Usługi - 265079-2020

08/06/2020    S109

Polska-Zgorzelec: Usługi dostawy oprogramowania

2020/S 109-265079

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Zgorzelecki, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Adres pocztowy: ul. Bohaterów II AWP 8a
Miejscowość: Zgorzelec
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-900
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Zarzycka-Szczerbaty
E-mail: zp@powiat.zgorzelec.pl
Tel.: +48 757761566/+48 757750672-208
Faks: +48 757761566/+48 757750672-211

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatzgorzelecki.pl

Adres profilu nabywcy: https://powiat.zgorzelec.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania dziedzinowego dla Powiatu Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Zgorzeleckiego w ramach realizacji ...

Numer referencyjny: IZ.272.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa oprogramowania dziedzinowego dla Powiatu Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Zgorzeleckiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części I (zadanie nr 1), stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia dla części II (zadanie nr 2), stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (zadania). Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie, zainstalowanie i wdrożenie przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych szkoleń.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 392 573.33 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania dziedzinowego dla Powiatu Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim, ...

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48443000 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48720000 Pakiety oprogramowania do kodów kreskowych
48613000 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
72416000 Dostawcy usług aplikacyjnych
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
79132100 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgorzelec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania dziedzinowego dla Powiatu Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim, lwóweckim, zgorzeleckim, bolesławieckim i gminie miejskiej Lubań” – w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy oprogramowanie dziedzinowe w celu uruchomienia wymaganych e-usług, a także umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych zobowiązań wobec Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) system finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy;

b) budowa portalu samorządowego w oparciu o zaawansowany CMS;

c) EBOI (elektroniczne biuro obsługi interesanta) zintegrowany z EOD (elektroniczny obieg dokumentów inna nazwa EZD) oraz ePUAP;

d) Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) zintegrowany z systemem EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją);

e) system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);

f) zintegrowany system płatności elektronicznych – e-płatności;

g) baza danych;

h) broker integracyjny (oprogramowanie)/szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe;

i) Integracja systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę systemów e-usług;

j) platforma usług publicznych udostępniająca dane z systemów dziedzinowych;

k) aplikacja mobilna na platformy systemowe (min. Android, iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych;

l) scentralizowany system służący do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla wszystkich 16 jednostek (16 licencji);

m) bezpieczny podpis elektroniczny;

n) platforma: e-Przedsiębiorca, e-Tablica;

o) platforma zakupowa do obsługi zamówień publicznych

p) platforma Konsultacje społeczne

q) szkolenia dla pracowników.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na oprogramowanie dziedzinowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.02.01.01-02-0033/17 Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Zgorzeleckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim, lwóweckim, zgorzeleckim, bolesławieckim i gminie miejskiej ...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
30216110 Skanery komputerowe
30216130 Czytniki kodu kreskowego
30232100 Drukarki i plotery
30237280 Akcesoria zasilające
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgorzelec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Zgorzeleckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim, lwóweckim, zgorzeleckim, bolesławieckim i gminie miejskiej Lubań” – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę – poniżej ilości podstawowe:

a) serwer – 1 szt.;

b) macierz dyskowa – 1 szt.;

c) skaner – 3 szt;

d) czytniki kodów – 4 szt.;

e) drukarka kodów kreskowych – 4 szt.;

f) UPS serwerowy – 1 kpl.;

g) zestaw komputerowy – 30 kpl.;

h) UPS do zestawów komputerowych – 30 szt.;

i) klimatyzacja – 3 kpl.;

j) wdrożenie wraz ze przeszkoleniem pracowników – 1 kpl.;

2) dostawę – poniżej ilości z opcji:

a) zestaw komputerowy – 50 kpl.;

b) UPS do zestawów komputerowych – 50 szt.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp).

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego, co do asortymentu i ilości wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu oferty, w tabeli kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

2) Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówienia w ilościach i asortymencie określonym

W załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu oferty w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość podstawowa”.

3) Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji.

4) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

5) Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi być takiej samej jakości jak zaoferowany w zamówieniu podstawowym, na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie, z tym, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym.

6) Zamawiający ma prawo do realizacji umowy w zakresie prawa opcji do dnia 31 lipca 2020 r. Zamawiający będzie realizował zakupy objęte prawem opcji na podstawie złożonego Wykonawcy zamówienia, a Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w ciągu 40 dni od dnia otrzymania zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.02.01.01-02-0033/17 Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 021-046257
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa oprogramowania dziedzinowego dla Powiatu Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim, ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sputnik Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Klinkierowa 7
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 60-104
Państwo: Polska
E-mail: nfo@sputnik.pl
Tel.: +49 616240081
Faks: +49 616240052
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 866 666.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 814 815.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Zgorzeleckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim, lwóweckim, zgorzeleckim, bolesławieckim i gminie miejskiej ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska
E-mail: biuro@syntis.pl
Tel.: +49 856743364
Faks: +49 856743647
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 525 906.67 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 303 100.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-979
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia

Odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia

Odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie

Prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji

Ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym

Od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

Okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-979
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020