Доставки - 265214-2018

21/06/2018    S117    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Видин: Медицински консумативи

2018/S 117-265214

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД
Национален регистрационен номер: 105515902
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон Велики“ № 119
Град: Видин
код NUTS: BG311
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Дамянова
Електронна поща: mbal_vidin@abv.bg
Телефон: +359 94600691
Факс: +359 94600691

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mbal-vidin.com

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, по 2 самостоятелно обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33140000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 обособени позиции. Медицинските изделия и консумативи, които следва да бъдат доставяни, са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 620 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За доставка на ортопедични имплантируеми медицински медицински изделия и консумативи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141700
33183200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, разпределени на 5 групи номенклатурни единици, както следва:

1. група 1 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване“;

2. група № 2 „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с униполарна глава тип „Мур“;

3. група № 3 „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с биполарна глава“;

4. група № 4 „Медицински консумативи“;

5. група № 5 „Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник“.

Артикулите от всяка група са подробно описани в техническото задание по обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите медицински изделия / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За доставка на хирургични медицински изделия — платна за нуждите на операционния блок на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33169000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Необходима е доставка на:

— монофиламентни полипропиленови платна с размери 6х11 см/0,14 мм — 145 бр.,

— монофиламентни полипропиленови платна с размери 15х15 см/0,14 мм — 16 бр.,

— монофиламентни полипропиленови платна с размери 30х30 см/0,20 мм — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите медицински изделия / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, в случаите, когато са търговци. Такъв документ не се изисква, когато участниците са производители, установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

За доказване на съответствието с горепосоченото изискване участникът попълва в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел „А: Годност“.

За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност участникът следва да представи (при сключване на договора) следния документ: валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, в случаите, когато са търговци. Такъв документ не се изисква, когато участниците са производители, установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника и не предвижда представянето на никой от предвидените в чл. 62 от ЗОП документи за доказване на икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил поне 3 дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която участва, и са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка“, се разбира дейности, свързани с доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи и доставка на хирургични медицински изделия.

За доказване на съответствието с това изискване участникът посочва дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата чрез попълване на еЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, поле 1б.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Задължение за представяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението, възниква само за участника, определен за изпълнител.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението, е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществената поръчка.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Правилата за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са описани в документацията и договора. Заплащането на стоките по договора се извършва по банков път, отложено — до 30 дни след доставката и представяне на описаните в документацията документи.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/07/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/07/2018
Местно време: 10:30
Място:

МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява задължително от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство:

Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Участникът представя информация, т.е. декларира липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, като маркира с „да“ или „не“ в следните части на еЕЕДОП:

а) част ІІІ, раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ — участникът следва да отговори с „не“, ако не е осъждан, или с „да“, ако е, като предоставя информация относно присъди за следните престъпления, предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП:

а.1) участие в престъпна организация — по чл. 321 и 321а от НК;

а.2) корупция — по чл. 301—307 от НК;

а.3) измама — по чл. 209—213 от НК;

а.4) терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности — по чл. 108а, ал. 1 от НК;

а.5) изпиране на пари или финансиране на тероризъм — по чл. 253, 253а или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

а.6) детски труд и други форми на трафик на хора — по чл. 192а или 159а—159г от НК;

б) част III, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ — участникът следва да отговори с „не“, ако не е осъждан, или с „да“, ако е, като предоставя информация относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски;

в) част III, раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ — участникът маркира отговор „да“ или „не“, като предоставя информация относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. от ЗОП;

г) част ІІІ, буква Г „Специфични национални основания за изключване“ — участникът маркира отговор „да“ или „не“, като предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 и чл. 352—353е от НК, както и за престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че участникът е свързано лице с друг участник в същата процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, раздел I, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/06/2018