Forniture - 265310-2018

21/06/2018    S117    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Varna: Elettricità

2018/S 117-265310

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Tehnicheski universitet — Varna
000083626
ul. „Studentska“ No. 1
Varna
9010
Bulgaria
Persona di contatto: Pavlina Ruseva
Tel.: +359 888-883731
E-mail: pavlinaruseff@tu-varna.bg
Fax: +359 52-302771
Codice NUTS: BG331

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

Indirizzo del profilo di committente: http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=2

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.tu-varna.bg/zop/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Технически университет — Варна
000083626
ул. „Студентска“ № 1
Варна
9010
Bulgaria
Persona di contatto: Павлина Русева
Tel.: +359 888-883731
E-mail: pavlinaruseff@tu-varna.bg
Fax: +359 52-302771
Codice NUTS: BG331

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

Indirizzo del profilo di committente: http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=2

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Технически университет — Варна, присъединени на средно и ниско напрежение

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Настоящата обществена поръчка е за доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обекти на Технически университет — Варна, присъединени на ниво средно и ниско напрежение.

Предметът на поръчката включва също администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG331
Luogo principale di esecuzione:

Обекти на възложителя, находящи се в гр. Варна, обл. Варна, гр. Добрич, обл. Добрич, гр. Чепеларе, обл. Смолян, гр. Камчия, обл. Варна.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Технически университет — Варна, присъединени на средно и ниско напрежение. Предметът на поръчката включва също и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Срок на изпълнение — 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участникът трябва да е лицензиран за „търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, които ще извършват дейността.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на изискването за притежаване на специално разрешение, за да може да изпълнява доставката на електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението. При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира с ЕЕДОП.

Под еднакъв или сходен предмет следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN: ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

В качеството си на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/07/2018
Ora locale: 16:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/07/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:

Технически университет — Варна, гр. Варна, гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1, сграда ректорат, зала 109

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Tel.: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящото обявление подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/06/2018