Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 265395-2014

Компактен изглед

05/08/2014    S148

Бeлгия-Брюксел: Проучване за приложимост относно взаимосвързани бази данни, формат и основно приложение за улесняване на обмена на информация между центровете по токсикология съгласно член 45, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент относно CLP)

2014/S 148-265395

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, дирекция F: Добивна и преработваща промишленост и потребителски стоки, отдел F2: Химическа промишленост
Пощенски адрес: BREY 12/088
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=516

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, Дирекция F, Отдел F.2: Химическа промишленост
Пощенски адрес: Вж. поканата за участие в търг
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: Вж. поканата за участие в търг

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване за приложимост относно взаимосвързани бази данни, формат и основно приложение за улесняване на обмена на информация между центровете по токсикология съгласно член 45, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент относно CLP).
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Мястото на изпълнение на задачите ще бъдат помещенията на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, с изключение на помещенията на Комисията.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на поръчката за услуга е да предостави на Европейската комисия (наричана по-долу: „Комисията“) инструменти за подпомагане на електронното подаване на информация, свързана с химическия състав на смеси. Тези инструменти са три:
i) хармонизирано подаване на данни във формат XML;
ii) основно приложение за въвеждане на данни в определения формат; и
iii) анализ на опции за сигурен обмен на данни.
Проучването ще се извърши в рамката на член 45, параграф 4 от Регламент (EО) № 1272/2008 (наричан по-долу: „CLP“).
Освен това проучването ще оцени и предложи опции за установяване на обмен на данни между няколко локални бази данни, които имат различни системи в зависимост от държавата членка. Подаването на информацията за спешни здравни цели в момента се управлява на национално/регионално ниво и директният обмен на информация между различни определени органи би улеснил превантивните и лечебни мерки. Предложените добри практики следва да вземат под внимание поверителността на обменяната информация.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Поръчка за услуги за изследване: 192 000 EUR (без ДДС).
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 192 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 11 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 65-110042 от 2.4.2014

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 12.9.2014
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.9.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.9.2014 - 14:30

Място:

Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост“, зала BREY 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружества, желаещи да присъстват, се приканват да уведомят за своето намерение по електронна поща най-малко 48 часа предварително, като изпратят електронно писмо на адреса, посочен в раздел 3.1 от тръжните спецификации. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител или оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства от името на оферента при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Прогнозната стойност, посочена в точка II.2, е максималната прогнозна стойност.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24.7.2014