11 / Ponderación: 11
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 800 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 39
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Información adicional

КО=ЦО+ТО;ЦО–цен.оф-та;ЦО=[(ЦОmin/ЦОi)]х40,ЦОmin е най-ниск.пр.цена от вс.оферти;ЦОi–цен.предлож.от i-тото ценово предлож.ТО–оценка на технич.оферта;ТОi=Т1i+Т2i+Т3i+Т4i.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34943000 Sistema de monitorización del tráfico ferroviario
71700000 Servicios de monitorización y control
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código NUTS: BG321 Велико Търново
Código NUTS: BG331 Варна
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

За Етапи 1,2,3,4и6-в ЦУ на ДП НКЖИ,гр.София,бул.„Кн.Мария Луиза”№110.Посещяния на регионите,засягащи договора(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица).За Етап5-в гр.София,Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 2 вкл.:Осигуряване цялостна техническа експертиза за НКЖИ по отношение на функциите по приемане на СУВР;Подпомагане с техническа експертиза на НКЖИ по отношение на прякото наблюдение при изпълн.на дейностите по договор за „проектиране и внедряване на СУВР в НКЖИ“ с оглед осигур.на съотв.между дейностите по договора и изискв.,описани в ТС по договора;Подпомагане с техническа експертиза на НКЖИ по отношение на контрола при изпълн.на дейностите по договор за „Проектиране и внедряване на СУВР в ДП НКЖИ” с оглед осигур.на съотв.между дейностите по договора и изискванията, описани в ТС по договора;Консултиране на НКЖИ по отношение на отчитане на отделните дейности и осъществ,на качествен контрол на готовите продукти в рамките на договора;Подпомагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяването на комуникацията с Изпълнителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 70 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 40
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79416000 Servicios de relaciones públicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнението включва:

— изработка и доставка на 1 бр. видеоклип, показващ работата на СУВР,

— изготвяне и монтиране на 2 бр. информационни табели,

— организиране и провеждане на 1 бр. публично събитие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 33
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código NUTS: BG331 Варна
Código NUTS: BG321 Велико Търново
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

За Етап1в ЦУ на ДП НКЖИ,гр.София,бул.„Кн.Мария Луиза”№110 и опр.междугария за изгр.на контр.точки.Посещ.на регионите,засяг.договора.За Етапи2,3,4,5и6-в определените в Етап 1 местоп.на контр.точки.

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 4 вкл.:Етап 1: Проектиране на СМКППЖСД;Етап 2: Доставка и монтаж на оборудване;Етап 3: Тестване в тестова среда на СМКППЖСД за проверка на изискваното качество;Етап 4:Интеграция на кабелните мрежи на контролните точки с тези на осигурителната техника.Етап 5: Обучение на обслужващият персонал за работа със СМКППЖСД;Етап 6: Внедряване на СМКППЖСД в реална работна среда.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Т1i е Предложение за системно проектиране - 2,4,5,7 или макс.бр.т.9 / Ponderación: 9
Criterio de calidad - Nombre: Т2i е Предложение за инсталиране и пускане в действие - 4,7,11,15,19,22или макс.бр.т.26 / Ponderación: 26
Criterio de calidad - Nombre: Т3i е Предложение за вътрешна и външна интеграция и гаранционна поддръжка - 4,9,10 или макс.бр.т.14 / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Т4i - Предложение за Работен график - 2,3,5,6,8,9 или макс.бр.т.11 / Ponderación: 11
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 660 500.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 39
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Información adicional

КО=ЦО+ТО;ЦО–цен.оф-та;ЦО=[(ЦОmin/ЦОi)]х40,ЦОmin е най-ниск.пр.цена от вс.оферти;ЦОi–цен.предлож.от i-тото ценово предлож.ТО–оценка на технич.оферта;ТОi=Т1i+Т2i+Т3i+Т4i.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71700000 Servicios de monitorización y control
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código NUTS: BG321 Велико Търново
Código NUTS: BG331 Варна
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

За Етап 1-гр.София,бул.„Княгиня Мария Луиза”№110 и опред.междугария от ДП НКЖИ за изграж.на контрол.точки;За Етапи 2,3,4,5 и 6-гр.София,бул.„Княгиня Мария Луиза”№110 и опред.в Етап 1 местополож.на

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнението включва:

— осигуряване цялостна техническа експертиза за НКЖИ по отношение на функциите по приемане на СМКППЖСД,

— подпомагане с техническа експертиза на НКЖИ по отношение на прякото наблюдение при изпълнението на дейностите по договор за изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение с оглед осигуряване на съответствие между дейностите по договора и изискванията, описани в техническата спецификация по договора,

— подпомагане с техническа експертиза на НКЖИ по отношение на контрола при изпълнението на дейностите по договор за изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение с оглед осигуряване на съответствие между дейностите по договора и изискванията, описани в техническата спецификация по договора,

— консултиране на НКЖИ по отношение на отчитане на отделните дейности и осъществяване на качествен контрол на готовите продукти в рамките на договора,

— подпомагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяването на комуникацията с изпълнителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 240 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 40
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Изграждане на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79416000 Servicios de relaciones públicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнението включва:

— изработка и доставка на 1 бр. видеоклип, показващ работата на СМКППЖСД,

— изготвяне и монтиране на 2 бр. информационни табели,

— организиране и провеждане на 1 бр. публично събитие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 33
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— не се изисква. Прод. oт поле III.1.3) еквив,с обхв.на сертиф.,прил.към пр.на пор.заОП(разраб.и внедр.на информ.с-ми за упр.на движ.на влак.и капац.).2.ОП2:2.1.Уч-т тр.да е изп.усп.мин.1дейн.за усл.с пр.и обем,идент.или сх.с пр.и обема на пор.2.2. Уч-т тр.да разп.с перс.,който ще изп.пор.и рък. състав,който ще отг.за изп-то, с опр.проф.комп.,както следва:Рък.проект:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех. науки,Прир.науки,мат.и инфор.,Соц.,стоп.и правни науки или екв.СПО:Уч.в мин.1 дог.като рък.на проект.Кл.експерт№1УДВК:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.,Соц,стоп.и правни науки или екв;СПО:Мин.3г.опит в обл.на УДВК.Кл.експерт№2„Инф.с-ми”:ОКС Бак./„Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.Соц,стоп.и правни науки или екв;СПО:Мин.3г.опит в обл.на разр.и внедр.на инфор.с-ми.Доп.се ед.от експ.да бъде и Рък. проект.2.3.Уч-т да има вн.с-ма за упр-е на кач-то по станд.БДСENISO9001:2015или екв,с обх. на сертиф.,прил. заОП(разраб.и внедр.на инфор.с-ми за УДВК).3.ОП3:3.1.Уч-т тр.да е изп.усп.мин.1дейн.за усл.с пр.и обем,идент.или сх. с предм.и обема на поръч.3.2.Уч-т тр.да разп.с перс.,който ще изп.пор.и рък.състав,който ще отг.за изп.с опр.проф.комп.както сл:Р-л проект:ОКС Бак./Маг.СПО:Уч.в мин.1 дог.като рък. на проект.Кл.експерт№1Дизайн и предп.подг.:ОКС Бак./Маг.СПО:Мин.2г.опит в израб.на печ.и рекл.мат.идент.или сх.с пр.на поръч.Под идент.или сх.се разб.дог.или пор.свърз.с дей-и и усл.за изпълн.на мерки за инф.и публ.вкл.мин.подг.и израб.на инф.мат.Бак./Маг.СПО:Мин.2 г.опит в орг.на публ.съб.идент.или сх.с пр.на пор.Под идент.или сх.се разб.дог.или пор.за план.,подг.и орг.на предст.събития,конф.,обуче.и/или семинари,медийни прояви за мин.50 д.Доп.се 1от експ.да бъде и Р-л проект.Участн.по своя прец.може да наеме за цел.на всеобхв.и навр.изпълн.на възл.дейн.др.експ.,съгл.предв.в методол.и орг.на работа му.Бр.на тези експ.се опр.от изп.така,че да се гарант.цялостно, навр.и с необх.кач.изпълн.на изискв.на Техн.зад.и на остан.части на дог.Участн.може да наеме по своя прец.помощен п-л,който да подп.екипа при изпълн.на проекта.Помощн.перс.ще изпълн.необх.техн.,администр.и секр.зад.,вкл.превод на англ.на разл.док.,свързани с публ.на проекта(инф.за медии,прессъобщ.,инф.от проведени съб.)и симулт.превод от/на англ.по време на срещи,при необх.3.3.Участн.да има внедр.с-ма за упр.на кач. БДСENISO9001:2015или екв,с обхват на сертиф.,прил.към пр.на пор.заОП(пред.на усл.по цял.орг.на съб.,сем.,израб.и разпростр.на рекл.,вкл.печатни мат.).4. ОП4:4.1.Участн.тр.да е изп.усп.мин.1 дейност за усл.с пр.и обем, идент.или сх.с предм.и обема на пор.4.2.Участн.тр.да разп.с перс.,който ще изп.пор.и рък.с-в,който ще отг.за изп.,с опр.проф.комп.,както сл:Р-л проект:ОКС Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки, мат.и инф.или екв;ОПО:Мин.8 г.опит като Р-л проект/екип или Зам.р-л проект/екип в поне 1 зав.обект за изгр.на с-ма за контр.на движ.в трансп.СПО:Участ.в изгр.на с-ми за сигн.за жп участък,който вкл.мин.две гари с гарови центр.Кл.експерт:Проект.на СМКППЖСД и интегр.с ОТ:ОКС Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.или екв;ОПО:Мин.10 г.общ проф.опит;СПО:Опит в дейн.по проект.по част Сигн.в 1 зав.проект,вкл.с-ми за сигн.за жп уч-ък,който вкл.мин.2гари с релейни/електр./комп.гарови центр.и ETCS,мин.ниво1или екв.Кл.Експерт:Трансп.инж.за орг.на движ.:ОКС Бак./Маг.в обл.Техн.науки или екв.ОПО:Мин.15г.ОПО;СПО:Позн.по орг.и упр.на движ.в жп трансп.;Опит с въвежд.на вр.орг.на движ.при изп.на инфр.проекти;Да отг.на изискв.за правосп.за изв.на дейн.св.с безоп.на прев.с жп трансп,съгл.Нар.№56,за изискв.,усл.и реда за обуч.на канд.за прид.на правосп.,или екв;Задълб.позн.на спец.на бълг.жп трансп.и инф.с-ми за упр.раб.на жп с-ми.Кл.експерт:Осиг.на качеств.при внедр.на осигур.системи:ОКС Бак./Маг.,в обл.Техн.науки,Прир.науки, мат.и инф.или екв.ОПО:Мин.5г.общ проф.опит в обл.на осиг.на кач.при разр.и внедр.на осигур.и комун.с-ми;СПО:Позн.и опит в осиг.на кач.на хард.и софт.- QA.Експ.Енерг.:ОКС Бак./Маг.,в обл/Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.или екв.ОПОПрод. в поле III.1.2)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— не се изисква.Прод. oт поле III.1.1)Мин.5 г.общ проф.опит;СПО:Опит в дейн.по орг.и/или контр.на стр-вото по ч.Енерг., в 1 зав.обект вкл.стр.на нетягово ел. захр.за жп инфр.на жп уч.Експ.:Апаратура,кабелни и мрежови инст.–мин.2експ.:ОКС Бак./Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.или екв.ОПО:Мин.5 г.опит в изгр.и пуск.в експл.на харду.реш.за функц.на осиг.с-ми;СПО:Опит в упр.и поддръжка на процеси по инст.и поддръжка на осиг.и комун.обор.;Опит в осиг.на каб.разв.и мреж.свърз.Експ.:Интегр.на с-ми за контрол на подв.състав–мин.2 експ:ОКС Бак./Маг.,в проф.напр.Електрот.,електрон. и автом.,илиКомуник.и комп.техника,или екв.ОПО:Мин.5 г.общ проф.опит;СПО:Участ.в мин.2пр.за разраб.и внедр.на комун.и осиг.с-ми.Експ.:Обуч.:ОКС Бак./Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.,Соц.,стоп.и правни науки,Педагогически науки или екв.ОПО:Мин.5г.общ проф.опит;СПО:Участ.в пр-ти за разраб.и внедр.на с-ми за сигнал.;Позн.на съвр.мет.и техн.за разраб.на с-ми за контр.на подв.състав;Пров.на обуч.по съврем.тех.за осигур.и телекомун.с-ми за жп трансп.;Позн.и опит в пров.на обуч.,семинари,техн.срещи в обл.на техн.за контр.и упр.на влак.движ.Изпълн.тр.да вкл.в екипа си допълн.некл.експ.,разл.от Кл.експ.по части,съгл.предв.в метод.и орг.на работа му.Бр.на тези некл.експ.се опр.от Изпълн.така,че да се гар.цял.,наврем.и с необх.кач.изпълн.на изискв.на Техн.спец.и на ост.части на дог.Изпълн.тр.да вкл.:Спец.по част сигн.;Спец.по част телекомун.;Спец.по част енерг.;Спец. по част железен път;Геодезист;Спец.по арх.и констр.;Техн.р-л по част сигнал.;Отг.поБЗР.4.3.Участн.да има внедр.с-ма за упр.на кач.БДСENISO9001:2015или екв,с обхват на прил.към пр.на ОП(разр.и внедр.на инф.с-ми или изгр.на контр.точки за монит.и контрол на парам.на подв.жп състав в движ).4.4.Участн.да има внедр.с-а за упр.на инф.сиг.БДСENISO27001:2017 или екв,с обхват на серт.,прил.за за ОП(разр.и внедр.на инф.с-ми или изгр.на контр.точки за монит.и контр.на пар.на подв.жп състав в движ).5.ОП5:5.1.Участн.тр.да е изп.усп.мин.1дейн.за усл.с пр.и обем,идент.или сх.с предм.и обема на пор.5.2.Участн.тр.да разп.с перс.,който ще изп.пор.и ръководен с-в, който ще отг.за изпълн.,с опр.проф.комп.,както сл:Р-л проект:ОКС Бак./Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.,Соц.,стоп.и правни науки или екв.СПО: Участие в мин.1 дог.като р-л на проект.Кл.експерт№1СМКППЖСД:ОКС Бак./Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.,Соц.,стоп.и правни науки или екв;СПО:Опит в обл.на изгр.на контр.точки за монит.и контрол на пар.на подв.жп с-в в движ.Кл.експерт№2Инф.с-ми:ОКС Бак./Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат.и инф.,Соц.,стоп.и правни науки или екв;СПО:мин.3г.опит в обл.на разраб.и внедр.на инф. с-ми.Доп.се 1от експ.да бъде и Р-л проект.5.3.Участн.да има внедр.с-ма за упр.на кач.по ст.БДСENISO9001:2015или екв.,с обхват на серт.,прил.към предм.наОП(разраб.и внедр.на инф.с-ми или изгр.на контр.т.за монит.и контрол на пар.на подв.жп състав в движ.).6.ОП6:6.1.Участн.трябва да е изп.усп.мин.1дейн.за усл.с пр.и обем,идент.или сходен с предм.и обема на пор.6.2.Участн.трябва да разп.с перс.,който ще изп.пор.и рък.с-в,който ще отг.за изпълн.,с опр.проф.компет.,както сл:Р-л проект: ОКС Бак./Маг.СПО:Участие в мин.1 дог.като рък-л на проект.Кл.експ.№1Дизайн и предп.подг.:ОКС Бак./Маг..СПО:Мин.2г.опит в израб.на печ.и рекл.мат.идент.или сх.с пр.на пор.Под идент.или сх.се разб.дог.или пор.,свърз.с дейн.и усл.за изпълн.на мерки за инф.и публ.вкл.мин.подг.и израб.на информ.мат.Кл.експерт№2Орг.на събития:ОКС Бак./Маг..СПО:Мин.2г.опит в орг.на публ.съб.идент.или сх.с пр.на пор.Под идент.или сх.се разбират дог.или пор.за планиране,подг.и орг.на предст.събития,конф.,обуч.и/или сем.,медийни прояви за мин.50д.Доп.се 1от експ.да бъде и Рък-л проект.Участн.по своя прец.може да наеме за цел.на всеобхв.и навр.изпълн.на възлож.дейн.др.експ.,съгл.предв.в метод.и орг.на раб.му.Бр.на тези експ.се опр.от изпълн.така,че да се гарант.цял.,навр.и с необх.кач.изпълн.на изискв.на Технич.задания и на ост.части на договора.Участн.може да наеме по сво

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— не се изисква. Прод. oт поле III.1.2)своя прец.помощен перс.,който да подп.екипа при изпълн.на проекта.Помощ.персонал ще изпълн.необх.техн.,администр.и секр.задълж.,вкл.превод на англ.на разл.док.,свърз.с публ.на проекта и симулт.превод от/на англ.по вр.на срещи,при необх.Допуска се 1от експ.да бъде и Р-л проект.6.3.Участн.да има внедр.с-ма за упр.на кач.по ст.БДСENISO9001:2015или екв.,с обхват на серт.,прил.към предм.наОП(предост.на усл.по цял.орг.на събития,сем-ри,израб.и разпр.на рекл.,вкл.печ.материали).Мин.изискв.по1.1,2.1,3.1,4.1,5.1и6.1 може да бъде док.с изп.на 1 или няк.договора/проекта.Възл.пр.и др.док. за еквив.мерки за осиг.на кач-то и за упр-е на инфор. сигу-т.За чужд.лица,възл.приема екв.ОКС и проф.квалиф.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.ОП1:1.1.Уч-т.трябва да е изпълнил д-ти за ус-и с предмет и обем,идентич.или сх.с пред-та и обема на поръч.през посл.3г.сч.от дат.на под.на оф-та.Дейност за ус.със сх.пр.е разраб.и внедр.на инфо.с-ми за УДВК.1.2.Уч-т.да разп.с персонал и рък.състав с опр.проф.комп-ст за изп-то на поръч.1.3.Уч-т.трябва да прилага с-ми за упр-е на кач.1.4. Уч-т.тр.да прилага с-ми или станд.за упр-е на инф.сиг-ст.2.ОП 2:2.1.Участ.тр.да е изп.дейн-и за усл.с пред.и обем,идентич.или сх.с пр.и обема на пор.през посл.3г.,счит.от датата на под.на оф.Дейност за услуга със сх.предмет е:разработ.и внедр.на инф.с-ми заУДВК.2.2.Участ.да разп.с перс.и рък.състав с опр.проф.комп-ст за изп.на поръч.2.3.Участ.трябва да прил.с-ми за упр.на кач.3.ОП3:3.1.Учас.трябва да е изп.д-ти за усл.с пред.и обем,идентич.или сх.с предм.и обема на поръч.през посл.3г.счит.от дат.на под.на оф.Дей-т за усл.със сх.предмет е:изг.на видеоклип–мин.1бр.;изг.на инф.табели–мин.2бр.орг.и провеж.на публ.събитие за мин-м50уч-ка.3.2.Уч-т.да разп.с перс.и рък. състав с опр.проф.комп-ст за изп.на поръч.3.3.Уч-т.тр.да прил.сис-и за у-е на кач-то.4.ОП4:4.1.Уч-т. тр.да е изп.д-ти за дост.с пр.и обем,идент.или сх.с пр.и обема на поръч.през посл.3г.,сч.от д.на под.на оф.Дейност за дост.със сх.пр.е:разраб.и внедр.на инф.с-ми или изграж.на контр.точки за монит.и контрол на парам.на подвиж.жп с-в в движ.4.2.Уч-т.да разп.с перс.и рък.състав с опр.проф.комп.за изп-то на поръч.4.3.Уч-т.тр.да прилага с-ми за у-е на кач-то;4.4.Уч-т.трябва да прил.с-ми или станд.за упр-е на инф.сиг-ст.5.ОП5:5.1.Уч-т тр.да е изп.дей-и за ус.с предд.и обем,идент.или сх.с пред.и обема на поръч.през посл.3г.сч.от д.на под.на оф.Дейност за ус.със сх.пр.е:разр.и внедр.на инф.си-ми или изграж.на контр.точки за мон.и контр. на парам.на подвиж. жп състав в движ.5.2.Уч-т да разп.с персонал и рък.състав с опред. проф.ком-ст за изп.на поръч;5.3.Уч-т тр.да прилага си-и за упр. на кач-то.6.ОП6:6.1.Уч-т трябва да е изп.дей-и за ус. с предмет и обем, идент.или сх.с преди обема на поръч.през посл.3г.сч.от дат.на под.на оф.Дейност за ус. със сх.пр.е:изг.на видеоклип–мин.1бр.изг.на инф.табели–мин.2бр.органз.и провеж.на публ.съб.за мин.50 уч-а.6.2.Уч-т да разп.с перс.и рък. състав с опр.проф.ком-ст за изп.на поръч.6.3.Уч-т тр.да прил.с-ми за управ.на кач-то.Ако уч-т е обед.,което не е ЮЛ,съотв.с кр.за подбор по подт. 1.1,1.2,2.1.,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1.и6.2се доказва от обедин.участ.,а по подт. 1.3,2.3,2.4,2.5,2.6.2,1.4и4.4от всяко от л.,вкл.в него,което ще изпълн.съот.дейност съобр.разпред.на участ.на л.при изпълн.на дейн.,предв.в док./дог.за създ.на обедин.Когато уч-т предв.уч-е на подизп.,подизп.тр.да отг.на съотв.кр.за подбор съобр.вида и дела от пор.,който ще изпълн.,и за тях да не са налице осн.за отстр.от процед.Когато уч-т предв.уч-е на 3л.,3л.тр.да отг.на съотв.кр.за подб.за доказв.на които уч-т се поз.на техния капац.и за тях да не са налице осн.за отстр.от проц.При под.на оф.,съотв.с кр.се пос.в еЕЕДОП.При ус-та на чл67ал5и чл112,ал1,т2отЗОП,се предст.сл.док-ти:за ОП1до3и5,6Сп-к на ус-еЗа ОП4/ Сп-к на дост.,които са идент.или сход.с пред.на общ.п-ка,с пос.на стойн.,дат.и получ-е,з-но с док-во за изв.услуга/дост.,за ОП1до6-Сп-к на перс.,който ще изп.поръч.и на чл-е на рък.състав,които ще отг.за изпъл-о,в който е посоч.проф.комп.на л.;заОП1до6-Сертиф.,изд.от нез.лица,които са акр.по серията европ.ст.от ИАБСА или от др.нац.орган по акред.който е стр.по МСВПнаЕОза акред.за съответ.обл.или да отг.на изискв. за призн.съгл.чл.5а,ал.2отЗак.за нац.акред.на орг.за оцен.на съот-то.Възл-т приема екв.сертиф.изд.от орг.уст.в др.държ.чл.,както и др.доказат.за екв.мерки за осиг.на кач-о.за ОП1и4-Сертиф-и,изд.от нез.л.,които са акред.по сер.европ. ст.от ИАБСА или от др.нац.орган по акред.който е стр.по МСВПна ЕОза акред.за съотв.обл.или да отг.на из.за призн.съгл.чл. 5а,ал.2от ЗНАна орг.за оц.на съот-о.Възл-т пр.екв.серт-и,изд.от орг.уст.в др.държ.чл.както и др.доказ-а за еквив.мерки за упр-е на инф.сиг.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1.ОП 1:1.1.Уч-т тр.да е изпъл.усп.мин.1дейн.за усл.с пр.и обем,идент.или сх.с пред.и обема на поръч.1.2.Уч-т тр.да разп.с персонал,който ще изпъл.поръч.и рък. състав,който ще отг.за изп-то,с опр.проф.ком-ст,както следва:Рък-л проект:ОКС Маг.в обл.Техн.науки,Прир.науки,мат-ка и информ.,Соц.стопан.и правни науки или екв;Общ проф.опит(ОПО):Мин.8г.опит като Рък.проект/екип или Зам.р-л проект/екип в изп-то на проекти/дог.за внедр.на инф.с-ми.Спец.проф.опит(СПО):Опит в изп.на модерни методи за упр-е на ИТ проекти;Позн.на съвр.методи и техн.за развой и внедр.на сложни инф.Сис-и.Кл.експерт:С-мен архитект:ОКС Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.или екв;ОПО:Мин.8г.опит в проект.и реализ.на инф.системи;СПО:Опит с предл.платф./базов софтуер.Кл.експерт:„Бизнес анализ”–мин.4експ.:ОКС Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.или Соц.,стоп.и правни науки или екв;ОПО:Мин.5г.проф.опит в анализ и модел.на бизнес проц.за целите на внедр.на инф.сис-и за упр-е на влак.работа с опис.в тех. предл.ср-во за модел.на бизнес процеси.СПО:Участ.в дог.за проект.или внедр.на инф.сис-и за упр.на влак.работа,включ.като отд.етап дет.анализ,модел.и оптимиз.на бизнес проц.;Опит при раб.със спец.софт.за опис.и модел.на бизнес проц.;Практ.опит за прил.в дог.за идентиф.на бизнес процеси,софт.ср-ва за модел.на бизнес процеси,реинж.на бизнес процеси.Кл.експерт:Транс.Инж.за орг-я на движ.:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех.науки или екв.ОПО:Мин.15г.общ проф.опит;СПО:Позн.по орг.и упр-то на движ.в жп трансп.;Опит с орг.на движ. при краткоср.и дългоср.план.,както и при врем.орг.на движ.при авар.-рем.д-сти и изграж.на инфр.проекти;Да отг.на изискв.за правосп.за изв.на дей-ти,св.с безоп.на превоз.с жп тран-т,съгл.Нар.№56,за изискв.,усл.и реда за обуч.на канд.за придоб.на правосп.,или екв;Задълб.позн.на спец.на бълг.жп тран-т и инф.с-ми за упр. раб.на жп с-ми.Кл.експерт:Осигур.на качеств.при внедр.на с-ми за план.и упр-е:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат. и инфор.,Соц.,стоп.и правни науки или екв.ОПО:Мин.5г.проф.опит в обл.на осиг.на кач-то при разр.и внедр.на осигур.и комун.системи;СПО:Позн.и опит в осигур.на кач-то на хард.и софт.-QA.Експ.:Хардуер и комун.–мин.2експ.:ОКС Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.,Соц.стоп. и правни науки или екв.ОПО:Мин.5г.опит в пуск.в експл.на хард.реш.за инфор.или комун.с-ми от произв.и вида на хард.предл.от уч-ка;СПО:Опит в у-ие и поддр.на проц.по инст.и поддр.на хард.и комун.обор.;Опит в осиг.на инфор.сиг.Експ.„Разраб.–мин.5експ.:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.,Соц.,стоп.и правни науки или екв.ОПО:Мин.5г.общ проф.опит;СПО:Уч.в мин.2 проекта за разр.и внедр.на инфор.с-ма.Експ.Бази данни и виртуал.:ОКС„Бак./Маг.в обл.Тех. науки,Прир.науки,мат.и инфор.,Соц.,стоп.и правни науки”или екв.ОПО:Мин.5г.общ проф.опит;СПО:Позн.и опит в конф.и инст.на с-ми за упр-е на вирт.среда и инфр.;Позн.и опит в конфиг.и инст.на„Облачни“техн.Експ.:Интегр.и интерф.на СУВР с др.с-ми:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и инфор.,или екв.ОПО:Мин.5г.общ проф.опит;СПО:Участие в интегр.на инфор.с-ми и/или разр.и внедр.на интерф.за инфор.с-ми.Експ.:Обуч.:ОКС Бак./Маг.в обл.Тех.науки,Прир.науки,мат.и информ,Соц,стоп.и правни науки,Педаг.науки”или екв.ОПО:Мин.5г.общ проф.опит;СПО:Пров.на обуч.по съвр.техн.и системи за жп трансп.;Позн.и опит в пров.на обуч.,семинари,тех.срещи в обл.на техн.за контрол и упр.на влак.движ.Изпълн.тр.да вкл.в екипа си допълн.некл.експ.,разл.от Ключ.експерти по части,съгл.предв.в метод.и орг.на работа му.Бр.на тези некл.експ.се опр.от Изпълн.така,че да се гарант.цял.,навр.и с необх.кач.изпълн.на изискв.на Тех. спец.и на ост.части на договора.Изпълн.тр.да вкл.сл.експерти:Спец.по орг-я на транспорта;Спец.по част телекомун.;Спец.по част сигнал.;Отговорник по БЗР.1.3.Уч-т да има вн.с-ма за упр.на кач-тоБДСENISO9001:2015или екв,с обхват на серт.,прил.към пр.на поръч.заОП(разраб.и внедр.на инфор.с-ми заУДВК).1.4.Уч-т да има внедр.с-ма за упр.на инфор. сигур.по станд.БДСENISO27001:2017или Прод. в поле III.1.1)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Аванс за ОП 1 и 4-до 10 % от ст-та на дог.за обособ.поз,в срок до 30 дни срещу предоставяне на на гаранция за обезп.на авансово предост.средства,покриваща100% размера на авансовото плащане и със срок на валидност до оконч.му възстан.При скл.на д-ра,уч.,определен за изпълнител,представя:-гаранция за изпълнението в размер на 3 % от ст-та на д-ра за всяка обособ.поз. без ДДС; Гаранциите са в една от ф-те по чл.111,ал.5от ЗОП. Плащ. се извър. при усл.на Реш.№592/2018 г.на МС.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 105-254872
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/08/2019
Hora local: 16:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/08/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощ., оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Участн.може да участва за една,няколко или вс.ОП.В проц.може да уч.уч-к,който отг.на усл-ята на чл.10,ал.1 ЗОП.Възл.няма усл. за създ.на ЮЛ по чл.10,ал.2 ЗОП.Възл.отстр.уч-к,за когото са налице осн.по чл.54,ал.1,т.1-7 ЗОП,чл.55, ал.1,т.1,т.4 и т.5 ЗОП и чл.101 ЗОП,обст.по чл.3, т.8 и чл.4 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,както и нал. на обст.по чл.69 ЗПКОНПИ.Ког.уч.е обед.,к.не е ЮЛ.,зад.се предст.копие от док.за създ.на обед.,със ср.не по-кратък от ср. за изп. на наст.общ.пор. Докум.тр. да съд.и сл.инф. във вр/ка с конкр.общ.пор.:1.Пр.и зад. на уч.в обедин.;2.разпр.на отгов.м/у член. на обедин.;3.дейн.,които ще изп. вс.чл.на обед.С този док. сл.по без.нач. да се удост.,опред.на партн.,който предст.обед-то за цел. на общ.пор., както и обст., че лицата в обед. поемат сол.отг., заедно и поотд.,за участ.си и изп.на пор.Подизп.и тр.л.,ако има такива,тр.да отг.на съотв.кр.за подб.,и за тях да не са нал.осн.за отстр.Уч-к,за ког.са нал.осн. по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и пос.в обявл.обст.по чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 ЗОП,има пр.да предст. док. чл.56ЗОП.Съгл.чл.67,ал.1 ЗОП при под.на оф. уч-кът деклар.липсата на осн.за отстр. и съотв.с крит.за подб.ч/з предст.на eЕЕДОП.Ако уч.е обед.,което не е юр. лице,еЕЕДОП се под. от вс. от уч.в об.При необх. от декл. на обст.,относ. към обед.,еЕЕДОП се под. и за обед.Ког.уч.е пос.,че ще изп. капац. на тр.лица за док. на съотв.с крит.за подбор и/или че ще изп. подизп.,при под.на оф.за уч.,за вс. от тези л. се предст.отд. eЕЕДОП. Докум., ч/з к. се док.инф., пос. в еЕЕДОП,се предст.при усл. на чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 ЗОП.Док. се предст.от вс.член на обедин.,което не е ЮЛ,и от подизп. и тр.лица,ако има такива. ОП1:Аванс до 10%от ст.на дог.Присп.се пропорц.от межд.пл(МП).МП I-9%от ст.на дог.след одобр.на Етап1.МПII-54%от ст.на дог.след одобр.на Етап2.МП III-9%от ст.на дог.за след одобр.на Етап 3.МП IV-9%от ст.на дог.за след одобр.на Етап4.МП V-5%от ст.на дог.за след одобр.на Етап 5.МП VI-4%от ст.на дог.за след одобр.на Етап6.Оконч.пл.-10 % от ст.на дог.за след одобр.на оконч.док.ОП2:МПI-10%от ст.на дог.заОП2 след пред.на Техн.експ.по Встъп.доклад от дог.по ОП1.МП II-20 % от ст.на дог.за ОП2 след пред.на техн.експ.по док.от Етап1по дог.заОП1.МП III-20 % от ст.на дог.за ОП2 след пред.на техн.експ.по док.от Етап2по дог.заОП1.МП IV-10 % от ст.на дог.за ОП2 след пред.на техн.експ.по док.от Етап3по дог.заОП1.МП V-10 % от ст.на дог.за ОП2 след пред.на техн.експ.по док.от Етап4по дог.заОП1.МП VI-10 % от ст.на дог.за ОП2 след пред.на техн.експ.по док.от Етап5по дог.заОП1.МП VII-15 % от ст.на дог.за ОП2 след пред.на техн.експ.по док.от Етап6по дог.заОП1.Оконч.пл.-10 % от ст.на дог.за след техн.експ.по оконч.док.заОП1.ОП3иОП6:оконч.пл.-100%след одобр.оконч.док.за изп.ОП4:Аванс-10%от ст.на дог. МП I-8 % от ст.на дог.след одобр.на Етап1.МПотIIдоXVII-всяко по5%от ст.на дог.след одобр.на док.за контр.т.от1до16.МП XVIII-2%от ст.на дог.за след одобр.на Етап 5.МП XIX-3%от ст.на дог.за след одобр.на Етап6.Оконч.пл.-7 % от ст.на дог.за след одобр.на оконч.док.ОП5:МПI-5%от ст.на дог.заОП2 след пред.на Техн.експ.по Встъп.доклад от дог.по ОП5.МП II-5%от ст.на дог.след пред.на техн.експ.по док.от Етап1по дог.заОП4.МП отIIIдоXVIII-вс.по5% от ст.на дог. след пред. след техн.експ.на док.за контр.т.от1до16по дог.заОП4.МП XIX-2 % от ст.на дог. след пред.на техн.експ.по док.от Етап5по дог.заОП4.МП XX-3 % от ст.на дог. след пред.на техн.експ.по док.от Етап6по дог.заОП4.Оконч.пл.-5%от ст.на дог.за след техн.експ.по оконч.док.заОП4. В обявлението са използвани множество съкращения поради ограничен брой символи. Пълната информация се намира в документацията за участие в процедурата, публично достъпна в профил на купувача.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура-отдел Правен
Dirección postal: Княгиня Мария Луиза 110
Localidad: София
Código postal: 1233
País: Bulgaria
Correo electrónico: j.hristova@rail-infra.bg
Teléfono: +359 2932-2331
Fax: +359 2931-0663
Dirección de internet: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019