Услуги - 265078-2015

Компактен изглед

29/07/2015    S144    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Цялостна поддръжка на цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване, и на фотокопирни машини Océ, Ricoh и Toshiba за Съда на Европейския съюз

2015/S 144-265078

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Официална пощенска служба
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
На вниманието на: г-жа Eva Anglessy
Адрес за електронна поща: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Цялостна поддръжка на цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване, и на фотокопирни машини Océ, Ricoh и Toshiba за Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Люксембург.

код NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Цялостна поддръжка на цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване, и на фотокопирни машини Océ, Ricoh и Toshiba за Съда на Европейския съюз.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50313200 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Партида 1: 3 цифрови принтера Xerox Docutech 6180, включително периферно и свързано оборудване;
партида 2: 2 цифрови принтера „Océ 'Varioprint 2110“;
партида 3: 1 цифров принтер „ISC 4560 Color“;
партида 4: 2 цифрови принтера „e-Studio 6520c“.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Услуги по цялостна поддръжка за цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване
1)Кратко описание
Услуги по цялостна поддръжка за цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50313200 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

3)Количество или обем
3 цифрови принтерa Xerox.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Océ
1)Кратко описание
услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Océ.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50313200 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

3)Количество или обем
2 цифрови принтера Océ.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Ricoh
1)Кратко описание
услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Ricoh.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50313200 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

3)Количество или обем
1 цифров принтер Ricoh.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Toshiba
1)Кратко описание
услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Toshiba.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50313200 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

3)Количество или обем
2 цифрови принтера Toshiba.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
вж. спецификациите.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: изпълнителят трябва да отговори при първа възможност и не по-късно от 24 часа преди получаването на писмено известие (по електронна поща или факс) от Съда; времето на получаване на това известие ще служи като основа за изчисляване на времето на отговор.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: за поръчката от тази покана за участие в търг Съдът на Европейския съюз изисква от оферентите да разполагат с достатъчни финансови възможности, за да гарантират непрекъснато и задоволително изпълнение за целия период на поръчката, което ще се оценява въз основа на следното:
— копие от счетоводните баланси или на извлеченията от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с копие на всички доклади от борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с тези финансови години. Ако по уважителна причина, обоснована от подкрепящите документи, кандидатът не може да ги предостави, той трябва да представи клетвена декларация, удостоверяваща нетната годишна печалба след облагане с данък за последните 3 финансови години.
Ако по изключителна причина, счетена за основателна от възлагащия орган, оферентът не е в състояние да представи един или друг от горепосочените документи, той може да докаже своите икономически и финансови възможности с всякакъв друг документ, който възлагащият орган счита за приемлив. Във всеки случай възлагащият орган трябва поне да бъде уведомен за изключителната причина и нейната основателност в офертата.
Възлагащият орган си запазва правото да изисква всякакви други документи, за да може да провери икономическите и финансови възможности на оферента.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
за поръчката в тази покана за участие в търг Съдът на Европейския съюз изисква оферентите да имат следните технически и професионални възможности:
— поне 3 години опит в услуги, подобни на тези във въпросната поръчка.
От оферентите се изисква да изпратят документи в подкрепа на техническите и професионалните им възможности, включително списък с основните услуги по поддръжка, извършени в областта на цифровите принтери през последните 3 години, с подробности за стойностите, датите и засегнатите обществени или частни реципиенти.
Съдът си запазва правото да поиска допълнителна информация за оценка на техническите и професионални възможности на оферентите.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COJ-PROC-15/004.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 2.9.2015 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.9.2015 - 11:00

Място:

Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: На отварянето може да присъства по 1 упълномощен представител на всеки оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.7.2015