Teenused - 265078-2015

Kuva koondatud vaade

29/07/2015    S144

Luksemburg-Luxembourg: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus

2015/S 144-265078

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: ametlik postiteenistus
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: pr Eva Anglessy
E-post: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 1: Hooldus- ja remonditeenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50313200 Koopiamasinate hooldusteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
1. osa: 3 Xeroxi "Docutech 6180" digitaalset printerit, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed;
2. osa: 2 Océ "Varioprint 2110" digitaalset printerit;
3. osa: 1 "ISC 4560 Color" digitaalne printer;
4. osa: 2 "e-Studio 6520c" digitaalset printerit.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, igakülgne hooldus
1)Lühikirjeldus
Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, igakülgne hooldus.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50313200 Koopiamasinate hooldusteenused

3)Kogus või ulatus
3 Xeroxi digitaalset printerit.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: Océ koopiamasinate igakülgne hooldus
1)Lühikirjeldus
Océ koopiamasinate igakülgne hooldus.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50313200 Koopiamasinate hooldusteenused

3)Kogus või ulatus
2 Océ digitaalset printerit.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: Ricohi koopiamasinate igakülgne hooldus
1)Lühikirjeldus
Ricohi koopiamasinate igakülgne hooldus.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50313200 Koopiamasinate hooldusteenused

3)Kogus või ulatus
1 Ricohi digitaalne printer.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 4 Osa nimetus: Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus
1)Lühikirjeldus
Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50313200 Koopiamasinate hooldusteenused

3)Kogus või ulatus
2 Toshiba digitaalset printerit.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: jah
Kirjeldada eritingimusi: töövõtja peab vastama nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 24 tundi pärast (e-post või faksi teel) kohtu kirjaliku teatise kättesaamist; nimetatud teavitamise aega arvestatakse reageerimisaja arvutamisel lähtepunktina.
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: käesolevas pakkumiskutses viidatud lepingu täitmiseks nõuab Euroopa Liidu Kohus pakkujatelt piisavat finants- ja majandussuutlikkust, et tagada lepingu kestuse jooksul pidev ja rahuldav tegevus ning suutlikkust hinnatakse järgmiste dokumentide alusel:
— koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 majandusaasta lõikes ning ka koopiad kõikidest kõnealuste majandusaastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest (kui neid on). Kui kandidaat ei saa mõjuval põhjusel (põhjendatakse alusdokumentidega) nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 majandusaasta maksustamisjärgse aastakasumi kohta.
Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole pakkujal võimalik 1 või mitut eespool nimetatud dokumenti esitada, võib ta oma majandus- ja finantssuutlikkust tõendada mõne muu dokumendiga, mida hankija peab sobivaks. Igal juhul tuleb pakkumises hankijat vähemalt teavitada erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest.
Hankija jätab enesele õiguse nõuda mis tahes muid dokumente, mis võimaldaks tal kontrollida pakkuja majandus- ja finantssuutlikkust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
Euroopa Liidu Kohus nõuab pakkujatelt käesolevat pakkumiskutset käsitleva lepingu jaoks järgmist tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust:
— vähemalt 3 aastat kogemusi kõnealuse lepinguga hõlmatud teenustega samalaadsete teenuste valdkonnas.
Pakkujad peavad esitama dokumendid, mis tõendavad nende tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust, sh loetelu viimase 3 aasta jooksul digitaalsete printerite valdkonnas osutatud põhilistest hooldusteenustest, esitades nende maksumused, kuupäevad ja saajad kas avalikust või erasektorist.
Kohus jätab endale õiguse nõuda lisateavet pakkujate tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse hindamiseks.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ-PROC-15/004.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 2.9.2015 - 17:00
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
18.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 25.9.2015 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisest võib osa võtta 1 esindaja iga pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
17.7.2015