Usługi - 265226-2020

08/06/2020    S109

Polska-Kraków: Usługi leasingu finansowego

2020/S 109-265226

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1–3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Tel.: +48 126308059

Adresy internetowe:

Główny adres: www.5wszk.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Numer referencyjny: 18/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu jakościowego odbioru urządzeń „bez zastrzeżeń”. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i konfiguracji urządzeń, w tym zainstalowania oprogramowań (do wykonania prawidłowego odbioru) będących przedmiotem zamówienia w terminie do 10 roboczych dni licząc od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu jakościowego odbioru urządzeń „bez zastrzeżeń”. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i konfiguracji urządzeń, w tym zainstalowania oprogramowań (do wykonania prawidłowego odbioru) będących przedmiotem zamówienia w terminie do 10 roboczych dni licząc od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena – miesięczna rata leasingowa – zestawu komputerowego 1 / Waga: 38
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena – miesięczna rata leasingowa zestawu komputerowego 2 / Waga: 3
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena – miesięczna rata leasingowa laptop / Waga: 12
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryterium „ocena techniczna (jakość)” / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena wykupu urządzenia po okresie umowy leasingowej zestawu komputerowego 1 (nie więcej niż 1 % wartości urządzenia) / Waga: 4
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena wykupu urządzenia po okresie umowy leasingowej zestawu komputerowego 2 (nie więcej niż 1 % wartości urządzenia) / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena wykupu urządzenia po okresie umowy leasingowej laptop (nie więcej niż 1 % wartości urządzenia) / Waga: 2
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 081-191336
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.0.1843), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020