Доставки - 265165-2019

07/06/2019    S109

България-Габрово: Строителни материали и свързани с тях изделия

2019/S 109-265165

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Габрово
Национален регистрационен номер: 000215630
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Венета Ганева
Електронна поща: vganeva@gabrovo.bg
Телефон: +359 66818312
Факс: +359 66809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/542-

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени видът и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 610.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
44113000 Материали, използвани за строителството на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени видът и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Периодични доставки на изделия от метал и други

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
44313000 Метална мрежа
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

Община Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени видът и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
44114000 Бетон
44111200 Цимент
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

Община Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени видът и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Периодични доставки на eл. материали

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
31681410 Електрически материали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

Община Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени видът и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

При провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“: обособена позиция № 1 „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“, обособена позиция № 2 „Периодични доставки на изделия от метал и други“, обособена позиция № 3 „Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“, обособена позиция № 4 „Периодични доставки на зидарски, мазачески, облицовъчни материали, настилки, лепила и други довършителни материали и изделия“, обособена позиция № 5 „Периодични доставки на бояджийски материали и други“, обособена позиция № 6 „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“, обособена позиция № 7 „Периодични доставки на ВиК материали и други части“,

Обособена позиция № 8 „Периодични доставки на ел. материали“, обособена позиция № 9 „Периодични доставки на крепежни елементи“, обособена позиция № 10 „Периодични доставки на дървен материал и материали от пресована дървесина“, открита с решение № 1/2.1.2019 г. на кмета на община Габрово, изменена с решение № 4/15.1.2019 г. и с решение № 16/19.2.2019 г. на кмета на община Габрово, по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 не е подадена нито 1 оферта, а по обособена позиция № 8 всички подадени оферти са неподходящи, тъй като не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Процедурата е прекратена:

— по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 с решение № 23/5.3.2019 г. на кмета на община Габрово на основание чл. 22, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП,

— по обособена позиция № 8 с решение № 25/11.3.2019 г. на кмета на община Габрово на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Тъй като изпълнението на поръчката е безспорно необходимо, възложителят използва законовата възможност, дадена му съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1, да открие процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП при първоначално обявените условия за избор на изпълнител/и.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 363-АПИО-19
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Периодични доставки на ел. материали

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ТМТ-Елком“ ООД
Национален регистрационен номер: 115030737
Пощенски адрес: р-н „Източен“, ул. „Цариградско шосе“ № 53А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4006
Държава: България
Електронна поща: sales@tmt-elkom.com
Телефон: +359 32655499
Факс: +359 655486
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 610.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 610.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/06/2019