Usługi - 265171-2020

08/06/2020    S109

Polska-Olkusz: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2020/S 109-265171

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Olkusz
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Olkusz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Graczyk, Andrzej Budny, Agnieszka Kaczmarczyk
E-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
Faks: +48 326260217

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.umig.olkusz.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej: w podziemiach olkuskiego ratusza i w piwnicachbudynku dawnego Starostwa

Numer referencyjny: OA.271.2.51.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej: w podziemiach olkuskiego ratusza o tematyce „Historia miasta Olkusza” i w piwnicach budynku dawnego Starostwa o tematyce„Górnictwo kruszcowe oraz mennica” realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 741 732.90 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79930000 Specjalne usługi projektowe
32322000 Urządzenia multimedialne
32321200 Urządzenia audiowizualne
30200000 Urządzenia komputerowe
32342410 Sprzęt dźwiękowy
42961000 System sterowania i kontroli
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
32353000 Nagrania dźwiękowe
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
39154000 Sprzęt wystawowy
72212190 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Olkusz

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania (dostawy) następujących wystaw:

— w podziemiach olkuskiego ratusza, wieży ciśnień i nowej kubaturze powstałej wokół zabytkowych podziemi trasy turystycznej/ ekspozycji przedstawiającej historię miasta Olkusza,

— w piwnicach budynku dawnego Starostwa ekspozycji poświęconej dziejom olkuskiego górnictwa (ołowiu,cynku, srebra) i metalurgii oraz dziejom mennicy olkuskiej.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Gminę Olkusz.

2) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0111/16 – XVII/230/PE/17 dla ww. projektu, w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1.Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

3) Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji scenariuszy ekspozycji jako podstawy do ich wykonania,jest zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumentacją projektową, na którą składa się m.in. program funkcjonalno-użytkowy – osobny dla każdego z obiektów, koncepcje wystaw: „Historia miasta Olkusza” i „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”.

4) Zamówienie swoim zakresem obejmuje w szczególności: opracowanie szczegółowych scenariuszy ekspozycji i projektów wykonawczych oraz kompleksowe wykonanie ekspozycji (wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem).

5) Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a) przeprowadzenie prób sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, oświetlenia, kontentu multimedialnego, systemów zarządzania,

b) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi zamontowanego sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, systemów zarządzania,

c) zachowanie zgodności z instrukcją ppoż.

6) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część zamówienia,

7) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota oferty i przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy.

8) Wykonawca po podpisaniu umowy opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV określa załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga:

Zamawiający informuje, iż zadanie objęte przedmiotem umowy realizowane będzie w obrębie 2 zabytkowych obiektów, tj. podziemiach olkuskiego ratusza i piwnicach dawnego Starostwa. W budynku dawnego Starostwa nadal trwają prace objęte decyzją zmieniającą o pozwoleniu na budowę nr 1011/2018 Starosty Olkuskiego z 18.12.2018 na inwestycję pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespołu wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, gazową, c.o, elektryczną i teletechniczną w Olkuszu przy ulicy Rynek 4 na dz. ew. gr. 1584/1, 1584/2, 2227/3, 2227/4. Prace wykonywane są przez ZRGiW AMC Andrzej Ciszewski.

W podziemiach ratusza roboty budowlane zostały ukończone.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy i uzgodnień warunków prowadzenia pracz kierownikiem budowy ZRGiW AMC Andrzej Ciszewski. W szczególności zasad określonych prawem budowlanym, i przestrzegania przepisów BHP.

Przy organizacji prac Wykonawca musi wziąć pod rozwagę, że prace objęte zamówieniem prowadzone będą w jednym czasie lub po zakończeniu prac ZRGiW AMC Andrzej Ciszewski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”; umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0111/16 – XVII/230/PE/17, w ramach Osi Priorytetowej 6., Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 006-008757
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trias AVI Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kabaretowa 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-942
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 741 732.90 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Częściowe opracowanie scenariuszy i projektów, częściowe wykonanie i montaż projektów, częściowe opracowanie i instalacja oprogramowania, konsultacje, doradztwo

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180–189 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020