Szolgáltatások - 265394-2014

Normál nézet megjelenítése

05/08/2014    S148

Belgium-Brüsszel: Ipari formatervezési minták védelmével kapcsolatos jogi áttekintés Európában

2014/S 148-265394

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: SPA2, 01/32
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=596

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: SPA2, 01/32
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=596

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Ipari formatervezési minták védelmével kapcsolatos jogi áttekintés Európában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 8: Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
A teljesítés helye: A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell végrehajtani. Legfeljebb 4 koordinációs megbeszélésre kerül sor az ajánlatkérővel Brüsszelben.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A tanulmány feladata annak vizsgálata, hogy az ipari formatervezési mintákat védő már létező uniós jogi keret – tehát a formatervezési minták jogi védelmével kapcsolatos irányelv – (a formatervezési minták oltalmáról szóló irányelv) és a közösségi formatervezési mintaoltalmi rendelet (mintaoltalmi rendelet) – könnyen hozzáférhető, hatékony, hatásos és korszerű eszközt biztosít, amely arra ösztönzi az uniós vállalkozásokat és tervezőket, hogy tervezési és innovációs tevékenységbe ruházzanak be.
Ami a formatervezési minták oltalmáról szóló irányelvet illeti, a tanulmány feladata annak vizsgálata, hogy a nyilvántartott tervezési jogok által engedélyezett védelem fogalmának harmonizációja elősegítette-e a beslő piac működését a mintákat megtestesítő áruk tekintetében. A tanulmány feladata továbbá annak elemzése, hogy a formatervezési irányelv tagállamok általi alkalmazása okozott-e a számukra nehézségeket, illetve vannak-e olyan jelentősebb kérdések, amelyek – a harmonizáció hiányának ellenére vagy abból következően – továbbra is eltérőek tagállamonként és káros hatást gyakorolnak a mintavédelmi rendszer működésére. Ennek alapján, a tanulmány feladata annak vizsgálata, hogy létezik-e igény a nemzeti jogszabályok további harmonizálására.
A mintaoltalmi rendelet tekintetében a tanulmány feladata annak vizsgálata, hogy mely mértékben sikerült elérni e jogszabály célkitűzését, azaz egységes és felhasználóbarát mintavédelmi rendszer kialakítását, és azt, hogy az milyen mértékben jelent előnyt a felhasználók számára. A tanulmány feladata toábbá az olyan konkrét problémák meghatározása, amelyek negatív hatást gyakorolhatnak a rendszer hozzáférhetőségére és zökkenőmentes működésére.
Tekintettel a minták oltalmáról szóló irányelvre és a mintaoltalmi rendeletre, a tanulmány feladata annak értékelése, hogy az európai mintavédelmi rendszer több mint 10 évvel a megalkotását követően még korszerű-e, vagy modernizációra és módosításra szorul-e a technológiai haladás vagy az új fogyasztói trendek fényében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79100000 Jogi szolgáltatások, 79311100 Közvéleménykutatás-tervezési szolgáltatások, 79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások, 79311210 Telefonos közvélemény-kutatási szolgáltatások, 79311300 Közvéleménykutatás-elemzési szolgáltatások, 73110000 Kutatási szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A pályázati felhívásban említett feladatok elvégzésére rendelkezésre álló maximális becsült összeg 200 000 EUR, amely magában foglalja az összes díjat és költséget. Az ezen értéket meghaladó összegű ajánlatokat nem veszik figyelembe.
Becsült érték áfa nélkül: 200 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nem alkalmazható.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációban.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem alkalmazható.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek ki kell tölteniük a pályázati dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványt, és be kell nyújtaniuk a dokumentációban előírt okmányokat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. A szakértelem szintje és a területen szerzett tapasztalat. Súlyszám 30

2. A javasolt módszertan minősége és releváns volta. Súlyszám 30

3. A munka megszervezése. Súlyszám 20

4. Minőség-ellenőrzési intézkedések. Súlyszám 10

5. Az ajánlat megszövegezésének stílusa, világos és következetes volta. Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
MARKT/2014/083/D.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.9.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26.9.2014

Hely:

Európai Bizottság, rue de Spa 2, SPA2-01/A030 terem, 1000 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattevő vagy bármely, általa meghatalmazott személy jelen lehet a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.7.2014