Lieferungen - 265145-2023

Submission deadline has been amended by:  310632-2023
03/05/2023    S86

Tschechien-Liberec: Lithotripter

2023/S 086-265145

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 27283933
Postanschrift: Husova 357/10
Ort: Liberec
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Postleitzahl: 46001
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876/11, 460 01 Liberec
E-Mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Telefon: +420 481030368
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nemlib.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/KNL
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00006592
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Compet Consult s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26502402
Postanschrift: Tržní nám. 876
Ort: Liberec
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Postleitzahl: 460 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Lucie Stahlová
E-Mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Telefon: +420 481030368
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nemlib.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/KNL
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00006592
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Litotryptor

Referenznummer der Bekanntmachung: CC/OŘ/KNL1/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33153000 Lithotripter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro extrakorporální litotrypsi (dále také jako „litotryptor“) sestávajícího z generátoru rázů, ovládací konzole, zákrokového stolu, C-ramene a ultrazvuku. Celý systém bude sloužit pro drcení ledvinových kamenů, urologickou diagnostiku a intervence. Před zahájením dodávky zajistí vybraný dodavatel demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího zařízení Dornier Compact Sigma M.

Součástí předmětu veřejné zakázky bude provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let (24 měsíců) a pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců) po ukončení záruční lhůty. Podrobně v zadávacích podmínkách.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 600 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
50420000 Reparatur und Wartung von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen
50421200 Reparatur und Wartung von Röntgengeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je oddělení urologie umístěné v pavilonu A v areálu Krajské nemocnice Liberec na adrese Husova 357/10, Liberec I – Staré Město 460 01, doručovací číslo 460 63.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro extrakorporální litotrypsi (dále také jako „litotryptor“) sestávajícího z generátoru rázů, ovládací konzole, zákrokového stolu, C-ramene a ultrazvuku. Celý systém bude sloužit pro drcení ledvinových kamenů, urologickou diagnostiku a intervence. Před zahájením dodávky zajistí vybraný dodavatel demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího zařízení Dornier Compact Sigma M.

Součástí předmětu veřejné zakázky bude provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let (24 měsíců) a pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců) po ukončení záruční lhůty. Podrobně v zadávacích podmínkách.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 600 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 124
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016301

II.2.14)Zusätzliche Angaben

doplnění k informaci k odst. II.2.7) tohoto formuláře (Doba trvání zakázky): uvedená doba 124 měsíců se skládá z následujících částí:

Lhůta dodávky včetně uvedení do provozu a instruktáže obsluhy: max. 4 měsíce od podpisu kupní smlouvy,

Záruční lhůta: 24 měsíců, Poskytování pozáručního servisu: 96 měsíců po uplynutí záruční lhůty

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- dokladu o ohlášení činnosti distributora nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 23 ZZP. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí odkaz na Informační systém zdravotnických prostředků potvrzující splnění ohlašovací povinnosti dle § 23 ZZP Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna;

- dokladu o ohlášení činnosti osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 23 ZZP. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí odkaz na Informační systém zdravotnických prostředků potvrzující splnění ohlašovací povinnosti dle § 23 ZZP Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna;

- povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření dle ustanovení § 9 odst. 2 atomového zákona pro dovoz, vývoz a distribuci zdrojů ionizujícího záření, k instalaci nebo uvádění do provozu zdrojů ionizujícího záření a k opravám zdrojů ionizujícího záření.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nepožadováno

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2023
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2023
Ortszeit: 13:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Organizovaná prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17. 5. 2023 od 13 hodin. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/04/2023