Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 265395-2014

Prikaži skrčeni pogled

05/08/2014    S148

Belgija-Bruselj: Študija izvedljivosti o medsebojno povezanih podatkovnih bazah, formatu in osnovni aplikaciji za omogočanje izmenjave informacij med centri za zastrupitve, v skladu s členom 45(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008 (Uredba CLP)

2014/S 148-265395

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Direktorat F: Industrija, ki temelji na izkoriščanju virov, predelovalna industrija in industrija izdelkov široke potrošnje, Enota F2: Kemična industrija
Poštni naslov: BREY 12/088
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=516

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Direktorat F, Enota F.2: Kemična industrija
Poštni naslov: Glej javni razpis
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Glej javni razpis.

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Študija izvedljivosti o medsebojno povezanih podatkovnih bazah, formatu in osnovni aplikaciji za omogočanje izmenjave informacij med centri za zastrupitve, v skladu s členom 45(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008 (Uredba CLP).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj naročila storitev je zagotoviti Evropski komisiji (v nadaljevanju: „Komisija“) orodja za podporo elektronske oddaje informacij, povezanih s kemijsko sestavo zmesi. Ta orodja so trojna:
(i) format usklajene oddaje podatkov XML;
(ii) osnovna aplikacija za vnos podatkov v določenem formatu; in
(iii) analiza možnosti za varno izmenjavo podatkov.
Študija bo izvedena v okviru člena 45(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008 (v nadaljevanju: „CLP“).
Študija mora poleg tega oceniti in predlagati opcije za vzpostavitev izmenjave podatkov med več lokalnimi podatkovnimi bazami, ki imajo različne sisteme, odvisno od države članice. Oddaja informacij za urgentne zdravstvene namene trenutno poteka na nacionalni/regionalni ravni in neposredna izmenjava podatkov med različnimi zadolženimi organi bi omogočila preventivne in kurativne ukrepe. Predlagane dobre prakse morajo upoštevati zaupnost izmenjanih informacij.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Naročilo storitev za študijo: 192 000 EUR (brez DDV).
Ocenjena vrednost brez DDV: 192 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 11 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2014/S 65-110042 z dne 2.4.2014

IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 12.9.2014
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.9.2014
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 22.9.2014 - 14:30

Kraj:

Evropska komisija, GD za podjetništvo in industrijo, soba BREY 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč en pooblaščeni predstavnik na ponudnika. Podjetja, ki se nameravajo udeležiti, morajo to sporočiti po e-pošti najmanj 48 ur vnaprej na naslov e-pošte, podan v oddelku 3.1 razpisnih specifikacij. To obvestilo mora podpisati pooblaščeni uradnik ali ponudnik in v njem navesti ime osebe, ki se bo v imenu ponudnika udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Ocenjena vrednost, navedena v točki II.2, je najvišja ocenjena vrednost.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24.7.2014